Suomeksi
Cirkulär
16/13
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (TS-14)

Genom det kommunala tjänste-och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2014–2016 (nedan TS-14) verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat 30.8.2013 om sysselsättnings- och tillväxtavtalet inom tillämpningsområdet för TS-14. De centrala arbetsmarknadsorganisationerna fastställde förhandlingsresultatet 25.10.2013.

Underteckningsprotokollet till TS-14 (här förkortat UPROT) finns i bilaga 1 till cirkuläret.

TS-14 gäller 1.3.2014–31.1.2017. Avtalsperioden består av två delperioder, av vilka den första infaller 1.3.2014–31.12.2015 och den andra 1.1.2016–31.1.2017 (UPROT § 2 ). TS-14 kan sägas upp i enlighet med UPROT § 2.

KT och avtalsorganisationerna inom TS har utarbetat detta cirkulär i samråd och avtalsparterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

TS-14

Den första delperioden 1.3.2014–31.12.2015 (22 mån.)

Den allmänna förhöjningen 1.7.2014 (UPROT § 3 mom. 1)

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.7.2014 genom en allmän förhöjning. Förhöjningen är 20 euro. Den allmänna förhöjningen medför inte någon sänkning av separattillägg.

I deltidsarbete är förhöjningen av den uppgiftsrelaterade lönen lägre i samma proportion som den anställdes arbetstid är kortare än den fulla ordinarie arbetstiden enligt tjänste- eller arbetskollektivavtalet.

Det individuella tillägget och separattillägget höjs 1.7.2014 med 0,82 %.

Uppgiftsrelaterade minimilöner
(UPROT § 3 mom. 2 och TS-14 § 8 mom. 1)

1.3.2014 (€/mån.)​ ​1.7.2014 (€/mån) ​ ​ ​ ​Lönegrupp I ​1 637,29 ​1 657,29 ​Lönegrupp II  ​1 815,77  ​1 835,77 ​Lönegrupp III ​3 018,08  ​3 038,08

Minimilönen enligt TS–14 § 10 är 1 533,57 €/mån. från 1.3.2014 och 1 553,57 €/mån. från 1.7.2014. (UPROT § 3 mom. 3 och TS-14 § 10 mom. 1)

Lönejustering 1.7.2015 (UPROT § 3 mom. 4)

Avtalsparterna i TS-14 förhandlar före 31.5.2014 om användningen av förhöjningen på 0,40 procent enligt sysselsättnings- och tillväxtavtalet och hur förhöjningen genomförs. Parterna har kommit överens om att den kostnadseffekt på 0,1 procentenheter som föranleds av semesterbestämmelserna i AKTA kapitel IV (tillämpningsbestämmelsen i TS-14 § 4) dras av från dessa 0,4 procent.

Närmare information om lönejusteringarna ges senare till kommunerna och samkommunerna.

Den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 (13 mån.)

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna kommer överens om kostnadseffekten av löneuppgörelsen för den andra delperioden och när den ska genomföras (UPROT 4 § mom. 1).

Avtalsparterna i TS-14 förhandlar före 30.6.2015 om lönejusteringarna under den andra avtalsperioden (UPROT 4 § mom. 2).

Närmare information om lönejusteringarna ges senare till kommunerna och samkommunerna.

Textändringar i TS-14

Engångsarvode (TS-14 § 16)

Texten om engångsarvode motsvarar de gällande bestämmelserna i AKTA och leder till att mötesarvoden beaktas i pensionstillväxten också inom tilllämpningsområdet för TS. Engångsarvoden kan införas i de lokala tjänste och arbetskollektivavtalen redan innan TS-14 träder i kraft 1.3.2014.

Även om det i nya § 16 inte anges någon miniminivå för det nya engångsarvodet, avser TS-avtalsparterna att om en anställd deltar i ett organs möte enligt tillämpningsanvisningarna för TS-14 § 16 mom. 2, beaktas det antingen i bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen i det lokala värderingssystemet, som engångsarvode eller som arbetstidsersättning.

TS har inte innehållit någon bestämmelse om motivationstillägg, utan liknande snabba belöningar har främst kunnat basera sig på användningen av tidsbegränsade individuella tillägg (t.ex. ett separattillägg som beviljats för en månad är i praktiken ett engångsarvode). Till denna del är engångsarvodet en helt ny lönefaktor. Lokala tjänste- och arbetskollektivavtal om snabba belöningar har självfallet varit möjliga redan tidigare.

I och med TS-14 slopas paragraferna 16 (mötesarvode) och 17 (föreläs-ningsarvode) och ersätts med en bestämmelse om engångsarvode (ny § 16). I den efterföljande paragrafsnumreringen beaktas att en paragraf fallit bort.

Handledningen för TS uppdateras så att den motsvarar de förändrade bestämmelserna.

Individuellt tillägg (TS-14 § 12)

Tillämpningsanvisningen för TS-14 § 12 mom. 1 om individuella tillägg har preciserats så att tillägget i huvudsak betalas tillsvidare, men också ett tidsbegränsat individuellt tillägg är möjligt.

Dessutom har i tillämpningsanvisningen för TS-14 § 12 mom. 3 tagits in en bestämmelse i enlighet med bestämmelsen i AKTA om att ge den anställde möjlighet att förbättra sin arbetsprestation innan det individuella tillägget sänks eller slopas. Eventuella stödåtgärder kan diskuteras till exempel vid utvecklingssamtalet.

Övriga bestämmelser i underteckningsprotokollet

Underteckningsprotokollet till TS-14 innehåller i enlighet med tidigare praxis även bestämmelser om ersättningar för resekostnader (§ 5), medlemsavgifter till fackföreningar (§ 6), fortlöpande förhandlingar (§ 7), arbetsgrupper (§ 8) och betalning av justerade löner.

Ändrade bestämmelser i AKTA

De ändrade bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2014–2016 (AKTA 2014–2016) behandlas i cirkulär 13/2013. De ändrade semesterbestämmelserna tillämpas som sådana också inom tillämpningsområdet för TS-14.

Avtalsböcker

Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare.

De tryckta avtalsböckerna utkommer år 2014.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar ges av Erkki Hintsanen, ledande arbetsmarknadsjurist, tfn (09) 771 2111 eller 050 357 4335.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

  1. Underteckningsprotokollet till TS-14
  2. TS-14 § 16 (engångsarvode)