På svenska
Yleiskirje
14/12
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen 1.2.2013 voimaan tulevat muutokset

Lääkärisopimus on voimassa 1.1.2012–28.2.2014. Sopimuskauden palkantarkistuksista ja tekstimuutoksista on kerrottu yleiskirjeellä 29/2011. Tällä yleiskirjeellä sopijaosapuolet haluavat muistuttaa 1.2.2013 voimaan tulevista muutoksista.

Yleiskirje on yksimielinen JUKO ry:n kanssa.

Palkantarkistukset vuonna 2013

Yleiskorotus 1.2.2013

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen liitteen 1 2 §:ssä tarkoitettua omalääkärien väestöosaa korotetaan 1.2.2013 lukien yleiskorotuksella. Korotuksen suuruus on 1,3 prosenttia.

KVTES palkkausluvun 11 §:n mukaista henkilökohtaista lisää korotetaan 1,3 prosentilla.

Euromääräisten palkkioiden ja korvausten tarkistaminen

Terveyskeskusten lääkärien toimenpide-/käyntipalkkioita ja terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpide-/käyntipalkkioita korotetaan yleiskorotuksella (1,3 %) 1.2.2013. 

Omalääkärin väestöosa

Liitteen 1 2 §:ssä tarkoitettua omalääkärin väestöosaa korotetaan yleiskorotuksella (1,3 %) 1.2.2013. 

Amanuenssin palkka

Amanuenssin palkka on KVTES 2012–2013 palkkausluvun 3 §:ssä määrätty euromäärä, 1.2.2013 lukien 1 533,57 euroa. 

Eläinlääkäritaksa

Yleiskirjeen 29/2011 liitteenä on lähetetty eläinlääkäritaksa 1.2.2013. Taksan palkkioita on korotettu 1.2.2013 kunnallisen lääkärisopimuksen kustannusvaikutuksilla 2,06 prosenttia.

Paikallinen järjestelyerä 1.2.2013

Liitteessä 3 (sairaalalääkärit) paikallinen järjestelyerä on 0,35 prosenttia liitteen 3 piirissä olevien palkkasummasta. Erä kohdennetaan palkkahinnoittelukohdissa L3SL3000, L3SL1200 ja L3SL1100 oleville sekä palkkahinnoittelun ulkopuolisille.

Muissa lääkärisopimuksen liitteissä (terveyskeskuslääkärit, terveyskeskushammaslääkärit, sairaalahammaslääkärit, eläinlääkärit) ei ole paikallista järjestelyerää 1.2.2013.  

Paikallinen järjestelyerä ja sen laskeminen

Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Paikallinen järjestelyerä lasketaan järjestelyerän piiriin kuuluvien palkkasummasta käyttäen mahdollisimman tavanomaista kuukautta. Palkkasummaan lasketaan mukaan kaikki sopimuksen piiriin kuuluville maksetut palkat lukuun ottamatta sellaisia poikkeuksellisia palkkaeriä kuten lomarahoja ja tulospalkkioita. Laskennassa käytetään "normaalia" kuukautta, joka ei sisällä järjestelyerän kanssa samaan aikaan voimaan tulevia palkankorotuksia, em. poikkeuksellisia palkkaeriä, kertakorvauksia eikä lomautuksia.

Palkkasummassa ovat näin ollen mukana mm. kaikki palkat, euromääräiset lisät, työaikakorvaukset, päivystyskorvaukset ja toimenpide- ja käyntipalkkiot. Kun järjestelyerää käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen, tehtäväkohtaisten palkkojen korotusten lisäksi on otettava lopullista kustannusvaikutusta laskettaessa huomioon mm. työkokemuslisän, työaikakorvausten ja päivystyskorvausten korottuminen ja se, että kustannusvaikutus on yhteensä ko. prosenttia kokonaispalkkasummasta eli ettei se alitu tai ylity.

Palkkasummaan otetaan mukaan maksetut palkat mukaan lukien mm. sijaisille ja osa-aikaisille maksetut palkat. Jos keikkalääkärit ovat olleet virka-/työsuhteessa, heille maksetut palkat/palkkiot ovat mukana palkkasummassa.

Jos palvelujen järjestämisessä käytetään ostopalveluja, eivät nämä kustannukset ole mukana järjestelyerän laskemisessa (eivät ole palkkasummaa eivätkä palkkoja).

Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa tapaa paikallisen järjestelyerän laskemiseksi eli käytössä voi olla useita erilaisia laskentatapoja. Tärkeää on, että oikeaan lopputulokseen päädytään laskentatavasta riippumatta ja paikalliset osapuolet hyväksyvät tämän laskentatavan. 

Järjestelyerän kohdentaminen ja neuvottelumenettely

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia.

Osapuolet neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu LS 2012–2013 allekirjoituspöytäkirjassa.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijaisia tavoitteita ovat paikallisten palkkausjärjestelmien edelleen kehittäminen, paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen sekä tuloksellisuutta edistävien toimintojen ja tehtävien uudelleenjärjestelyn tukeminen. Samalla huolehditaan siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai verrokkiryhmien palkkaan nähden. Paikallinen järjestelyerä käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

KT ja JUKO korostavat, että neuvotteluissa pyritään yksimielisyyteen.

Tekstimuutokset vuonna 2013

Vuonna 2013 kustannusvaikutteisia tekstimuutoksia ovat virkavapaa-ajalta maksettavaa palkkaa koskevien määräysten muuttaminen (lääkärisopimuksen yleinen osa 8–9 §) ja työkokemuslisämääräyksen prosenttimuutoksen toteuttaminen. 

Työkokemuslisä

1.2.2013 alkaen lääkärisopimuksessa työkokemuslisäprosentit muuttuvat KVTES palkkausluvun 12 §:n mukaisiin prosentteihin, jotka ovat viiden (5) palvelusvuoden jälkeen kolme (3) prosenttia ja 10 palvelusvuoden jälkeen kahdeksan (8) prosenttia.

Viranhaltijan 31.1.2013 voimassa ollutta tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan samanaikaisesti yleiskorotuksen yhteydessä 1.2.2013 lukien 2 prosenttia. Korotus viranhaltijan tehtäväkohtaiseen palkkaan on yhteensä 3,3 %.

Näin ollen työkokemuslisä on 1.2.2013 lukien 8 % (jos palveluaikaa 10 vuotta) tai 3 % (jos palveluaikaa 5 vuotta) laskettuna tehtäväkohtaisesta palkasta, jota on korotettu 3,3 %:lla.

Henkilökohtainen lisä on työkokemuslisästä erillinen, ja sitä korotetaan normaalisti yleiskorotuksella 1.2.2013 (1,3 %).

Esimerkki

Lääkärin palkkarakenne 31.1.2013

Tehtäväkohtainen palkka 4 000,00 euroa.

Työkokemuslisään oikeuttavaa aikaa on 10 vuotta.
Työkokemuslisä 10 % = 0,1 x 4 000,00 euroa = 400,00 euroa

Henkilökohtainen lisä 100,00 euroa.

Lääkärin palkkarakenne 1.2.2013

Tehtäväkohtaista palkkaa 4 000,00 euroa korotetaan yleiskorotuksella ja tehtäväkohtaisen palkan korotuksella

(1,3 % + 2 % = 3,3 %) = 4 132,00 euroa

Työkokemuslisä 8 % = 0,08 x 4 132,00 = 330,56 euroa

Henkilökohtaista lisää korotetaan 1,3 %:lla (yleiskorotus) = 101,30 euroa. 

Palkallisen virkavapaan ajalta maksettava varsinainen palkka 1.2.2013 

Palkallisen virkavapaan ajalta maksettavan varsinaisen palkan määräykset vastaavat vuosiloma-ajan palkan määräyksiä 1.2.2013 alkaen. 

Terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärit ja hammaslääkärit 

Lääkärisopimuksen 2012–2013 yleisen osan 8 §:n mukaan terveyskeskuksen ja sairaalan lääkärin ja hammaslääkärin palkallisen virkavapaan ajalta maksettavaa varsinaista palkkaa korotetaan 1.2.2013 alkaen sillä prosenttiluvulla, joka saadaan laskemalla, kuinka monta prosenttia on edellisenä lomanmääräytymisvuonna säännölliseltä työajalta maksetut tämän sopimuksen mukaiset toimenpide- ja käyntipalkkiot sekä todistus- ja lausuntopalkkiot samalta ajalta maksetusta varsinaisesta palkasta. Määräys koskee myös hinnoittelemattomia terveyskeskusten ja sairaaloiden lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, joihin sovelletaan lääkärisopimusta.

Määräystä sovelletaan 1.2.2013 tai sen jälkeen alkaviin palkallisiin virkavapaisiin.  

Esimerkki

Viranhaltijalle on myönnetty sairauslomaa 1.1.–5.2.2013. Lääkärintodistuksen perusteella myönnetään sairauslomaa myös 6.–28.2.2013. Jälkimmäisen sairausloman ajalta sovelletaan uusia virkavapaan ajan palkkaa koskevia määräyksiä.

Palkallisia virkavapaita ovat mm. palkallinen sairausloma, palkallinen äitiys- ja isyysvapaa ja koulutusta varten myönnetty palkallinen virkavapaa.

Jos lääkärin/hammaslääkärin palvelussuhde on alkanut ennen 1.4.2012, lasketaan korotus käyttäen 31.3.2012 päättyvän lomanmääräytymisvuoden aikana maksettua varsinaista palkkaa ja em. palkkioita.

Jos lääkärin/hammaslääkärin palvelussuhde on alkanut 1.4.2012 tai sen jälkeen, ei hänelle ehdi muodostua edelliseltä lomanmääräytymisvuodelta (1.4.2011–31.3.2012) korotukseen oikeuttavia palkkioita vielä 1.2.2013. Hän saa korotuksen palkallisen virkavapaan palkkaan aikaisintaan 1.4.2013 lukien, jolloin hänelle on voitu maksaa toimenpide- ja käyntipalkkioita edellisen lomanmääräytymisvuoden aikana 1.4.2012–31.3.2013.

Palkallisen virkavapaan ajalta maksettavan varsinaisen palkan korotus koskee terveyskeskuksen ja sairaalan lääkäreitä ja hammaslääkäreitä.  

Eläinlääkärit

Laillistetun eläinlääkärin palkallisen virkavapaan, työnantajan määräämän koulutuksen sekä lomarahavapaan ajalta maksettava varsinaisen palkan määräytymistä koskevasta 9 § 2 momentin määräyksestä on poistettu 15 prosentin alennus kokopäivätoimisen hygieenikon peruspalkasta.

Mikäli laillistetun eläinlääkärin tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin liitteen 5 1 §:n 1 kohdan mukainen kokopäiväisenä hygieenikkona toimivan laillistetun eläinlääkärin peruspalkka, hänelle maksetaan 1.2.2013 tai sen jälkeen alkavan palkallisen virkavapaan, työnantajan määräämän tai hyväksymän koulutuksen sekä lomarahavapaan ajalta hygieenikon peruspalkka ja tästä laskettu mahdollinen työkokemuslisä (31.1.2013 saakka 5 % ja 10 % kertymät). Ks. myös yleisen osan 10 § 3 momentti 1 kappale.  31.1.2013 saakka menettely on LS 2010–2011 sopimuksen mukainen.

Lääkärisopimuksen liitteet

Liitteiden (1–5) palkkahinnoittelu 1.2.2013

Palkkahinnoitteluliitteiden peruspalkkoja korotetaan 1.2.2013. Uudet peruspalkat on painettu lääkärisopimukseen LS 2012–2013.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Virpi Taavitsainen

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2185
Matkapuhelin:
+358 50 570 3882
Sähköposti:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT