Suomeksi
Cirkulär
14/12
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ändringar i LÄKTA 1.2.2013

Det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare (LÄKTA) gäller 1.1.2012–28.2.2014. Avtalsperiodens lönejusteringar och innehållsliga ändringar har behandlats i cirkulär 29/2011. Genom detta cirkulär vill avtalsparterna påminna om de ändringar som träder i kraft 1.2.2013.

KT och FOSU rf är överens om innehållet i cirkuläret. 
 

Lönejusteringarna år 2013

Allmän förhöjning 1.2.2013

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner och den befolkningsdel i husläkarnas lön som avses i LÄKTA bilaga 1 § 2 höjs genom en allmän förhöjning 1.2.2013. Förhöjningen är 1,3 %.

 

Det individuella tillägget enligt § 11 i AKTA:s lönekapitel höjs likaså med 1,3 %.

 

Justeringar av arvoden och ersättningar i euro

Åtgärds-/besöksarvodena för läkare och tandläkare vid hälsocentraler höjs 1.2.2013 genom den allmän förhöjningen (1,3 %). 

Befolkningsdelen i husläkarnas lön

Den befolkningsdel i husläkarnas lön som avses i § 2 i bilaga 1 höjs 1.2.2013 genom den allmänna förhöjningen (1,3 %).

Amanuenslöner

Lönen för en amanuens utgör det belopp som anges i § 3 i lönekapitlet i AKTA 2012–2013, dvs. 1 533,57 euro från 1.2.2013.

Veterinärtaxan

Veterinärtaxan 1.2.2013 har sänts som bilaga till cirkulär 29/2011. Arvodena i taxan har höjts med 2,06 procent från 1.2.2013 i enlighet med

läkaravtalets kostnadseffekt.

 

 

Lokal justeringspott 1.2.2013

Den lokala justeringspotten enligt LÄKTA bilaga 3 (sjukhusläkare) är 0,35 % av lönesumman för dem som omfattas av bilagan. Potten tillfaller dem som får lön enligt lönepunkterna L3SL3000, L3SL1200 och L3SL1100 och dem som står utanför lönesättningen.

 

Inom de övriga bilagorna i LÄKTA (läkare vid hälsocentraler, tandläkare vid hälsocentraler, sjukhustandläkare, veterinärer) betalas ingen lokal justeringspott 1.2.2013.  

Den lokala justeringspotten och beräkningen av den

Den lokala justeringspotten används för höjningar av uppgiftsrelaterade

löner och för betalning av individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

 

Den lokala justeringspotten beräknas på lönesumman för dem som omfattas av potten för en så normal månad som möjligt. Till lönesumman räknas samtliga löner som betalats till dem som omfattas av avtalet med undantag för extraordinära löneposter såsom semesterpenning och resultatbonus. Vid beräkningen av lönesumman utgår man från en "normal" månad som inte omfattar andra lönehöjningar som träder i kraft samtidigt som justeringspotten och inte heller nämnda extraordinära löneposter, engångsersättningar eller permitteringar.

 

I lönesumman ingår alltså bland annat alla löner, tillägg i euro, arbetstidsersättningar, jourersättningar och åtgärds- och besöksarvoden. När justeringspotten används för att höja uppgiftsrelaterade löner, bör man vid beräkningen av den slutliga kostnadseffekten, utöver höjningarna av de uppgiftsrelaterade lönerna, också beakta bland annat höjningarna av arbetserfarenhetstillägget, arbetstidsersättningarna och jourersättningarna och kontrollera att den sammanlagda kostnadseffekten blir rätt procent av den totala lönesumman, dvs. varken mer eller mindre.

 

Till lönesumman räknas de betalda lönerna inklusive bland annat vikarie- och deltidslöner. Också löner och arvoden till stafettläkare som stått i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande räknas med i lönesumman.

 

Kostnaderna för köpta tjänster beaktas inte i uträkningen av justeringspotten (utgör inte löner och ingår inte heller i lönesumman).

 

Det finns inte bara ett korrekt sätt att beräkna den lokala justeringspotten. Flera olika beräkningssätt kan användas. Det viktiga är att rätt slutresultat nås oberoende av beräkningssättet och att de lokala parterna godkänner det beräkningssätt som används.

Fördelning av justeringspotten och förhandlingsförfarande

Den behöriga kommunala myndigheten och representanter för huvudavtalsorganisationerna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

 

Parterna förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten för de ändamål som nämns i underteckningsprotokollet till LÄKTA 2012–2013.

 

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt ser man till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför lönesättningen står i rätt förhållande till de underställdas löner eller lönerna i jämförbara grupper. Den lokala potten används för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och för betalning av individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

 

Över förhandlingarna upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå. Om samförstånd inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen om användningen av justeringspotten för höjningar av uppgiftsrelaterade löner och för individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

 

KT och JUKO understryker att avsikten är att uppnå samförstånd i förhandlingarna.

 

Innehållsliga ändringar år 2013

Innehållsliga ändringar med kostnadsverkningar 2013 är ändringarna av bestämmelserna om lön för tjänstledighet (allmänna delen, § 8–9) och ändringen av procenttalen i bestämmelsen om arbetserfarenhetstillägg.

Arbetserfarenhetstillägg

Procenttalen för arbetserfarenhetstillägget enligt LÄKTA ändras 1.2.2013 enligt procenttalen i § 12 i AKTA:s lönekapitel till 3 procent efter fem års anställning och 8 procent efter tio års anställning.

 

I samband med den allmänna förhöjningen 1.2.2013 höjs tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner eller därmed jämförbara månadslöner per 31.1.2013 med 2 %. Höjningen av tjänsteinnehavarnas uppgiftsrelaterade löner blir sammanlagt 3,3 %.

 

Från 1.2.2013 är arbetserfarenhetstillägget alltså 8 % (efter tio års anställning) eller 3 % (efter fem års anställning) räknat på den uppgiftsrelaterade lönen efter att den höjts med 3,3 %.

 

Det individuella tillägget är separerat från arbetserfarenhetstillägget och höjs på normalt sätt genom den allmänna förhöjningen 1.2.2013 (1,3 %).

 

Exempel


Lönestrukturen för läkaren 31.1.2013


Uppgiftsrelaterad lön 4 000,00 euro

 

Läkaren har 10 års anställningstid som berättigar till arbetserfarenhetstillägg. 
Arbetserfarenhetstillägg 10 % = 0,1 x 4 000,00 = 400,00 euro 

 

Det individuella tillägget 100,00 euro


Lönestrukturen för läkaren 1.2.2013

 

Den uppgiftsrelaterade lönen på 4 000,00 euro höjs genom den allmänna förhöjningen och en höjning av den uppgiftsrelaterade lönen 
 

(1,3 % + 2 % = 3,3 %) = 4 132,00 euro

Arbetserfarenhetstillägg 8 % = 0,08 x 4 132,00 = 330,56 euro

Det individuella tillägget höjs med 1,3 % (allmän förhöjning) = 101,30 euro.

Ordinarie lön under tjänstledighet 1.2.2013

Bestämmelserna om ordinarie lön under avlönad tjänstledighet motsvarar bestämmelserna om semesterlön från 1.2.2013. 

Läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus

Enligt § 8 i allmänna delen i LÄKTA 2012–2013 höjs 1.2.2013 den ordinarie lön som betalas under avlönad tjänstledighet till läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus med det procenttal man får när man beräknar hur många procent de åtgärds- och besöksarvoden och arvoden för intyg och utlåtanden enligt avtalet som betalats för ordinarie arbetstid under föregående kvalifikationsår utgör av den ordinarie lön som betalats för samma tid. Bestämmelsen gäller också de läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus som står utanför lönesättningen men som läkaravtalet tillämpas på.

Bestämmelsen tillämpas på avlönade tjänstledigheter som börjar 1.2.2013 eller senare.  

Exempel


En tjänsteinnehavare har beviljats sjukledighet 1.1–5.2.2013. Sjukledighet beviljas också 6–28.2.2013 enligt läkarintyg. På den senare sjukledigheten tillämpas de nya bestämmelserna om lön under tjänstledighet. 

Tjänstledigheter med lön är bland annat avlönad sjukledighet, avlönad
moderskaps- och faderskapsledighet och avlönad tjänstledighet för utbildning. 

 

Om en läkares eller tandläkares anställning har börjat före 1.4.2012 beräknas höjningen på den ordinarie lönen och arvodena under det kvalifikationsår som löper ut 31.3.2012. 

 

Om läkarens/tandläkarens anställning har börjat 1.4.2012 eller senare har han eller hon fram till 1.2.2013 inte hunnit få höjningsberättigande arvoden under det föregående kvalifikationsåret (1.4.2011–31.3.2012). Lönen under avlönad tjänstledighet höjs tidigast 1.4.2013 då åtgärds- och besöksarvoden eventuellt betalats under det föregående kvalifikationsåret 1.4.2012–31.3.2013.

 

Höjningen av den ordinarie lön som betalas under avlönad tjänstledighet gäller läkare och tandläkare vid hälsocentraler och sjukhus.

Veterinärer

I § 9 mom. 2, som gäller bestämning av den ordinarie lönen för legitimerade veterinärer under avlönad tjänstledighet, utbildning och utbytesledighet, har grundlönesänkningen på 15 % för heltidsanställda hygieniker slopats.

 

Om den uppgiftsrelaterade lönen för en legitimerad veterinär är lägre än grundlönen för en i bilaga 5 § 1 punkt 1 avsedd legitimerad veterinär som arbetar som heltidsanställd hygieniker, betalas till veterinären under avlönad tjänstledighet, utbytesledighet och av arbetsgivaren anvisad eller godkänd utbildning som inleds 1.2.2013 eller senare grundlönen för en hygieniker och eventuellt också intjänat arbetserfarenhetstillägg (5 % resp. 10 % fram till 31.1.2013) som räknats på denna grundlön. Se också § 10 mom. 3 stycke 1 i allmänna delen.  Förfarandet följer LÄKTA 2010–2011 fram till 31.1.2013.

 

Bilagor till läkaravtalet

 

Lönesättningen i bilagorna (1–5) 1.2.2013

Grundlönerna i lönebilagorna höjs 1.2.2013. De nya grundlönerna framgår av LÄKTA 2012–2013.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

 

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

 

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2100
Mobiltelefon:
+358 50 357 4233
E-post:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Virpi Taavitsainen

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2185
Mobiltelefon:
+358 50 570 3882
E-post:
Virpi.Taavitsainen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT