På svenska
Yleiskirje
5/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2010-2011

Tämän yleiskirjeen liitteenä lähetetään tiedoksi kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 20102011 (KVTES 20102011) allekirjoituspöytäkirja ja sen liite ja KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset.

Yleiskirje on käsitelty pääsopijajärjestöjen kanssa.

Voimassaolo

Uudet sopimukset ovat voimassa 1.2.201031.12.2011 kuitenkin niin, että sopimus voidaan irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011.

Soveltamisala

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan unioni ry, Tekniikka ja Terveys KTN ry ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet edellä mainitun virka- ja työehtosopimuksen.

Tehyyn kuuluvien palvelussuhteen ehtoja sekä Tehyn aseman järjestämistä koskevassa pöytäkirjassa (ns. Tehy-pöytäkirja) olevia määräyksiä noudatetaan Tehyn jäsenten palvelussuhteen ehtoihin sekä vuoden 2010 ja 2011 palkankorotuksiin. Tehyn ja sen alajärjestöjen jäseniin ei toistaiseksi sovelleta uusia määräyksiä. Tehyn jäseniin sovelletaan edelleen 31.1.2010 voimassa olleen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä (KVTES 20072009). Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat tarjonneet Tehylle mahdollisuutta yhtyä uuteen KVTES:iin, mutta Tehy on toistaiseksi kieltäytynyt yhtymisestä. Asiasta neuvotellaan edelleen.

Kustannusvaikutus

Sopimusmuutokset nostavat työvoimakustannuksia vuoden 2010 aikana KVTES-sopimusalueella keskimäärin 0,97 %. Vuoden 2010 sopimuskorotusten kustannukset vaihtelevat eri kunnissa ja kuntayhtymissä riippuen niiden henkilöstörakenteesta ja palkkatasosta.

Vuonna 2011 tulevista sopimuskorotuksista Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt neuvottelevat 31.1.2011 mennessä.

Palkantarkistukset vuonna 2010

Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.2010

Kunta-alalla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2005 allekirjoittamaa Samapalkkaisuusohjelmaa ja lisäksi hallitusohjelmassa vuosille 20072010 asetettuja tavoitteita ja niiden saavuttamiseksi on sovittu, että korotetaan niiden koulutettujen naisvaltaisten ryhmien palkkoja, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. Samapalkkaisuuden edistämiseksi sovitun järjestelyerän kustannusvaikutus on keskimäärin 0,8 % KVTES:n palkkasummasta.

Palkantarkistukset eivät koske niitä viranhaltijoita ja työntekijöitä, jotka ovat saaneet korotukset ns. Tehy-pöytäkirjan 4 §:n perusteella tai niitä vastaavat korotukset. Samapalkkaisuuserää ei kohdenneta samalle viranhaltijalle tai työntekijälle kahteen kertaan.

Järjestelyerä käytetty keskitetysti

Järjestelyerä on käytetty ja kohdennettu keskitetysti tämän yleiskirjeen liitteen 1 mukaisesti 1.2.2010 lukien. Sen käytössä ei ole paikallista harkintaa, vaan siitä on sovittu keskitetysti KVTES-sopimusalueella. Tiettyjen hinnoittelukohtien palkkamääräykset on yhdenmukaistettu myös alarajojen osalta. KVTES:n 1.2.2010 samapalkkaisuuserän lähtökohtana on ollut poistaa sellaisia perusteettomia eroja samaa työtä tekevien tehtäväkohtaisissa palkoissa, joissa palkkaeroja on syntynyt ns. Tehy-pöytäkirjan korotusten johdosta tammikuun 2008 ja tammikuun 2010 välisenä aikana.

KVTES:in allekirjoituspöytäkirjan liitteestä ilmenevät palkkahinnoittelukohtaiset uudet peruspalkat (alarajat) sekä millä prosentilla ko. palkkahinnoittelukohdassa olevan henkilöstön tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan 1.2.2010 lukien. KVTES:n palkkausluvun 6 §:n mukaiset henkilökohtaiset euromääräiset lisät eivät korotu.

Kunnallinen työmarkkinalaitos kiinnittää kuntatyönantajien huomiota siihen, että mikäli perusteettomia palkkaeroja edellä mainitun samapalkkaisuuserän jälkeen edelleen ilmenee, johtuen ns. Tehy-pöytäkirjan korotuksista, palkkaerojen poistaminen on pyrittävä hoitamaan paikallisesti ja suunnitella toteuttamisen aikataulu siten, että siinä on otettu huomioon työnantajan palkanmaksukyky.

Perhepäivähoitajien (liite 12) osalta järjestelyerä on kohdennettu liitteestä 2 tarkemmin ilmeneviin muutoksiin 1.2.2010 lukien.

Paikallinen järjestelyerä hinnoittelemattomille

Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi on kohdennettu palkkahinnoittelussa oleville naisvaltaisille koulutetuille ryhmille. Samaan ajankohtaan on sijoitettu palkkahinnoittelun ulkopuolisille (ns. hinnoittelemattomat) käytettäväksi 0,5 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä 1.2.2010 lukien. Erän suuruus lasketaan KVTES:n sopimusalueella olevan palkkahinnoittelun ulkopuolisen henkilöstön tammikuun palkkasummasta. Erä tulee myös kohdentaa niille koulutetuille naisvaltaisille ryhmille, joiden palkka ei vastaa työn vaativuutta. Erän kohdentamisessa tulee huomioida, että se on osa samapalkkaisuusratkaisua. Tarkoitus on, että hinnoittelemattomien suhteellinen palkkauksellinen asema ei heikkene keskitetysti kohdennetun samapalkkaisuuserän vuoksi. Kuntatyönantajan tulee myös huolehtia siitä, että johtavassa asemassa olevien palkat ovat oikeassa suhteessa muun henkilöstön palkkoihin.

Tässä tarkoitetun paikallisen järjestelyerän täytäntöönpanosta neuvotellaan, kuten KVTESin allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 4 momentissa on määrätty.

Tuloksellisuuden paranemiseen perustuva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt antavat tuloksellisuushankkeiden toteuttamisesta tarkemmat ohjeet 15.3.2010 mennessä ottaen huomioon kunta-alan uudistetun tuloksellisuussuosituksen.

Tuloksellisuuden parantamiseen on varattu 0,7 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä, joka käytetään 1.9.2010 lukien.

Paikallisen erän tavoitteena on parantaa kunnan tai kuntayhtymän taikka sen toimintayksikön palvelutuotannon tuloksellisuutta sekä hillitä menojen kasvua. Työnantajan on tarjottava mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille tämän sopimuksen piirissä oleville.

Tuloksellisuuden paranemiseen perustuva paikallinen järjestelyerä on vastaava kuin ns. Tehy-pöytäkirjan 5 §:n 1.9.2010 tuloksellisuuserä.

Palkantarkistukset vuonna 2011

Vuonna 2011 tulevat sopimuskorotukset ovat sopimatta ja Kunnallinen työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt neuvottelevat niistä 31.1.2011 mennessä. Palkantarkistukset voivat tulla voimaan aikaisintaan 1.5.2011.

KVTES:n materiaaliset muutokset

Muutokset ja niiden soveltaminen on selostettu liitteessä 2.

Muut sopimusalat 

Eri yleiskirjeillä lähetetään tiedoksi kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 20102011 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset, kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 20102011 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 20102011 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset ja kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen 20102011 allekirjoituspöytäkirja ja sopimusmuutokset sekä yleiskirje kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista muutoksista.

Sopimuskirjat

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin.

Työnantajatilaisuudet

Työnantajien edustajille järjestetään tuloksellisuusohjeistuksen valmistuttua informaatiotilaisuuksia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet

1  KVTES:n allekirjoituspöytäkirja (pdf)
ja
    Allekirjoitusptk:n liite: KVTES:n järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.2010 (xls)

2  KVTES:n materiaaliset muutokset ja niiden soveltamisohjeet (pdf)

3  KVTES:n muuttuneet sopimusmääräykset (pdf)