Suomeksi
Cirkulär
5/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011

Som bilaga till detta cirkulär sänds för kännedom underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA 2010-2011), bilagan till underteckningsprotokollet och de ändrade avtalsbestämmelserna i AKTA.

Cirkuläret har behandlats i samråd med huvudavtalsorganisationerna.

Giltighetstid

De nya avtalen gäller 1.2.2010-31.12.2011, men det är möjligt att säga upp avtalet senast 31.1.2011 så att det upphör 28.2.2011.

Tillämpningsområde

Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf, Teknik och Hälsa FKT rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf har godkänt och undertecknat kollektivavtalet.

I fråga om Tehys medlemmar följer anställningsvillkoren och löneförhöjningarna år 2010 och 2011 bestämmelserna i protokollet om anställningsvillkoren för dem som hör till Tehy och om organiseringen av Tehys ställning (det så kallade Tehy-protokollet). De nya bestämmelserna i AKTA tillämpas tillsvidare inte på medlemmarna i Tehy eller dess underföreningar. På Tehy-medlemmar tillämpas fortfarande bestämmelserna i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal som gällde 31.1.2010 (AKTA 20072009). Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna har gett Tehy möjlighet att ansluta sig till det nya AKTA, men tillsvidare har Tehy inte gått med på det. Förhandlingar förs fortfarande om saken.

Kostnadseffekt

Avtalsändringarna höjer arbetskraftskostnaderna under 2010 med i genomsnitt 0,97 % inom AKTA-området. Kostnaderna för de avtalsenliga förhöjningarna år 2010 varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen och lönenivån.

Förhandlingarna om eventuella löneförhöjningar år 2011 förs senast 31.1.2011.

Löneförhöjningar år 2010

Justeringspott för främjande av likalön 1.2.2010

Inom kommunsektorn genomförs det likalönsprogram som arbetsmarknadens centralorganisationer undertecknade år 2005 och de mål som ställts för år 20072010 i regeringsprogrammet. För att uppnå målen i programmen har parterna avtalat om lönehöjningar för utbildade kvinnodominerade grupper där lönerna inte motsvarar arbetets krav. Kostnadseffekten av likalönspotten är i genomsnitt 0,8 % av lönesumman inom AKTA.

Löneförhöjningarna gäller inte anställda som har fått höjningar på basis av § 4 i det s.k. Tehy-protokollet eller höjningar som motsvarar dessa. Likalönspotten riktas inte till samma anställda två gånger.

Justeringspotten har fördelats på central nivå

Justeringspotten har 1.2.2010 använts och fördelats på central nivå enligt bilaga 1 till detta cirkulär. Användningen av potten kan inte avgöras lokalt, utan har avtalats på central nivå inom AKTA-området. Lönebestämmelserna i vissa lönesättningspunkter har förenhetligats också i fråga om de nedre gränserna. Utgångspunkten för likalönspotten 1.2.2010 i AKTA har varit att eliminera omotiverade skillnader i de uppgiftsrelaterade lönerna för anställda som utför samma arbete, vilka uppkommit mellan januari 2008 och januari 2010 på grund av förhöjningarna enligt det s.k. Tehy-protokollet.

Av bilagan till underteckningsprotokollet framgår de nya grundlönerna i de olika lönesättningspunkterna (de nedre gränserna) och med vilken procentsats de uppgiftsrelaterade lönerna höjs i respektive lönesättningspunkt 1.2.2010. De individuella tillägg i euro som avses i § 6 i lönekapitlet i AKTA höjs inte.

Kommunala arbetsmarknadsverket vill fästa de kommunala arbetsgivarnas uppmärksamhet på att om det efter fördelningen av den ovan nämnda likalönspotten fortfarande förekommer omotiverade löneskillnader på grund av förhöjningarna enligt det s.k. Tehy-protokollet, bör man försöka eliminera löneskillnaderna på lokal nivå och planera tidsplanen för genomförandet så att arbetsgivarens lönebetalningsförmåga beaktas.

För familjedagvårdarna (bilaga 12) har justeringspotten 1.2.2010 använts för ändringar som framgår närmare av bilaga 2.

Lokal justeringspott för anställda utanför lönesättningen

Justeringspotten för främjande av likalön har riktats till utbildade kvinnodominerade grupper i lönesättningen. Vid samma tidpunkt, dvs. 1.2.2010, används en lokal justeringspott på 0,5 % för anställda utanför lönesättningen. Justeringspotten beräknas på summan av januarilönerna för sådana AKTA-anställda som står utanför lönesättningen. Potten ska också riktas till de utbildade kvinnodominerade grupper där lönerna inte motsvarar arbetets krav. När potten fördelas måste man beakta att den utgör en del av likalöneuppgörelsen. Avsikten är att den personal som står utanför lönesättningen inte relativt sett ska få sämre ställning i lönehänseende på grund av likalönspotten som fördelats på central nivå. Arbetsgivaren ska också se till att lönerna för personer i ledande ställning står i rätt proportion till den övriga personalens löner.

Förhandlingar om fördelningen av denna lokala justeringspott förs i enlighet med § 3 mom. 4 i underteckningsprotokollet till AKTA.

Lokal justeringspott 1.9.2010 på basis av resultatförbättring

Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna ger senast 15.3.2010 närmare anvisningar om genomförandet av resultatprojekt med beaktande av den nya resultatrekommendationen för kommunsektorn.

En lokal justeringspott på 0,7 % har reserverats för främjande av resultat. Potten används fr.o.m. 1.9.2010.

Syftet med den lokala potten är att förbättra resultaten inom serviceproduktionen i kommunen, samkommunen eller dess verksamhetsenhet och bromsa utgiftsökningen. Arbetsgivaren ska ge alla anställda som omfattas av avtalet möjlighet att delta i resultatfrämjande projekt.

Potten motsvarar resultatpotten 1.9.2010 i § 5 i det s.k. Tehy-protokollet.

Löneförhöjningar år 2011

Löneförhöjningarna år 2011 har ännu inte avtalats. Kommunala arbetsmarknadsverket och huvudavtalsorganisationerna förhandlar om dem före 31.1.2011. Löneförhöjningarna kan träda i kraft tidigast 1.5.2011.

Materiella ändringar i AKTA

Avtalsändringarna och tillämpningen av dem behandlas i bilaga 2.

Övriga avtalsområden

Kommunala arbetsmarknadsverket skickar för kännedom ytterligare cirkulär med underteckningsprotokoll och avtalsändringar för det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 20102011, det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 20102011, det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 20102011 och det kommunala tjänstekollektivavtalet för läkare 20102011 samt ett cirkulär om ändringar som gäller arbetslivsutveckling inom kommunsektorn.

Avtalsböcker

Ett cirkulär om beställning av de tryckta avtalen skickas senare.

Informationsmöten för arbetsgivare

Informationsmöten ordnas för arbetsgivarnas representanter när resultatanvisningarna blivit klara.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

 

Bilagor 

  • Underteckningsprotokoll till AKTA med bilaga
  • Bilaga till underteckningsprotokollet:
    Justeringspotten för främjande av likalön, AKTA 1.2.201

  • Materiella ändringar samt tillämpningsanvisningar
  • Ändrade avtalsbestämmelser i AKTA