På svenska
Yleiskirje
14/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 2010-2011 noudatetaan myös Tehy ry:n jäseniin

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT) valtuuskunta ja Tehy ry:n valtuusto ovat hyväksyneet valtakunnansovittelija Esa Lonkan sovintoehdotuksen kuntatyönantajan ja Tehy ry:n välisessä työriidassa. Sovintoehdotuksen mukaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) soveltamisalalla työskenteleviin Tehyn jäseniin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan KVTES:n määräyksiä ja virka- ja työehtoja 1.6.2010-31.12.2011 välisen ajan lukuun ottamatta KVTES:n 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 2-4 §:ssä sovittuja palkantarkistuksia. Saavutettu yksimielisyys ei muodosta terveydenhuoltoalalle uutta alakohtaista sopimusta.

Tehy ry:n työtaistelutoimet päättyivät välittömästi 11.6.2010 kello 14.00. Työtaistelun aikana mahdollisesti syntyneet erimielisyydet ratkaistaan normaalissa menettelyssä.

Tehy ry:n jäsenen palvelussuhteen ehdot 1.6.2010 alkaen

Palvelussuhteen ehdot ovat 1.6.2010 alkaen sopimustekstien osalta samat kaikilla KVTES:n soveltamisalalla työskentelevillä riippumatta järjestäytymisestä. Eli myös Tehy ry:n jäseniin sovelletaan KVTES:n 2010-2011 määräyksiä ja virka- ja työehtoja 1.6.2010 alkaen lukuun ottamatta KVTES:n 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 2-4 §:ssä sovittuja palkantarkistuksia. Palkantarkistukset tehdään edelleen Tehy-pöytäkirjan mukaan.

KVTES:n palkkahinnoitteluja sovelletaan myös Tehyn jäseniin 1.6.2010 lukien. Mikäli Tehy ry:n jäsenen tehtäväkohtainen palkka on häneen sovellettavan KVTES:n palkkahinnoittelukohdan peruspalkkaa alempi, hänen tehtäväkohtainen palkkansa korotetaan 1.6.2010 lukien vähintään po. palkkahinnoittelukohdassa määrättyyn peruspalkkaan.

Luottamusmiesjärjestelmä määräytyy Tehy-pöytäkirjan 8 §:n ja KVTES:n VII luvun mukaan. Luottamusmiesten ajankäyttösuositus muuttuu 1.6.2010 sitovaksi vähimmäismääräksi kuten muilla KVTES:n piiriin kuuluvilla. Kesäkuun luottamusmieskorvaukset ja varsinaisen työsuojeluvaltuutetun palkkio maksetaan KVTES 2010-2011:n ja 15.2.2010 laaditun virka- ja työehtosopimuksen työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta mukaisesti.

Yksityiskohtaiset sovintoehdotuksen ehdot

Kunnallinen työmarkkinalaitos sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan unioni ry, Tekniikka ja terveys KTN ry ja Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ ry ovat allekirjoittaneet 15. helmikuuta 2010 kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2010-2011 (KVTES 2010-2011) ajaksi 1.2.2010-31.12.2011.

 1. Tämän sovintoehdotuksen mukaiset ehdot ovat voimassa 1.6.2010-31.12.2011.

 2. KVTES:n soveltamisalalla työskenteleviin Tehy ry:n jäseniin noudatetaan kulloinkin voimassa olevan KVTES määräyksiä ja virka- ja työehtoja 31.12.2011 saakka lukuun ottamatta mahdollisia palkantarkistuksia 1.5.2011-31.12.2011 välisenä aikana ellei Tehy-pöytäkirjan 7 §:stä muuta aiheudu.

 3. Tehy ry:een kuuluvien, kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työskentelevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan edelleen 19.11.2007 tehdyn Tehy-pöytäkirjan (Pöytäkirja Tehy ry:een kuuluvien palvelussuhteen ehdoista sekä Tehy ry:n aseman järjestämisestä) 5-7 §:ien määräyksiä 31.12.2011 saakka.

 4. Tehy ry:een kuuluvien, kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työskenteleviin työntekijöihin ja viranhaltijoihin ei sovelleta KVTES 2010-2011:n allekirjoituspöytäkirjan 2-4 §:iä.
   
 5. KVTES 2010-2011 V luvun 11 §:n 3 momentin mukaiseksi toimielimeksi katsotaan Tehy ry:n liittokokous, valtuusto ja hallitus.
   
 6. Tehy-pöytäkirjan 8 §:n määräystä luottamusmiesjärjestelmästä ja neuvottelumenettelystä noudatetaan 31.12.2011 saakka.
   
 7. KT noudattaa Tehy ry:n jäsenistöön KT:n sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Kunta-alan unioni ry:n, Tekniikka ja Terveys KTN: ry:n ja Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö TNJ ry:n 15.2.2010 tekemää pöytäkirjaa kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2010 sekä samojen allekirjoittajien 15.2.2010 tekemää virka- ja työehtosopimusta työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta.
   
 8. Tämän sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen tulkintaa ja soveltamista koskevista kysymyksistä neuvotellaan Tehy ry:n pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen ja paikallisen työnantajan kanssa.
   
 9. Tehy ry sitoutuu edistämään kunta-alan ammattijärjestöjen neuvottelusuhteita tavoitteena, että Tehy ry on mukana uudessa kunta-alan pääsopimuksessa osana jo olemassa olevia tai mahdollisia uusia muodostettavia pääsopijajärjestöjä. Tavoitteena on, että neuvottelut uudesta kunta-alan pääsopimuksesta saadaan päätökseen niin, että pääsopimus tulee voimaan sopimuskauden aikana. Tehy ry osallistuu kunnallista pääsopimusta koskeviin neuvotteluihin.
   
 10. Kunnallinen työmarkkinalaitos myötävaikuttaa siihen, että Tehy ry voi osallistua KVTES 2010-2011 allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n sekä edellä kohdassa 7 mainitussa pöytäkirjassa tarkoitettujen työryhmien työskentelyyn. Ellei tämä ole osapuolista riippumattomista syistä mahdollista, KT neuvottelee em. työryhmien työstä Tehy ry:n kanssa.
   
 11. Tämän sovintoehdotuksen mukaisten ehtojen voimassaoloajan on KT:n ja Tehy ry:n välillä työehtosopimuslain ja kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen työrauhavelvoite.
   
 12. Tämän sovintoehdotuksen mukaisten työ- ja virkaehtojen noudattaminen jatkuu 31.12.2011 jälkeen toistaiseksi, jollei KT tai Tehy ry irtisano sitä työ- ja virkaehtolainsäädännön mukaisia kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten irtisanomisaikoja ja menettelytapoja noudattaen.

Asiaa koskevat aikaisemmat yleiskirjeet

Tehy-pöytäkirja 20/2007, tuloksellisuuserä 16/2008, KVTES 5/2010, tuloksellisuuserä 10/2010.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen