Suomeksi
Cirkulär
14/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 gäller också medlemmar i Tehy rf

Kommunala arbetsmarknadsverkets (KA) delegation och Tehy rf:s fullmäktige har godkänt riksförlikningsman Esa Lonkas förlikningsförslag i arbetstvisten mellan KA och Tehy rf. På de Tehy-medlemmar som omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) ska enligt förlikningsförslaget tillämpas bestämmelserna och anställningsvillkoren i AKTA under perioden 1.6.2010-31.12.2011 med undantag av de lönejusteringar som anges i § 2-4 i underteckningsprotokollet till AKTA. Det godkända förlikningsförslaget innebär inte något nytt branschavtal inom hälsovårdssektorn.

Tehy rf:s stridsåtgärder upphörde omgående den 11 juni 2010 kl. 14.00. Eventuella meningsskiljaktigheter som uppstått under stridsåtgärden löses genom normalt förfarande.

Anställningsvillkoren för medlemmar i Tehy rf från 1.6.2010

Anställningsvillkoren i avtalstexten är från 1.6.2010 de samma för alla som arbetar inom tillämpningsområdet för AKTA oberoende av fackförbund. Det betyder att på medlemmarna i Tehy rf tillämpas bestämmelserna och anställningsvillkoren i AKTA 2010-2011 med undantag av de lönejusteringar som anges i § 2-4 i underteckningsprotokollet till AKTA. Lönejusteringarna görs alltjämt i enlighet med Tehy-protokollet.

AKTA-lönesättningarna tillämpas även på Tehy-medlemmarna från 1.6.2010. Om den uppgiftsrelaterade lönen för en medlem i Tehy rf är lägre än grundlönen i den AKTA-lönesättningspunkt som tillämpas på honom eller henne, ska den uppgiftsrelaterade lönen höjas 1.6.2010 till minst grundlönen i lönesättningspunkten.

I fråga om förtroendemannasystemet iakttas § 8 i Tehy-protokollet och kap. VII i AKTA. Rekommendationen om förtroendemännens tidsanvändning ändras 1.6.2010 till en bindande bestämmelse om minimitid liksom för övriga anställda inom AKTA-området. Förtroendemannaersättningarna för juni och de ordinarie arbetarskyddsfullmäktigenas arvode betalas enligt AKTA 2010-2011 och tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige.

De detaljerade villkoren i förlikningsförslaget

Kommunala arbetsmarknadsverket och Förhandlingsorganisationen för 
offentliga sektorns utbildade FOSU rf, Kommunfackets union rf, Teknik och Hälsa FKT rf och Tjänstemännens förhandlingsorganisation TFO rf undertecknade den 15 februari 2010 det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2010-2011 (AKTA 2010-2011) för tiden 1.2.2010-31.12.2011.

 • Villkoren i detta förlikningsförslag gäller 1.6.2010-31.12.2011.
 • För medlemmar i Tehy rf som omfattas av AKTA-området iakttas gällande bestämmelser och anställningsvillkor i AKTA till och med 31.12.2011 med undantag av eventuella lönejusteringar 1.5.2011-31.12.2011, om inte § 7 i Tehy-protokollet föranleder något annat.
 • På anställningsvillkoren för de arbetstagare och tjänsteinnehavare som hör till Tehy rf och omfattas av tillämpningsområdet för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas alltjämt § 5-7 i Tehy-protokollet 19.11.2007 (protokollet om anställningsvillkoren för dem som hör till Tehy rf och om organiseringen av Tehy rf:s ställning) till och med 31.12.2011.
 • På arbetstagare och tjänsteinnehavare som hör till Tehy rf och omfattas av det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet tillämpas inte § 2-4 i underteckningsprotokollet till AKTA 2010-2011.
 • Som ett organ enligt kap. V § 11 mom. 3 i AKTA 2010-2011 betraktas Tehy rf:s förbundsmöte, fullmäktige och styrelse.
 • Bestämmelsen i § 8 i Tehy-protokollet om förtroendemannasystemet och förhandlingsförfarandet iakttas till och med 31.12.2011.
 • KA iakttar för medlemmar i Tehy rf KA:s och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:s , Kommunfackets union rf:s, Teknik och Hälsa FKT rf:s och Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO rf:s protokoll av den 15 februari 2010 över förhandlingar om arbetslivsutveckling inom kommunsektorn 2010 och tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktige, som undertecknades av samma organisationer den 15 februari 2010.
 • Förhandlingar i frågor som gäller tolkningen och tillämpningen av förlikningsförslaget förs mellan Tehy rf:s huvudförtroendeman eller förtroendeman och den lokala arbetsgivaren.
 • Tehy rf förbinder sig att främja förhandlingsrelationerna mellan fackförbunden inom den kommunala sektorn med målet att delta i det nya kommunala huvudavtalet antingen inom ramen för redan existerande eller eventuellt nya huvudavtalsorganisationer. Målet är att förhandlingarna om det nya huvudavtalet inom den kommunala sektorn slutförs så att huvudavtalet träder i kraft under avtalsperioden. Tehy rf deltar i förhandlingarna om det kommunala huvudavtalet.
 • Kommunala arbetsmarknadsverket samverkar till att Tehy rf kan delta i de arbetsgrupper som avses i § 8 i underteckningsprotokollet till AKTA 2010-2011 och som avses i det protokoll som nämns i punkt 7. Om detta omöjliggörs av orsaker som inte beror på parterna förhandlar KA om ovan nämnda arbetsgruppers arbete med Tehy rf.
 • KA och Tehy rf är förpliktade till arbetsfred enligt lagen om kollektivavtal och lagen om kommunala tjänstekollektivavtal så länge villkoren i förlikningsförslaget gäller.
 • Efter 31.12.2011 fortsätter anställningsvillkoren enligt detta förlikningsförslag att gälla tillsvidare, om inte KA eller Tehy rf säger upp förslaget med iakttagande av de uppsägningstider och förfaranden som anges i de kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalen och som är förenliga med lagstiftningen om anställningsvillkor.   

Tidigare KA-cirkulär i frågan

Tehy-protokollet 20/2007, resultatpotten 16/2008, AKTA 5/2010, 
resultatpotten 10/2010.

 

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Markku Jalonen

Förhandlingschef                                     Sari Ojanen

 

Tidigare cirkulär i frågan :