På svenska
Yleiskirje
1/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen indeksiehto ja yleiskorotus 1.3.2004 ym.

KVTES:n indeksiehto ja yleiskorotus 1.3.2004, henkilökohtaista palkkaa koskevat uudet määräykset 1.9.2004 lukien ja uudet palkkahinnoittelun vähimmäisperuspalkat 1.3.2004 ja 1.9.2004 lukien

Indeksiehto ja yleiskorotus 1.3.2004

Tulopoliittiseen sopimukseen sisältyvä indeksiehto ei aiheuta ylimääräisiä palkankorotuksia (kuluttajahintaindeksin muutos 0,6 %, indeksikynnys 2,7 %).
 
Viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.3.2004 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 26,72 euroa, mikäli peruspalkka on alle 1 571,76 euroa, ja 1,7 % mikäli peruspalkka on vähintään 1 571,76 euroa. Palkkausluvun 2 §:ssä tarkoitettu vähimmäispalkka nousee vastaavasti 1.3.2004 lukien 1 155,14 euroon. Palkkausluvun 10 §:ssä tarkoitettua henkilökohtaista lisää korotetaan 1,7 %:lla.
 
Liitteessä 1 on ohjeet KVTES:n liitteessä 13 tarkoitettujen perhepäivähoitajien henkilökohtaisten peruspalkkojen yleiskorotuksesta 1.3.2004 lukien. Liitteestä käy ilmi myös vähimmäisperuspalkat, ilta- ja lauantaityökorvaukset sekä osahoitoisen ja sijaislapsen korvaukset 1.3.2004 lukien.

Uudet palkkahinnoittelun vähimmäisperuspalkat

Uudet palkkahinnoitteluliitteiden 1-7 vähimmäisperuspalkat 1.3.2004 ja 1.9.2004 lukien käyvät ilmi liitteestä 2.

Virka- ja työehtosopimus 1.9.2004 lukien

Oheisena lähetetään tiedoksi virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 henkilökohtaista palkkaa koskevien ja eräiden vuosilomamääräysten muuttamisesta 1.9.2004 lukien (liite 3).
 
1.9.2004 voimaan tulevista KVTES:n palkkausjärjestelmän muutoksista on sovittu periaatteessa jo 13.11.2002 allekirjoitetussa sopimuksessa kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003-2007 (KT:n yleiskirje 1/2003). KVTES:n 2003-2004 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä on sovittu mm. tuposopimuksen liittoerän osittaisesta käytöstä 1.9.2004 lukien. Näitä aiemmin sovittuja sopimusmääräyksiä on täydennetty ja täsmennetty liitteenä olevalla virka- ja työehtosopimuksella.
 
Sopimus edellyttää kunnilta ja kuntayhtymiltä seuraavia toimenpiteitä 1.9.2004 lukien:

 • Peruspalkkoja korotetaan 5 prosentilla (vastaa 1. kokemuslisää).
 • Kokemuslisät korvataan henkilökohtaisella lisällä. 2. ja 3. kokemuslisä muuttuvat käytännössä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseksi osaksi.
 • Työnantajan on käytettävä paikallinen järjestelyvaraerä, joka on 0,5 % KVTES:n palkkasummasta. Tästä erästä on vähintään 0,2 prosenttiyksikköä käytettävä henkilökohtaisiin lisiin.

1.9.2004 tapahtuu em. palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman merkittävin panostus kuntasektorin palkkakilpailukyvyn parantamiseksi. KVTES:n soveltamisalueella palkat nousevat 1.9.2004 lukien keskimäärin noin 1,6 %. Tästä 0,2 %-yksikköä perustuu tuposopimuksen liittoerään ja loput 5-vuotisohjelmaan.
 
Liitteessä 4 on annettu yksityiskohtaisempia ohjeita 1.9.2004 voimaan tulevista sopimusmuutoksista ja niiden täytäntöönpanosta. Näistä ohjeista on neuvoteltu pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa ja niiden sisällöstä on saavutettu yksimielisyys.
 
Kunnallisen työmarkkinalaitoksen nettisivuilla ja Kuntatyönantajalehdessä 2/2004 on tarkoitus antaa yleisluontoisia ohjeita ja esimerkkejä työsuorituksen arvioinnista ja henkilökohtaisesta lisästä.
Vaikka uudet sopimusmääräykset tulevat voimaan vasta 1.9.2004, on uudet määräykset haluttu lähettää tiedoksi hyvissä ajoin.
 
Perhepäivähoitajien osalta ei lähetetä tässä vaiheessa 1.9.2004 voimaan tulevia peruspalkkataulukkoja, koska perhepäivähoitajatyöryhmä selvittää vielä mahdollisuuksia saada aikaan perhepäivähoitajia koskeva uusi palkkaus- ja työaikajärjestelmä.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                        Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                        Heikki Saipio

LIITTEET

 1. Liitteen 13 (perhepäivähoitajat) palkkausmuutokset 1.3.2004 lukien
 2. Palkkahinnoitteluliitteiden 1-7 vähimmäisperuspalkat 1.3.2004 ja 1.9.2004 lukien
 3. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 henkilökohtaista palkkaa koskevien ja siihen liittyvien vuosilomamääräysten muuttamisesta 1.9.2004 lukien
  - Liitteen 3 liite 1: Henkilökohtainen lisä
  - Liitteen 3 liite 2: Vuosiloman pituus
  - Liitteen 3 liite 3: Henkilökohtaista lisää koskeva ohje
 4. Soveltamisohjeet 1.9.2004 voimaan tulevista KVTES:n sopimusmuutoksista