Suomeksi
Cirkulär
1/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Indexklausul och allmän förhöjning 1.3.2004 i AKTA osv.

Indexklausul och allmän förhöjning 1.3.2004 , nya bestämmelser om individuell lön 1.9.2004 och nya minimigrundlöner i lönesättningen 1.3.2004 och 1.9.2004 i AKTA

Indexklausul och allmän förhöjning 1.3.2004

Indexklausulen i det inkomstpolitiska avtalet föranleder inga extra löneförhöjningar (ändring av konsumentprisindex med 0,6 %, indextröskeln 2,7 %).

Tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas grundlöner eller därmed jämförbara månadslöner höjs 1.3.2004 genom en allmän förhöjning på 26,72 euro om grundlönen är under 1 571,76 euro och med 1,7 % om grundlönen är minst 1 571,76 euro. Den minimilön som avses i § 2 i avlöningskapitlet stiger på motsvarande sätt 1.3.2004 till 1 155,14 euro. Det individuella tillägg som avses i § 10 i avlöningskapitlet höjs med 1,7 %.
 
I bilaga 1 finns anvisningar om den allmänna förhöjningen av de individuella grundlönerna för familjedagvårdare 1.3.2004 som avses i bilaga 13 i AKTA. Av bilagan framgår också minimigrundlönerna, kvälls- och lördagsersättningarna samt ersättningarna för barn i deltidsvård och ersättande barn fr.o.m. 1.3.2004.

Nya minimigrundlöner i lönesättningen

De nya minimigrundlönerna i lönesättningsbilagorna 1-7 fr.o.m. 1.3.2004 och 1.9.2004 framgår av bilaga 2.

Tjänste- och arbetskollektivavtal fr.o.m. 1.9.2004

Detta utskick innehåller ett tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av bestämmelser om individuell lön och vissa semesterbestämmelser 1.9.2004 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2003-2004 (bilaga 3).
 
De ändringar i lönesystemet i AKTA som träder i kraft 1.9.2004 avtalades i princip i avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007, som undertecknats redan 13.11.2002 (KA:s cirkulär 1/2003). I § 4 i underteckningsprotokollet till AKTA 2003-2004 avtalas bl.a. att en del av branschpotten i det inkomstpolitiska avtalet används fr.o.m. 1.9.2004. Dessa avtalsbestämmelser har kompletterats och preciserats genom det tjänste- och arbetskollektivavtal som bifogas.
 
Avtalet förutsätter att kommunerna och samkommunerna vidtar följande åtgärder fr.o.m. 1.9.2004:

  1. Grundlönerna höjs med 5 % (motsvarar första erfarenhetstillägget).
  2. Erfarenhetstilläggen ersätts med individuella tillägg. Det andra och tredje erfarenhetstillägget ändras i praktiken till en årsbunden del i det individuella tillägget.
  3. Arbetsgivaren skall använda en lokal justeringspott, som är 0,5 % av lönesumman inom AKTA. Av denna pott skall minst 0,2 procentenheter användas för de individuella tilläggen.

1.9.2004 genomförs löneutvecklingsprogrammets viktigaste insats för att förbättra kommunsektorns konkurrenskraft. Inom tillämpningsområdet för AKTA stiger lönerna 1.9.2004 med i medeltal ca 1,6 %. Av detta grundar sig 0,2 procentenheter på branschpotten i det inkomstpolitiska avtalet och resten på femårsprogrammet.

I bilaga 4 finns utförligare anvisningar om de avtalsbestämmelser som träder i kraft 1.9.2004 och hur de ska verkställas. Förhandlingar om dessa anvisningar har förts med företrädare för huvudavtalsorganisationerna och enighet har nåtts om innehållet.
 
På Kommunala arbetsmarknadsverkets webbsidor och i tidningen Kuntatyönantaja 2/2004 kommer allmänna anvisningar och exempel på utvärdering av arbetsprestationer och individuella tillägg att ges.
 
Även om de nya avtalsbestämmelserna träder i kraft först 1.9.2004 har vi velat skicka ut dem i god tid. Då det gäller familjedagvårdare skickas i detta skede inga tabeller över grundlöner som träder i kraft 1.9.2004, eftersom den arbetsgrupp som behandlar familjedagvårdarnas villkor ännu utreder möjligheterna till ett nytt löne- och arbetstidssystem.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                  Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                             Heikki Saipio
 
Bilagor

  1. Löneändringar i bilaga 13 (familjedagvårdare) 1.3.2004
  2. Minimigrundlönerna i lönesättningsbilagorna 1-7 fr.o.m. 1.3.2004 och 1.9.2004
  3. Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av bestämmelserna om individuell lön och vissa semesterbestämmelser 1.9.2004 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2003-2004
  4. Tillämpningsdirektiv till de avtalsändringar i AKTA som träder i kraft 1.9.2004