På svenska
Uutinen

Työpaikoilla tehty iso digiloikka

Työolobarometrin 2020 ennakkotulokset osoittavat, että koronapandemia on mullistanut työmarkkinoita. Yksi pandemian myönteisistä vaikutuksista on, että se on vauhdittanut digitalisaatiota työpaikoilla. Tämä näkyy sekä uusina työvälineinä että tapoina järjestää töitä.

Digitalisaatio

Työolobarometrin tulosten mukaan työpaikoilla otettiin aikaisempaa yleisemmin käyttöön uusia työmenetelmiä koronavuonna 2020. Sähköisiä työtiloja ja pikaviestintävälineitä työssään käyttävien osuus kasvoi selvästi vuodesta 2019. Muutos näkyy kaikilla sektoreilla ja sosioekonomisissa ryhmissä.

Korona-ajan digitalisoituminen ei ole tarkoittanut vain prosessien sähköistämistä, vaan myös uusia tapoja oppia, työskennellä ja viestiä. Tämä osoittaa, että työpaikoilla on ollut hyvät valmiudet digiloikan ja muutoksen tekemiseen. Työelämän digitalisoituminen vahvistaa Suomen kilpailukykyä ja mahdollisuuksia kasvuun pandemian jälkeen.

Työn monipaikkaisuus ja etätyö voivat vauhdittaa työllisyyttä

Koronapandemia toi etätyön tekemiseen lähes vuosikymmenen harppauksen. Työolobarometrin mukaan etätyö yleistyi selvästi vuodesta 2019. Vuonna 2020 palkansaajista noin puolet (48 %) oli tehnyt etätyötä. Moni teki etätyötä aiempaa useammin. Valtaosa (92 %) etätyötä tehneistä oli tyytyväisiä etätyön sujumiseen koronatilanteen aikana.

Työn monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus mahdollistavat työskentelyn ja yrittämisen paikasta riippumatta. Tällä voi olla myönteisiä vaikutuksia niin työllisyyteen kuin esimerkiksi päästöjen vähentämiseen.

Jatkuva oppiminen tukee työmarkkinoiden selviytymistä pandemiasta

Suomen menestys riippuu kyvystä hyödyntää muutoksen tarjoamia mahdollisuuksia. Jatkumisen oppimisen merkitys korostuu työpaikoilla.

Työolobarometrin 2020 mukaan koulutukseen osallistuminen ja koulutukseen käytettyjen työpäivien määrä väheni edellisestä tutkimuskerrasta. Korona-aika siirsi myös opiskelua verkkoon ja aiempaa useampi palkansaaja opiskeli verkkomateriaalien avulla vuonna 2020.

Työolobarometrin ennakkotietojen mukaan koronapandemiat lisäsi palkansaajien epävarmuutta työn menettämisestä vuoteen 2019 verrattuna, mutta selkeästi vähemmän kuin mikään aiempi talouskriisi työolobarometrin 30-vuotisessa historiassa.

Työolobarometrilla seurataan työelämän laadun kehittymistä palkansaajien näkökulmasta. Sen tulokset voidaan luotettavasti yleistää koskemaan työssä olevia palkansaajia koko Suomessa ja kaikilla sektoreilla.Tutkimuksen vuoden 2020 tiedot perustuvatTilastokeskuksen työvoimatutkimuksen yhteydessä elo- ja syyskuun aikana tekemiin puhelinhaastatteluihin.

Muualla verkossa