På svenska
Uutinen

Hallitus täsmentää valinnanvapauslakia lausuntojen perusteella

Yhteenveto valinnanvapauslain luonnoksesta annetuista yli 700 lausunnosta on julkaistu. Niissä suhtaudutaan myönteisesti valinnanvapauden periaatteeseen, mutta sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumista epäillään.

Lausunnot

Sote-uudistuksen tavoitteiksi on kirjattu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, kustannusten hillintä, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen, palvelujen integroiminen ja peruspalvelujen vahvistaminen.

Suuri osa lausunnonantajista suhtautuu epäillen siihen, että ehdotetulla valinnanvapausmallilla voitaisiin kaventaa suomalaisten hyvinvointi- ja terveyseroja. Enemmistö lausunnonantajista ei myöskään usko, että sote-palvelujen kustannusten kasvua kyetään pienentämään kolmella miljardilla eurolla.

Kokonaisuudessaan lausunnonantajat kokevat valinnanvapausmallin kuitenkin edistävän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen muutosta ja uusia palveluinnovaatioita.

KT:n mielestä suurimmat ongelmat liittyvät asiakasseteliin

Myös KT antoi lakiluonnoksesta lausunnon, jossa se tarkastelee erityisesti sitä, miten valinnanvapaus vaikuttaa kuntatyönantajien toimintaedellytyksiin. Esimerkiksi asiakassetelimalli vaikuttaa merkittävästi työehtosopimusjärjestelmän kehittymiseen.

KT:n mukaan valinnanvapausmallin merkittävimmät epäkohdat liittyvät juuri ehdotettuun asiakaspalveluseteliin ja sen käyttöön. KT on erityisen huolissaan siitä, että lakiluonnoksessa asiakassetelipalveluiksi esitetään sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joiden toteutuminen vaikuttaisi merkittävästi maakuntien liikelaitosten mahdollisuuksiin taata riittävät ja laadukkaat erikoisalojen palvelut ja erityisesti ympärivuorokautinen päivystysvalmius koko maassa kaikissa olosuhteissa.

Myös valtaosa muista lausunnonantajista on sitä mieltä, että maakuntien velvollisuus käyttää asiakasseteliä eri palveluissa on esitetyssä mallissa liian laaja. Liian laaja-alainen asiakasseteli uhkaisi palveluverkon toimivuutta erityisesti erikoissairaanhoidossa ja päivystyksessä.

Hallitus on ottanut asiakassetelistä esitetyn kritiikin huomioon ja aikoo täsmentää lakiesitystä. Asiakassetelin velvoittavuus ei täsmennyksen jälkeen koske lähtökohtaisesti erikoissairaanhoidon palveluita.

Lakiesitys eduskunnan käsittelyyn maaliskuussa

Valinnanvapauslaki viimeistellään virkamiestyönä. Lausuntoja hyödynnetään valinnanvapauslain jatkovalmistelussa ja viimeistelyssä.

Hallituksen esitys valinnanvapauslaiksi annetaan eduskunnalle maaliskuussa 2018. Koko maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuus on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa kevätistuntokauden loppuun mennessä.

KT:n lausunto

Muualla verkossa