Suomeksi
Nyhet

Regeringen preciserar valfrihetslagen utgående från utlåtanden

Ett sammandrag av de över 700 utlåtanden som getts om utkastet till valfrihetslag har publicerats. I utlåtandena förhåller man sig positiv till valfrihetsprincipen, men tvivlar på att målen för social- och hälsovårdsreformen uppfylls.

Lausunnot

Vårdreformen har som mål att minska skillnader i välfärd och hälsa, bromsa kostnadsökningen, trygga en jämlikare och bättre tillgång till service, integrera tjänsterna och stärka basservicen.

En stor del av dem som gett utlåtanden förhåller sig skeptiska till att man med den föreslagna valfrihetsmodellen skulle kunna minska skillnaderna i finländarnas välfärd och hälsa. Majoriteten av dem som gett utlåtanden tror inte heller att man kan minska kostnaderna inom social- och hälsovårdstjänsterna med tre miljarder euro.

I det stora hela upplever de som gett utlåtanden ändå att valfrihetsmodellen främjar förändringen av verksamhetsformerna inom social- och hälsovården och stöder nya serviceinnovationer inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Enligt KT har de största problemen att göra med kundsedlarna

Även KT har gett ett utlåtande om lagutkastet, med särskild fokus på hur valfriheten påverkar de kommunala arbetsgivarnas verksamhetsförutsättningar. Kundsedelmodellen har stor inverkan på till exempel hur kollektivavtalssystemet utvecklas.

De största missförhållandena i valfrihetsmodellen anknyter enligt KT till de föreslagna kundsedlarna och hur de används. KT är särskilt oroat över att man i lagutkastet föreslår att kundsedelstjänsterna ska omfatta sådana tjänster inom den specialiserade sjukvården som skulle ha betydande verkningar för landskapens affärsverks möjligheter att garantera tillräckliga och högklassiga tjänster inom specialiteterna och i synnerhet jourberedskap dygnet runt under alla omständigheter i hela landet.

Merparten av de övriga som gett utlåtanden anser också att landskapens skyldighet att använda kundsedlar i olika tjänster är för omfattande i den föreslagna modellen. En alltför omfattande kundsedel skulle äventyra servicenätets funktionsduglighet särskilt inom den specialiserade sjukvården och jourverksamheten.

Regeringen har beaktat den framförda kritiken av kundsedlarna och har för avsikt att precisera lagförslaget. Efter preciseringen gäller skyldigheten att använda kundsedlar i regel inte tjänster inom den specialiserade sjukvården.

Lagförslaget behandlas av riksdagen i mars

Valfrihetslagen kommer nu att färdigställas som tjänsteuppdrag. Utlåtandena utnyttjas vid den fortsatta beredningen och finslipningen av valfrihetslagen.

Regeringens proposition om valfrihetslag överlämnas till riksdagen i mars 2018. Avsikten är att hela landskaps- och vårdreformshelheten ska godkännas av riksdagen före utgången av vårsessionen.

KT:n utlåtande

Mer på webben