Uutinen

Kunta-alan työvoimakustannuksista yli kolme neljäsosaa on palkkakustannuksia

Rahapalkan osuus kunta-alan työvoimakustannuksista on 76 prosenttia. Välittömät ansiot muodostavat 58 prosenttia kustannuksista.

Henkilöstökulujen rakenne kunta-alalla

Tilastokeskuksen mukaan tehdyn työtunnin kustannus kuntasektorilla oli keskimäärin 31,4 euroa ja henkilötyövuoden 48 740 euroa.

Rahapalkan osuus kunta-alan työvoimakustannuksista oli keskimäärin 76 prosenttia. Eläke- ja muut lakisääteiset sosiaaliturvamaksut muodostivat 23 prosenttia ja muut kustannukset 1 prosentin kustannuksista.

Tiedot ovat Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksesta, joka tehdään neljän vuoden välein. Tilastot koskevat vuotta 2016.

Kunta-alan työvoimakustannusten rakenteessa ei suuria muutoksia

Palkkakustannus muodostuu välittömästä ansiosta ja muista palkkakustannuksista eli kertaluonteisista palkkaeristä sekä vapaapäivien palkoista.

Sosiaaliturvan kustannuksiin luetaan varsinaisen sosiaaliturvan kustannukset, eli lakisääteiset, sopimusvaraiset ja vapaaehtoiset sosiaalivakuutusmaksut, sairausajan sekä lapsen syntymään ja hoitoon liittyvät palkat ja työterveyshuollon kustannukset.

Muita työvoimakustannuseriä ovat luontoisedut, työpaikkakoulutuksen kustannukset, työ- ja suojavaatekustannukset, rekrytointikustannukset ja henkilöstörahastojen kustannukset.

KT on seurannut Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksen tietojen pohjalta kunta-alan työvoimakustannusten rakenteen kehitystä. Seurannan tiedot on tiivistetty alla olevaan taulukkoon. Tiedoista käy ilmi, ettei kustannusrakenteessa ole tapahtunut suuria muutoksia 2000-luvulla.

Työvoimakustannusten rakenne kunta-alalla 2000–2020 (%)

 

2000

2004

2008

2012*

2016

2020

Välitön ansio

57,6

57,4

57,1

58,3

58,1

60,6

Kertaluonteiset erät

3,7

4,1

4,3

4,9

4,9

5,4

Vapaapäivien palkat

12,2

11,9

11,6

10,6

10,6

10,8

Luontoisedut

0,4

0,3

0,3

0,0

0,1

0,2

Varsinaisen sosiaaliturvan
kustannukset

23,3

23,0

23,6

22,6

23,0

19,2

Tapauskohtaisen sosiaaliturvan
kustannukset

2,1

2,3

2,4

2,7

2,4

3,1

Työpaikkakoulutus

0,7

0,7

0,5

0,6

0,6

0,5

Muut työvoimakustannukset

0,1

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

Työvoimakustannukset ennen työnantajatukia

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Rahapalkka

75,2

75,5

75,1

76,2

75,7

79,5

Työnantajatuet

–1,3

–0,7

–0,5

–0,7

–0,4

–0,3

* Vuodesta 2012 alkaen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Sosiaaliturvan ja muiden työvoimakustannusten sekä eläkemaksujen osuus kunta-alalla muita sektoreita suurempi

Tilastokeskuksen työvoimakustannustutkimuksessa on eritelty työvoimakustannuksia vielä tarkemmin kuin KT:n seurannassa. Lisäksi Tilastokeskus on vertaillut, miten eri sektorien työvoimakustannukset eroavat toisistaan.

Taulukko työvoimakustannusten rakenteesta työnantajasektoreittain Tilastokeskuksen sivuilla >

Eri sektoreiden välinen vertailu osoittaa, että muiden kuin palkkakustannusten – eli sosiaaliturvan sekä muiden työvoimakustannusten – osuus on kaikkein suurin kuntasektorilla. Ne ovat 26,4 prosenttia kokonaiskustannuksista. Valtiolla vastaava kustannusosuus on 20,2 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 23,6 prosenttia.

Myös kuntatyönantajien työeläkemaksut ovat kaikkein suurimmat, peräti 18,6 prosenttia. Valtiolla niiden osuus on 14,8 prosenttia ja yksityisellä sektorilla 14,1 prosenttia.

Lisätietoja kunta-alan henkilöstökuluista KT:n sivuilla >

Työvoimakustannustutkimus Tilastokeskuksen sivulla >

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi