Johtosääntö määrää KT:n toiminnasta ja taloudesta

Johtosäännössä määrätään KT:n organisaatiosta, toimitusjohtajan ja yksiköiden päälliköiden tehtävistä sekä päätöksenteosta. Johtosäännön on hyväksynyt KT:n valtuuskunta 23.6.2021 ja se on voimassa 1.7.2021 alkaen.

Johtosääntö 1.7.2021

I Yleisiä määräyksiä

1 § Johtosääntö

Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämistä koskevan lain 16 §:n perusteella Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n päätösvaltaa käyttää Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu valtuuskunta, kunnes Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n uudet jaostot on määrätty ja uusi hallitus on valittu.

Tämä johtosääntö on lain kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä 10 §:ssä tarkoitettu KT:n hallinnon ja talouden sekä toimiston järjestämistä koskeva johtosääntö.

2 § Soveltamisala

Tässä johtosäännössä määrätään Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n organisaatiosta, toimitusjohtajan ja yksiköiden päälliköiden tehtävistä sekä päätöksenteosta.

Tämän johtosäännön lisäksi voidaan laatia KT:n hallintoa, taloutta ja hankintoja koskevia sisäisiä määräyksiä ja ohjeita.

II Johtamisjärjestelmä ja päätöksenteko

3 § Organisaatio

KT:n toimisto jakautuu johtoon ja tehtävien pääasiallisten sisältöjen perusteella yksi-köihin.

Toimitusjohtaja päättää KT:n toimiston jakautumisesta yksiköihin sekä niiden johdosta ja henkilöstöstä. Toimitusjohtaja antaa KT:n valtuuskunnalle vuosittain selvityksen toimiston organisaatiosta.

4 § Toimitusjohtaja

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ta johtaa toimitusjohtaja. Toimitusjohtaja vastaa KT:n valtuuskunnan alaisena KT:n toiminnasta ja taloudesta ja tekee päätökset niissä asioissa, jotka eivät lain, tämän johtosäännön tai valtuuskunnan työjärjestyksen perusteella kuulu muiden päätettäväksi.

Toimitusjohtaja vastaa KT:ta koskevan lain mukaisten tehtävien ja KT:n strategian toteuttamisesta.

Toimitusjohtaja voi määrätä asian yksikön päällikön tai muun toimihenkilön päätettäväksi.

Toimitusjohtaja toimii johtoryhmän jäsenten sekä muiden suoranaisten alaistensa lähiesimiehenä.

5 § Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena on hänen johdollaan toimiva johtoryhmä. Toimitusjohtaja nimeää johtoryhmän jäsenet. Avainta ry:n toimitusjohtaja on KT:n johtoryhmän jäsen.

Johtoryhmä käsittelee KT:n toiminnan kannalta merkittäviä asioita ja valmistelee valtuuskunnalle esiteltäviä asioita.

Johtoryhmässä asioista päättää toimitusjohtaja.

6 § Yksiköiden päälliköt

Yksikön päällikkö vastaa yksikkönsä johtamisesta ja sen tehtävien toteuttamisesta.

Yksikön päällikkö toimii alaisensa henkilöstön lähiesimiehenä.

7 § Sopimusten ja sitoumusten allekirjoittaminen

Hallintoa ja taloutta koskevat sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa KT:n puolesta toimitusjohtaja ja hallintopäällikkö tai toimitusjohtajan määräämä KT:n toimihenkilö.

8 § Rekrytoinnit ja palvelussuhteeseen ottaminen

KT:n tehtävän haettavaksi avaamisesta ja KT:n työntekijöiden palvelussuhteeseen ottamisesta päättää toimitusjohtaja.

III Talous

9 § Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Valtuuskunta hyväksyy KT:n talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen.

Talousarvioon tehtävät olennaiset muutokset on esitettävä valtuuskunnalle talousarviovuoden aikana.

Valtuuskunnalle annetaan puolivuosittain selostus talousarvion ja toimintasuunnitelman toteutumisesta.

10 § Käyttöomaisuus ja muu irtain omaisuus

Käyttöomaisuudesta on pidettävä käyttöomaisuuskirjanpitoa. Muusta kuin käyttöomaisuudeksi kirjattavasta irtaimesta omaisuudesta on pidettävä irtaimistorekisteriä. Irtaimisto on inventoitava vuosittain.

Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö päättää käyttöomaisuuden myyn-nistä.

Varastoista on pidettävä varastokirjanpitoa. Varastot on inventoitava vuosittain.

11 § Rahatoimen hoitaminen

KT:n rahatoimen tehtäviä ovat maksuvalmiuden ylläpitäminen sekä maksuliikenteen hoito.

Toimitusjohtaja päättää lainan ottamisesta valtuuskunnan talousarvion käsittelyssä hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa hallintopäällikkö.

12 § Veloitettavista maksuista päättäminen

Valtuuskunta päättää palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja mak-sujen yleisistä perusteista vuosittain.

13 § Hankintojen suorittaminen

Toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä henkilö päättää käyttöomaisuuden hankinnoista talousarviossa hyväksyttyjen määrärahojen puitteissa. Jos hankinnan arvo ylittää 1 miljoonaa euroa, hankintapäätöksen tekee KT:n valtuuskunta.

14 § Matka-, kulu- ja ostolaskujen hyväksymisvaltuudet

Valtuuskunta päättää kalenterivuodeksi kerrallaan ostolaskujen sekä matka- ja kululaskujen hyväksymisen periaatteet, hyväksyjät ja hyväksymisrajat, jotka ovat tämän johtosäännön liitteessä 1.

Matka- ja kululaskun hyväksyy laatijan esimies. Johtoryhmän jäsenten matka- ja kululaskut hyväksyy hallintopäällikkö pois lukien hallintopäällikön omat matka- ja kululaskut, jotka hyväksyy toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan matkalaskut ja tavanomaiset kululaskut hyväksyy hallintopäällikkö. Toimitusjohtajan edustuskulut ja muut kulut hyväksyy valtuuskunnan puheenjohtaja. Yksiköiden päälliköiden edustuskulut hyväksyy toimitusjohtaja.

15 § Tilintarkastus, sisäinen valvonta ja tiedonhallinta

Valtuuskunta valitsee tilintarkastajan ja tilintarkastusyhteisön valtuuskunnan toimikauden ajaksi. Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa johtamista. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Toimitusjohtaja päättää KT:n toimiston asiakirjahallinnon ja tiedonhallinnan tehtävien järjestämisestä sekä tietosuojavastaavan ja työsuojelupäällikön nimeämisestä.

IV Johtosäännön voimaantulo

16 § Voimaantulo

Johtosääntö on hyväksytty valtuuskunnassa 23.6.2021 ja tulee voimaan 1.7.2021 alkaen.

KT valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen


Johtosäännön liite nro 1

KT:n hankinnat tehdään hyvää hallintotapaa ja hankintalakia noudattaen. Lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 5 §:n mukaan KT on julkinen hankintayksikkö. Erillisissä hankkeissa on huomioitava lisäksi rahoittajatahon ohjeet.

Ostolaskujen hyväksyjät ja hyväksymisrajat, ajalle 1.1.–31.12.2022

Hyväksyjä

Hyväksymisraja

Toimitusjohtaja

1 000 000,00 e

Hallintopäällikkö

200 000,00 e

Yhteyspäällikkö

100 000,00 e

Neuvottelupäällikkö, tutkimuspäällikkö

50 000,00 e

Toimitusjohtaja,
Avainta

2 000,00 e

Taloussuunnittelija

2 000,00 e

Taloussihteeri

2 000,00 e

 

Ostolaskujen hyväksyjien varahenkilöksi voidaan nimetä toinen samansuuruisella hyväksymisrajalla oleva henkilö esimerkiksi vuosilomien ajaksi.

Matka- ja kululaskujen asiatarkastajat ja hyväksyjät

Laskun laatija

Asiatarkastaja

Hyväksyjä

henkilöstön jäsen

taloussihteeri tai
-suunnittelija

laatijan esimies

työmarkkinajohtaja

taloussihteeri tai
-suunnittelija

valtuuskunnan
puheenjohtaja
ja hallintopäällikkö

hallintopäällikkö

taloussihteeri tai
-suunnittelija

työmarkkina-johtaja

Matka- ja kululaskujen hyväksyjien varahenkilönä voi tilapäisesti toimia toinen johtoryhmän jäsen esimerkiksi vuosilomien ajan. Laatija itse ei saa hyväksyä omaa matka- ja kululaskuaan.

Hallinto

Sähköposti:
toimisto@kt.fi