Jäsenmaksut

KT:n menot peritään jäsenyhteisöiltä. Maksuosuus määräytyy jäsenyhteisön viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä olevan palkkasumman mukaisessa suhteessa KT:n jäsenyhteisöjen koko palkkasummaan.

Maksuosuuksista voidaan periä ennakkoa. Uusi jäsenyhteisö suorittaa ensimmäisenä jäsenyysvuotenaan maksun vain niiltä kuukausilta, joina se on ollut jäsenyhteisö.

Hallitus päättää maksuosuuden maksuajankohdat. Jos maksu viivästyy, sille on maksettava korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukainen viivästyskorko.

Lisäksi KT:n yksittäiselle jäsenyhteisölle antamasta palvelusta voidaan periä palvelun saaneelta kohtuullinen korvaus hallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti.

Laskelma KT:n vuoden 2023 jäsenmaksun ennakko-osuudesta

Jäsenyhteisön jäsenmaksun ennakko-osuus:

Jäsenien maksuosuudet ovat yhteensä 8 094 394 euroa, josta peritään ennakkoon 80 prosenttia = 6 475 515 euroa.

Vuoden 2023 maksuosuuksien ennakot määrätään jäsenyhteisöjen tammikuun 2023 palkkasummien perusteella.

Jäsenyhteisöjen palkkasummat tammikuussa ovat yhteensä 1 460 631 708 euroa (Verohallinto).

Jäsenyhteisön ennakko-osuuden voi laskea jakamalla jäsenen tammikuun palkkasumman 1 460 631 708 eurolla, josta saatu %-osuus on jäsenen ennakko-osuus laskutettavasta 6 475 515 eurosta.

Jäsenmaksun ennakko-osuudet laskutetaan jäsenyhteisöiltä helmikuun 2023 aikana.

KT:n jäsenyhteisöt

KT:n jäsenyhteisöjä ovat kunnat ja hyvinvointialueet sekä kuntayhtymät ja hyvinvointiyhtymät.

KT:n jäsenyhteisönä voi olla myös sellainen

  1. osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä annetun lain 1 momentissa tarkoitettujen jäsenyhteisöjen tai jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön omistuksessa
  2. osuuskunta, jonka jäseninä on vain 1 momentissa mainittuja jäsenyhteisöjä
  3. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla 1 momentissa tarkoitetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja
  4. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla 1 momentissa tarkoitetulla jäsenyhteisöllä on kirjanpitolain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista ollut 1 momentissa tarkoitetun jäsenyhteisön palveluksessa.

Taloushallinto

Sähköposti:
talous@kt.fi