Suomeksi
Nyhet

Avtalsstrukturen för företagen klar – enhetliga avtalsvillkor gynnar hela kommun- och välfärdssektorn

Ett förhandlingsresultat har nåtts om vilka kollektivavtal som ska tillämpas på KT:s företagsmedlemmar. Under förhandlingarna fastställdes den rådande praxisen enligt vilken KT:s företagsmedlemmar iakttar de sektorspecifika kollektivavtalen.

Kaksi ihmistä pitää yhdessä kiinni kirjasta.

KT betjänar också sådana kommun- eller välfärdsområdesägda företag där KT:s lagstadgade medlemssamfund, alltså kommuner, välfärdsområden, samkommuner och välfärdssammanslutningar, utövar bestämmande inflytande.

Våra medlemsföretag har också hittills i tillämpliga delar iakttagit kommunernas, välfärdsområdenas och Avainta rf:s kollektivavtal.

KT och huvudavtalsorganisationerna har slutfört förhandlingarna om de kollektivavtal som ska tillämpas i företagen. Kollektivavtalet för KT:s medlemsföretag är i kraft 1.3.2023–30.4.2025.

Senast våren 2025 när AVAINTA Arbetsgivarna rf:s avtal går ut är det dags att förhandla om egna avtal för KT:s medlemsföretag inom undervisningen och andra sektorer. Kollektivavtalen inom välfärdssektorn går ut 30.4.2025.  
 
KT:s företagssektion ansvarar i framtiden för utvecklingen av företagens avtalssystem och övriga verksamhet.

Företagens kollektivavtal fördelar sig över tre sektorer

Inom välfärdssektorn iakttar medlemsföretagen tre kollektivavtal:  SH-avtalet, tjänste- och arbetskollektivavtalet för läkare (LÄKTA) och det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet för välfärdssektorn (VÄLKA). VÄLKA innehåller de allmänna anställningsvillkoren för hela sektorn och motsvarar AKTA som är bekant från kommunsektorn.

Anställningsvillkoren för KT:s medlemsföretag motsvarar villkoren i välfärdssektorn. Det här betyder att företagen också omfattas av KT:s och huvudavtalsorganisationernas tidigare avtal om ett utvecklingsprogram för välfärdssektorn, utveckling av lönesystemet och samordning av lönerna.

Inom undervisningssektorn iakttar medlemsföretagen två kollektivavtal: Utbildningskollektivavtalet AVAINOTES samt kollektivavtalet för Avainta arbetsgivarna rf i fråga om de allmänna anställningsvillkoren.

KT:s medlemsföretag i övriga sektorer iakttar AVAINTES.
 
Om ett nytt medlemsföretag iakttagit andra kollektivavtal tillämpas dessa avtal på företagets personal till slutet av avtalsperioden, enligt lagen om kollektivavtal. Observera att detta också gäller företag från Avainta som blir medlemmar i KT.

De nationella avtalsparterna kan också komma överens om ett avtal om tidigareläggning.

Enhetliga avtal och avtalsvillkor är till nytta på koncernnivå

Då ett företag som ägs av en kommun eller ett välfärdsområde är företagsmedlem i KT omfattas det av samma avtal och anställningsvillkor som kommun- och välfärdssektorn. KT:s bevakning av arbetsgivarnas intressen på koncernnivå gynnar alla medlemsföretag och de får alla ta del av till exempel den arbetslivsutveckling som gäller inom kommun- och välfärdssektorn. 

Överensstämmande avtal garanterar också att lönenivån i företaget motsvarar lönenivån i ägarorganisationen. Det här främjar personalens interna rörlighet och gör det lättare att rekrytera kompetent personal i hela koncernen.

Våra medlemsföretag iakttar avtalen och rekommendationerna för arbetslivsutveckling i kommun- och välfärdssektorn. I företag med färre än 200 anställda tillämpas dock inte tidsanvändningskoefficienten enligt avtalet om tidsanvändning för en arbetarskyddsfullmäktig, den bestäms i stället företagsvis. Det är möjligt att göra också andra ändringar genom lokala avtal.

Vid inkasseringen av medlemsavgifter för fackanslutna arbetstagare följs de allmänna anvisningarna för kommun- och välfärdssektorn.
 
Som en tillförlitlig och ansvarsfull aktör vill KT utveckla attraktionskraften och arbetsgivarskapet i det offentliga arbetet. De bekanta kollektivavtalen inom kommun- och välfärdssektorn och en enhetlig personalpraxis gynnar våra medlemsföretag både i kommuner, välfärdsområden och i kommun- och välfärdsområdesägda bolag.

KT Företag

E-post:
yritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om medlemskap.