På svenska
Uutinen

Yritysten sopimusrakenne selvillä – yhtenevistä sopimusehdoista etua koko kunta- ja hyvinvointialalle

KT:n yritysjäsenten soveltamista työehtosopimuksista on päästy neuvottelutulokseen. Neuvottelut vahvistivat tähän saakka noudatetun käytännön, jonka mukaan KT:n yritysjäsenet noudattavat toimialakohtaisia työehtosopimuskokonaisuuksia.

Kaksi ihmistä pitää yhdessä kiinni kirjasta.

KT palvelee myös sellaisia kunta- ja hyvinvointialueomisteisia yrityksiä, joissa KT:n lakisääteisillä jäsenyhteisöillä eli kunnilla, hyvinvointialueilla, kuntayhtymillä tai hyvinvointiyhtymillä on määräysvalta.  
 
Jäsenyrityksemme ovat noudattaneet tähänkin saakka kuntien ja hyvinvointialueiden sekä Avainta ry:n sopimuksia soveltuvin osin.
 
KT ja pääsopijajärjestöt ovat saaneet päätökseen neuvottelut yrityksissä sovellettavista sopimuksista. KT:n jäsenyrityksiä koskeva työehtosopimus on voimassa 1.3.2023–30.4.2025.  
 
Viimeistään keväällä 2025 Avaintyönantajat Avainta ry:n sopimusten umpeutuessa on aika neuvotella KT:n jäsenyrityksille omat sopimukset opetustoimialalle sekä muille aloille. Hyvinvointialan työehtosopimukset umpeutuvat 30.4.2025.  
 
KT:n yritysjaosto vastaa jatkossa yritysten sopimusjärjestelmän ja muunkin toiminnan kehittämisestä.

Yritysten sopimukset jakautuvat kolmelle toimialalle

Hyvinvointialalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kolmea sopimusta: SOTE-sopimusta, Lääkärien virka- ja työehtosopimusta sekä Hyvinvointialan yleistä virka- ja työehtosopimusta (HYVTES). HYVTES sisältää yleiset työsuhteen ehdot koko alalle ja vastaa tasoltaan kunta-alalta tuttua KVTES-sopimusta. 

Työsuhteen ehdot ovat KT:n jäsenyrityksissä yhteneväisiä hyvinvointialan kanssa. Tämä tarkoittaa, että yrityksiä koskee se, mitä KT ja pääsopijajärjestöt ovat aiemmin sopineet hyvinvointialan kehittämisohjelmasta sekä palkkausjärjestelmän kehittämisestä ja palkkauksen yhteensovittamisesta.

Opetusalalla toimivissa jäsenyrityksissä noudatetaan kahta sopimusta: Avaintan opetusalan sopimusta AVAINOTESia ja palvelussuhteen yleisten ehtojen suhteen AVAINTESiä.

Muilla aloilla toimivissa KT:n jäsenyrityksissä noudatetaan AVAINTESiä.
 
Jos KT:n jäseneksi liittyvässä yrityksessä on noudatettu muita työehtosopimuksia, sovelletaan yrityksen henkilöstöön edelleen kyseisiä työehtosopimuksia sopimuskauden loppuun asti työehtosopimuslain mukaisesti. On hyvä huomata, että tämä koskee myös Avaintasta KT:n jäseniksi siirtyviä yrityksiä. Valtakunnalliset sopimusosapuolet voivat sopia asiasta myös toisin aikaistussopimuksella.

Yhtenevästä sopimuspohjasta ja -ehdoista on hyötyä konsernitasolla

KT:n jäseninä kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat yritykset noudattavat kunta- ja hyvinvointialan kanssa yhteneviä työsuhteen ehtoja ja sopimuksia. Jäsenyrityksemme hyötyvät näin samasta konsernitasoisesta työnantajaedunvalvonnasta ja pääsevät mukaan esimerkiksi kunta- ja hyvinvointialalle ominaiseen työelämän kehittämiseen.  
 
Yhteneväiset sopimukset takaavat myös sen, että yritysten palkkataso vastaa omistajiensa palkkatasoa. Tämä edistää henkilöstön liikkuvuutta ja parantaa osaavan henkilöstön saatavuutta koko konsernissa.
 
Jäsenyrityksemme noudattavat kunta- ja hyvinvointialan työelämän kehittämisen sopimuksia ja suosituksia. Alle 200 henkilön yrityksissä ei kuitenkaan sovelleta työsuojeluvaltuutetun ajankäyttösopimuksen mukaista ajankäyttökerrointa, vaan asiasta sovitaan yrityskohtaisesti. Sopimuksiin on mahdollista tehdä muitakin muutoksia paikallisesti sopimalla. Ay-jäsenmaksujen perinnässä noudatetaan yleisiä kunta- ja hyvinvointialan ohjeita.
 
Luotettavana ja vastuullisena toimijana KT haluaa kehittää julkisen työn vetovoimaa ja työnantajuutta. Kunta- ja hyvinvointialan tutut työehtosopimukset ja yhtenevät henkilöstökäytännöt ovat etu jäsenyrityksillemme sekä kunnille, hyvinvointialueille, kunta- ja hyvinvointialueyhtymille yritysten omistajina.

KT Yritykset

Sähköposti:
yritykset@kt.fi
Tehtävät:

Palvelemme jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.