Suomeksi
Pressmeddelande

Coronastöden minskade behovet av att anpassa personalutgifterna

De coronastöd som staten betalade minskade de kommunala arbetsgivarnas behov av att anpassa personalutgifterna. Enligt resultaten från KT:s enkät förde endast ett fåtal kommuner samarbetsförhandlingar under det senaste året. Kommunerna har också anställt mera personal under coronaepidemin.

Tlinpäätös graafeisiksi muutettuna. Kuva: Pixhill.

KT utreder årligen kommunernas och samkommunernas personalutgifter, de anpassningsåtgärder som vidtagits i samband med dem samt de kommunala arbetsgivarnas uppskattningar för det kommande året. I oktober 2020 hade kommunerna och samkommunerna sammanlagt 425 000 anställda enligt Statistikcentralen. Personalstyrkan beräknas ha vuxit med fyra tusen personer i fjol.

– Detta beror främst på att mer personal anställts på grund av coronaepidemin. Utvecklingsprognosen för personalstyrkan påverkas av hur coronaläget fortsätter i år, säger ledande arbetsmarknadsutredaren Anne Hotti.

Förmåner och ersättningar har tagits i bruk under coronatiden

Av de kommunala arbetsgivarna uppgav 40 procent att de under coronatiden tagit i bruk olika förmåner och ersättningar. Personalens arbetshälsa stöds med olika idrotts-, kultur-, och rekreationsförmåner.

Lokalt har man kommit överens om att betala förhöjda ersättningar för till exempel utryckningsarbete, övertidsarbete och dubbelskift och skiftbyte. Ersättningar har också betalats till coronavaccinatörer och spårare, för korttidsjobb vid andra enheter samt för återkallade semestrar.

För en del anställda har det betalats engångsersättningar på till exempel 100–200 euro i form av arvode för gott arbete, uthållighet och flexibilitet i ett svårt coronaläge.

Coronastöd tillfällig lättnad i kommunernas ekonomiska situation

År 2021 var kommunsektorns personalutgifter sammanlagt cirka 22,03 miljarder euro. Kommunerna och samkommunerna anpassade i fjol sina personalutgifter med 242 miljoner euro, vilket är 1,1 procent av personalutgifterna i kommunsektorn.

I år uppskattar de kommunala arbetsgivarna att de kommer att anpassa personalutgifterna med ca 273 miljoner euro (1,24 procent av personalutgifterna). År 2020 anpassades personalutgifterna med cirka 342 miljoner euro (1,6 procent).

– Coronastödpaketen, som regeringen finansierat med lån, har medfört önskad ekonomisk lättnad för kommunerna. Stöden minskade behovet av att anpassa personalutgifterna i fjol. Stödpaketen är dock endast en tillfällig lösning. Det strukturella underskottet mellan inkomster och utgifter förblir oförändrat, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Merparten av sparåtgärderna genomfördes förra året utan permitteringar och uppsägningar. Genom andra metoder, såsom effektivisering av verksamheten, åstadkoms 64 procent av de besparingar som behövdes. Andelen utbytesledigheter var 23 procent och andelen frivilliga oavlönade ledigheter 9,3 procent.

Anpassning av personalutgifterna och ekonomisk disciplin är en del av kommunernas och samkommunernas målinriktade, långsiktiga och produktivitetsinriktade ekonomi. Totalt 35 procent av kommunorganisationerna har gjort upp ett särskilt program för att balansera ekonomin eller öka produktiviteten, medan 58 procent av de kommunala arbetsgivarna hade planerat ett sådant program. 

Samarbetsförhandlingar fördes endast i ett fåtal kommuner

Endast sju procent av de kommuner eller samkommuner som besvarade KT:s enkät hade fört samarbetsförhandlingar 2021. Lika många uppskattas samarbetsförhandla i år.
Permitteringar av ekonomiska orsaker gällde i fjol 800 löntagare, vilket är 0,3 procent av hela personalstyrkan. I år uppskattas permitteringarna gälla 1 300 löntagare, dvs. 0,4 procent av personalstyrkan.

Uppsägningar av ekonomiska orsaker förekom knappast alls i fjol. Totalt 116 personer (0,04 procent av personalen) blev uppsagda. I år beräknas 45 personer bli uppsagda (0,02 procent).

Inom kommunsektorn råder det brist på kvalificerad arbetskraft, vilket redan påverkar tillgången till tjänster och servicenivån. De kommunala arbetsgivare som besvarade enkäten betonade att ett alternativ till löneförhöjningar är anställning av mer personal, om tilläggsfinansiering finns att tillgå (83 procent av dem som svarade). Att anställa mer arbetskraft kunde bidra till att minska arbetsbelastningen för hela personalen.

KT:s enkät genomfördes i december 2021. Enkäten sändes till alla kommuner och samkommuner på fastlandet varav 185 besvarade den. I de kommuner och samkommuner som svarade arbetar 67 procent av de kommunalt anställda.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Anne Hotti

ledande arbetsmarknadsutredare
Telefon:
+358 9 771 2324
Mobiltelefon:
+358 50 527 1092
E-post:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT