Suomeksi
Nyhet

Regeringens proposition till lagstiftning om vårdgarantin på remiss

Regeringens utkast till propositionen om vårdgarantin är färdigt. KT anser att propositionen saknar realistisk grund, eftersom det inte finns tillräckligt med personal för genomförandet.

lääkärit ja stetoskooppi

Målet med regeringens proposition är att skärpa vårdgarantin för primärvården enligt hälso- och sjukvårdslagen. Vårdgarantin gäller både fysisk och psykisk ohälsa. Skärpningen av vårdgarantin planeras träda i kraft 1.4.2023. Det föreslås inga ändringar i tidsfristen för vårdgarantin för den specialiserade sjukvården.

I regeringens proposition föreslås det att väntetiden för att få icke-brådskande undersökning eller vård inom primärvårdens öppna sjukvård förkortas från tre månader till sju dagar.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT anser att detta skulle kräva betydande omorganiseringar av verksamheten och mera personal. Förutsättningarna för att lagen ska kunna träda ikraft måste tryggas och övergångsperioden förlängas för att det över huvud taget ska vara möjligt att genomföra lagen.

Sakkunniga från KT deltar i de nationella arbetsgruppernas arbete för vårdgarantin och tillgången på arbetskraft.

Enligt KT:s arbetsmarknadsutredare Juho Ruskoaho har den vårdgaranti som regeringen föreslår inte en realistisk grund.

– Det går inte att stifta en lag som det inte har reserverats tillräcklig finansiering för, eller en l ag som det inte går att få tillräckligt med personal för, säger Ruskoaho.

I regeringens proposition nämns en ökad tillgång på läkararbetskraft som en förutsättning och en kritisk faktor för att vårdgarantin ska kunna genomföras.

– Tillträdet till läkarmottagningarna i Finland haltar uttryckligen på grund av den omfattande läkarbristen. Det här beror på att det utbildats alldeles för få läkare de senaste 20 åren. Regeringens proposition tar inte ställning till vilka åtgärder som vore tillräckliga för att säkerställa tillgången på läkare så att vårdgarantin kan genomföras som planerat, säger Ruskoaho.

Regeringens proposition är på remiss 17.11.2021–4.1.2022. KT ger ett utlåtande om genomförandet av lagförslaget och dess konsekvenser.

Juho Ruskoaho

chefsekonom
Telefon:
+358 9 771 2021
Mobiltelefon:
+358 44 532 8467
E-post:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT