Suomeksi
Nyhet

Staten betalar kommunerna cirka 1,1 miljarder euro för coronakostnader

Statsrådet beslutade vid sitt extra sammanträde på fredagen att kommunerna får full ersättning för de direkta kostnaderna för coronaepidemin. KT har upprepade gånger krävt att coronakostnaderna ska ersättas till fullt belopp.

Euro

Som direkta kostnader räknas i statsrådets förordning särskilt utgifter för testning, spårning, vaccination och vård.

Det totala beloppet av ersättningarna uppgår till cirka 1,1–1,2 miljarder euro. Beloppet steg på basis av responsen från remissbehandlingen med några hundra miljoner från det som ursprungligen föreslogs. I kommunsektorn har man ansett att beloppet borde vara ännu större.

Ersättningar på kalkylerade grunder, kvitton samlas inte in

Det är kalkylerade kostnader för coronakrisen som ersätts. Beloppet av det verksamhetsbaserade understödet bestäms genom att antalet multipliceras med den ersättning per enhet som fastställs i förordningen. Antalet kan bestå till exempel av antalet test.

Kostnaderna täcks till fullo på riksnivå. Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru medför coronakostnaderna inget underskott för kommunerna, men understöden medför inte heller något betydande överskott.

I understöden ingår också en kalkylerad post som baserar sig på invånarantalet. Den täcker andra direkta kostnader än de som vården orsakar. Sådana kostnader har kunnat orsakas av exempelvis ökad användning av skyddsutrustning och höjda hälsosäkerhetskrav.

Ersättningsbeslut på basis av ansökningar ännu i år

Ersättningarna betalas ut på ansökan. Social- och hälsovårdsministeriet öppnar ansökan senast fredag 15.10. Besluten fattas i december och avsikten är att understöden betalas vid årsskiftet för att kommunerna ska kunna bokföra dem i boksluten för innevarande år.

På grund av tidtabellen kan understöd dock beviljas endast för kostnader som uppkommit före utgången av augusti i år. Kostnaderna för slutet av 2021 ersätts senare på basis av separata ansökningar.

Stöd också enligt prövning och via andra kanaler

Vid fördelningen av understödet beaktas att kommuner och sjukvårdsdistrikt befinner sig i olika situationer, eftersom epidemin inte har varit likadan i hela landet, inte heller åtgärderna för att bekämpa den. Regeringen har reserverat 80 miljoner euro för det behovsprövade understödet.

Ersättningen kan utöver till kommunerna betalas till sjukvårdsdistrikten. En kommun kan också överföra rätten att ansöka om understöd till ett sjukvårdsdistrikt eller en annan kommun.

Kommunerna har under coronakrisen också fått andra understöd. Till exempel har höjningen av samfundsskatteandelen med 10 procent gett kommunerna cirka 550 miljoner euro. Stöd har också styrts via statsandelarna och separata projekt.

Mer på webben