Suomeksi
Nyhet

Program för social- och hälsovårdspersonalens tillräcklighet – KT hoppas på helhetslösningar

KT anser det vara bra att Social- och hälsovårdsministeriet äntligen har inlett ett förvaltningsövergripande program för att åtgärda bristen på social- och hälsovårdspersonal. KT föreslog ett program senast före budgetmanglingen och påpekar att det behövs en gemensam lägesbild som utgångspunkt för arbetet.

Asiakkaita terveys- ja sosiaalipalveluiden vastaanotossa

KT har redan länge krävt lösningar på bristen på arbetskraft inom social- och hälsovården, eftersom välfärdstjänsterna inte kan tryggas på något annat sätt. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en förvaltningsövergripande arbetsgrupp med representanter från de centrala ministerierna och arbetsmarknadsorganisationerna. KT representerar kommunorganisationerna och välfärdsområdena i arbetsgruppen. Som stöd för gruppen inrättas också ett sakkunnignätverk.

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att söka hållbara lösningar för att täcka behovet av arbetskraft inom social- och hälsovården på kort, medellång och lång sikt. Av lösningarna skapas åtgärdshelheter som inbegriper olika slags projekt. Lösningarna ska vara sådana att regionala skillnader kan beaktas i dem.

Först måste gruppen skapa en gemensam lägesbild och göra upp prognoser om det nationella och regionala behovet av arbetskraft.

Lägesbild utifrån senaste forskningsdata och statistik

KT:s verkställande direktör Markku Jalonen betonade vid ett informationsmöte 1.11.2021 att avgörande för programmets framgång är att lösningarna baserar sig på en gemensam lägesbild, som bygger på den senaste informationen. Jalonen tog också upp vissa frågor som är viktiga för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare. 

Enligt Jalonen bör hela utbildningssystemet styras till att stödja målet, så att utbildningen utökas i synnerhet inom de social- och hälsovårdsområden som har störst brist på personal. De möjligheter som omställnings- och fortbildningen erbjuder måste utnyttjas effektivare än tidigare. Dessutom behövs det arbetsrelaterad invandring som behöver framskrida snabbare än nu. Också servicekedjorna behöver vidareutvecklas till exempel med hjälp av digitalisering. KT har också förbundit sig att fortsätta utveckla arbetsförhållandena och ledarskapet.

Förslag i december

Arbetsgruppen har en snäv tidtabell, och familje- och omsorgsminister Krista Kiuru förväntar sig förslag av gruppen redan i december. Också KT:s Jalonen ansåg det vara viktigt att tidtabellen håller.
Jalonen påpekade också att frågor om anställningsvillkor inte ingår i arbetsgruppens uppdrag, utan att arbetsmarknadsorganisationerna kommer överens om dem.

KT:s pressmeddelande om tryggande av personaltillgången

Mer på webben