Suomeksi
Pressmeddelande

Inga extra marginaler i kommunernas ekonomi

I sin ekonomiska översikt bedömer Finansministeriet att underskottet i de offentliga finanserna, det vill säga obalansen i utgifter och inkomster, fortsätter att vara stort under 2021. Coronastödåtgärder och åtgärdandet av vård- och serviceskulden till följd av epidemin slukar offentliga medel. Kommunsektorns utgifter kommer att vara klart större än inkomsterna år 2022.

Sotuveneet on vedetty maihin. Kuva: Eeva Anundi.

Svaga tillväxtutsikter i allmänhet och kroniskt underskott försvårar en återgång till det normala i de offentliga finanserna. Situationen kompliceras dessutom av befolkningens stigande ålder och en krympande arbetsför befolkningsdel. Trots de svaga utsikterna för kommunekonomin de närmaste åren har kommunerna fått fler uppgifter och skyldigheter. Dessutom har kommunala arbetsgivare cirka fyra procentenheter högre pensionsavgift är den privata sektorns arbetsgivare. Arbetsgivarens pensionsavgift uppgår i år till sammanlagt cirka 737 000 000 euro.

– Även om ekonomin ser ut att återhämta sig är obalansen stor i den offentliga sektorns inkomster och utgifter till följd av coronaepidemin. Kommunernas ekonomi har inte några extra marginaler, sade Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör vid KT:s och kommunsektorns huvudavtalsorganisationers gemensamma webbinarium.

De kommunala arbetsmarknadsförhandlingarna inleds egentligen på hösten. Men de över 30 förhandlingsgrupperna för kommunsektorns avtalsparter arbetar enligt principen om fortlöpande förhandlingar. Avtals- och förhandlingsproceduren håller på att förändras på ett historiskt sätt.

– KT har som mål att förnya löne- och arbetstidssystemen på ett sätt som ska förbättra resultatet i serviceproduktionen. Vi kommer också i framtiden att behöva lokala justeringspotter för att främja en sporrande lönesättning, sade Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör vid KT.

KT och huvudavtalsorganisationerna har i årtionden samarbetat kring arbetslivsutveckling.

– KT anser det vara viktigt att arbetsmarknadsparterna också under den kommande avtalsperioden fortsätter med sitt omfattande utvecklingsarbete för främjandet av arbetshälsan och arbetsförhållandena samt att de följer upp effekterna av förändringarna i arbetslivet. Kommunerna och samkommunerna satsar dessutom själva på utvecklandet av ledarskapet, personalens kompetens och arbetsförhållandena, sade Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, under webbinariet.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tel. 040 570 55 93
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör vid KT, tel. 040 547 77 10

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT