Suomeksi
Nyhet

KT:s företagssektion inrättades

KT:s företagssektion höll sitt konstituerande möte den 16 december 2021. Vid mötet godkändes företagssektionens arbetsordning och medlemmarna i sektionen valdes.

Till ordförande för företagssektionen valdes personaldirektör Juha Jääskeläinen från Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt och till vice ordförande verkställande direktör Markku Hämäläinen från Järvi-Suomen Terveys Oy. Till sektionen valdes dessutom sju andra medlemmar.

I sektionens sammansättning ingår företrädare för företagsmedlemmarna i KT:s företagssektion samt företrädare för företagens ägare. Till sektionens viktigaste uppgifter hör att utveckla sektionens verksamhet och att delta i arbetsmarknadsverksamheten.

Bildandet av företagssektionen anknyter till KT:s nya ställning

Den lag som styr KT:s verksamhet reviderades 1.7.2021 och i den fastställdes KT:s nya beslutsstruktur som träder i kraft 2023. Enligt den har KT tre sektioner, dvs. en kommunsektion, en välfärdsområdessektion och en företagssektion, och verksamheten leds i sin helhet av KT:s styrelse. I lagens övergångsbestämmelse förutsattes att företagssektionen skulle konstituera sig redan ett år tidigare.

Enligt den nya lagen omfattar KT:s nationella intressebevakning således utöver kommunerna och samkommunerna även välfärdsområdena. Även de företag och andra sammanslutningar där kommunerna och välfärdsområdena har bestämmande inflytande kan vara medlemmar i KT.

Delegationen utövar beslutanderätt fram till 2023

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s beslutanderätt utövas av delegationen tills alla KT:s nya sektioner har förordnats och den nya styrelsen har valts år 2023.
Den nya delegation som motsvarar resultatet av det senaste kommunalvalet tillträder 1.1.2022.

KT:s pressmeddelande

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Vesa Laine

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2572
Mobiltelefon:
+358 50 524 9551
E-post:
Vesa.Laine@avainta.fi
Organisation:
Avainta Arbetsgivarna rf