Suomeksi
Pressmeddelande

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna: Arbets- och studierelaterad invandring stöder en hållbar tillväxt i Finland

De centrala arbetsmarknadsorganisationerna (EK, KA, FFC, Akava och STTK) anser att Finland behöver en ny ambitiösare nivå för den arbets- och studierelaterade invandringen. Det är viktigt att vi efter coronaepidemin snabbt kommer in på en hållbar tillväxt.

Kansainvälisiä opiskelijoita. Kuva: Mentatdgt/Pexels.

Detta förutsätter kompetent arbetskraft och en ansvarsfull och målinriktad invandringspolitik. Utnyttjande och diskriminering i arbetslivet måste motverkas. Vid regeringens halvtidsöversyn bör man se till att målen i regeringsprogrammet uppfylls.

Finlands befolkning åldras, vilket också gäller merparten av de utvecklade länderna. Finlands möjligheter att upprätthålla den nordiska välfärdsstaten kan förbättras genom en ökning av antalet sysselsatta. Detta stöds genom att man utvecklar utbildningen för unga och ökar möjligheterna till kontinuerligt lärande för personer i arbetsför ålder.

Utöver en höjd sysselsättningsgrad behöver vi kompetensbaserad invandring: arbetstagare och studerande som etablerar sig i arbetslivet i Finland och kompletterar den finländska arbetsmarknaden.

Utgångspunkten bör vara att invandringen ska inriktas på branscher som lider brist på arbetskraft samt inkludera experter, studerande och forskare inom FUI-verksamheten samt spets- och tillväxtbranscherna.

Fler investeringar som kommer Finland till godo, nya innovationer och en ökning av den nyskapande kreativa ekonomin i den internationella konkurrensen förutsätter internationellt kunnande och erfarenhetskapital.

Förändringen i försörjningskvoten som pensioneringen och den låga nativiteten medför leder till att befolkningen i arbetsför ålder minskar. Det växande antalet äldre ökar i sin tur behovet av arbetskraft inom omsorgstjänsterna.

Invandrare som kommer till landet i arbetssyfte ska ha möjlighet till språkutbildning och fortbildning oberoende av tid och plats samt till tjänster för identifiering av kompetens och erkännande av examina. Det behövs en smidig och flexibel fortbildningsmodell för yrkesutbildade personer från länder utanför EU- och EES-länderna för erkännande av invandrares yrkeskvalifikationer, beviljande av rätt att utöva yrke samt sysselsättningsmöjligheter.

Invandrare som kommit till landet i arbetssyfte ska erbjudas högklassiga rådgivningstjänster. Det ska vara smidigt för familjen att etablera sig, vilket inkluderar barndagvård och utbildning samt stöd för partnerns jobbsökning.

Tillståndsförfarandet ska vara enkelt, snabbt och förutsägbart för sökanden. Förfarandet för ansökan om uppehållstillstånd bör förnyas och tillräckliga medel anvisas för genomförandet. Migrationsverket har förbundit sig att senast 2023 behandla ansökningar om arbetstillstånd inom en månad. Tillstånd för sakkunniga, uppstartsföretagare och deras familjemedlemmar ska behandlas inom 2 veckor under 2021. Även studerandes tillståndsansökningar ska behandlas så snabbt att inledandet av studierna inte fördröjs.

I samband med tillståndsförfarandet ska den som anländer informeras på sitt modersmål om arbetsmarknaden och arbetslivet i Finland samt om villkoren för arbete. Målet är en flexibel, etiskt hållbar och icke-diskriminerande rekrytering.

Utnyttjande av arbetskraft måste motverkas. För att trygga ett effektivt arbetarskydd ska myndigheterna ha tillgång till tillräckliga resurser och möjligheter till smidigt samarbete. Vi stöder regeringens åtgärdsförslag som syftar till att förhindra utnyttjande av utländsk arbetskraft.

Arbetsplatserna bör ha beredskap för att ta emot utländska arbetstagare. På arbetsplatserna ska man sörja för att arbetstagaren får tillräcklig introduktion i det nya arbetet och arbetsmetoderna samt följa likabehandlingsprincipen. Detta stöds av arbetsanvisningar, chefens och arbetskamraternas språkkunskaper och positiva attityder.

Arbetslösheten bland invandrare som redan befinner sig i landet har länge varit högre än bland infödda finländare. Integrationsåtgärderna har inte varit tillräckligt effektiva. Tillräckliga resurser bör anvisas för att genomföra åtgärderna och kvalitetskrav bör ingå i utbildningskriterierna.

Alla arbetssökande, även invandrare, ska erbjudas personlig handledning samt andra sysselsättningsfrämjande tjänster som leder in på arbetsmarknaden som arbetstagare eller företagare. Diskriminering får inte hindra sysselsättningsmöjligheterna för någon. De som deltagit i yrkesinriktad arbetskraftsutbildning och stödarbetsperioder har nästan dubbelt större sannolikhet att få arbete än de som tagit del enbart av integrationstjänster.

Undertecknare:

Jyri Häkämies, Finlands Näringsliv EK
Markku Jalonen, KT Kommunarbetsgivarna
Sture Fjäder, Akava rf
Jarkko Eloranta, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC
Antti Palola, STTK rf

Närmare upplysningar:

Mikko Räsänen, sakkunnig, tfn 040 722 4100, mikko.rasanen(at)ek.fi
Sirpa Sivonen, utvecklingschef, tfn 050 571 8001, sirpa.sivonen(at)kt.fi
Miika Sahamies, sakkunnig, tfn 050 530 5366, miika.sahamies(at)akava.fi
Eve Kyntäjä, sakkunnig i invandringspolitik, tfn 040 051 3162

Sirpa Sivonen

utvecklingschef
Telefon:
+358 9 771 2365
Mobiltelefon:
+358 50 571 8001
E-post:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT