Suomeksi
Nyhet

År 2019 ett år av påverkansarbete och förberedelser

Årsberättelsen 2019 berättar om KT:s år och hur vi skött kommunernas och samkommunernas intressebevakning. KT:s årsberättelse 2019 har publicerats på svenska på adressen arsberattelse.kt.fi/sv.

Årsberattelse 2019

Under verksamhetsåret inföll såväl riksdagsval som europaparlamentsval. KT strävade efter att påverka innehållet i det nya regeringsprogrammet på flera sätt. Det viktigaste målet var att kräva minst 75 procents sysselsättningsgrad. Av den ekonomiska politiken önskades stabilitet i den kommunala och offentliga ekonomin. Den springande punkten var återhållsamma arbetsmarknadsuppgörelser.

Lagberedning på trepartsbasis ökade, dvs. arbetsmarknadsorganisationerna deltog allt oftare i det samhälleliga beslutsfattandet. Och det fanns flera stora frågor att behandla, såsom revideringen av familjeledigheter och utvecklingen av tjänster för äldre.

Förberedelser inför avtalsförhandlingarna

Kollektivavtalen inom kommunsektorn var i kraft, men under året förbereddes de kommande avtalsförhandlingarna. Under årets lopp kunde man se att kommunsektorns förhandlingar våren 2020 skulle bli svåra så avtalsförhandlingarna inleddes redan på hösten.  

Kommunernas ekonomiska situation blev svagare och det blev allt viktigare att främja lösningar som grundade sig på lokala avtal. Flera kommuner kämpade med en besvärlig ekonomisk situation.  

Arbetskonflikterna var färre än året innan men på grund av samarbetsförhandlingar som inleddes i kommunerna på hösten sågs några arbetskonflikter som riktade sig mot arbetsgivarens rätt att leda arbetet.  

Framåt i samarbeten

I egenskap av en av arbetsmarknadens centralorganisationer bevakade KT de kommunala arbetsgivarnas intressen i mer än hundra tvåparts- och trepartsgrupper och organisationer. 

Via vår e-postservice svarar vi varje år på mer än 7 000 frågor gällande de kommunala arbetsgivarnas anställningsförhållanden och arbetslagstiftning. Dessutom ger vi råd per telefon, vid olika seminarier, digitala möten och evenemang. 

Otaliga arbetsgrupper och nätverksmöten ordnades för utveckling av personalledning och arbetsliv. Under 2019 fortsatte uppföljningen av kompetensskiftet i arbetslivet, programmet för arbetslivsutveckling KunTeko 2020 och det nya projektet Soteliiderit som ger stöd för ledarskap inom social- och hälsovårdssektorn. I kommunsektorn är samarbete en tradition och tillsammans strävar man efter ett allt bättre arbetsliv. Samarbete med olika nätverk och arbetsgrupper är viktigt inom arbetslivsutvecklingen och intressebevakningen.

Tack till alla våra samarbetspartner i olika nätverk, arbetsgrupper och organisationer samt förbundsdelegationen för gott samarbete år 2019!

Årsberättelsen 2019 

Årsberättelsen är i fem delar: översikt över året, de kommunala arbetsgivarna, avtalen, arbetslivsutvecklingen och intressebevakningen. Årsberättelsen utgavs som nätpublikation för tredje året i rad. Årsberättelsen kan också laddas ner som PDF.