Suomeksi
Nyhet

En tredjedel av de kommunanställda i pension före 2029

Enligt Kevas senaste prognos kommer fler än 170 000 kommunanställda att gå i pension under de kommande tio åren. Pensionsavgången i kommunsektorn kommer att öka något de närmaste åren.

Eläkkeelle jäävä mies kävelee pois ja heiluttaa kättään. Kuva: Wilfried Pohnke /Pixabay.

Yrkesgrupperna uppvisar stora skillnader i pensionsavgången. Ålderspension är allmännast i yrkesgrupperna direktörer inom utbildningen och barndagvården, överläkare och avdelningsskötare.

Pensionsavgången varierar också enligt kommunstorleken: ju mindre kommun desto större är andelen försäkrade som enligt prognosen kommer att gå i ålderspension de närmaste tio åren. Pensionsavgångarna hotar försvaga kommunernas förmåga att producera tjänster i synnerhet i avfolkningsområden.

Prognosen uppvisar också regionala skillnader. På grund av åldersstrukturen bland de försäkrade är pensionsavgången minst på Åland och i Nyland och störst i Kymmenedalen och Satakunta. Keva publicerar de regionala prognoserna i mitten av februari.

Bristen på arbetskraft förvärras av invalidpensionerna

Särskilt bekymmersamt är det stora antalet personer som enligt prognosen förväntas avgå med invalidpension, vilket delvis drabbar samma yrkesområden som redan lider av brist på arbetskraft. En sådan är vårdsektorn.

År 2019 gick 2 100 personer inom olika vårdyrken i ålderspension och 1 600 avgick med invalidpension. Under de kommande tio åren beräknas 29 000 personer gå i ålderspension och 14 000 få invalidpension inom vårdsektorn. Under samma period kommer enbart inom gruppen närvårdare över 18 000 personer gå i ålderspension eller få invalidpension enligt prognosen.

Invalidpensioner på heltid beräknas öka mest i yrkesgrupperna lantbruksavbytare, vårdare av utvecklingsstörda och personliga assistenter.

Prognosen gäller den nuvarande personalens pensionsavgång

Prognosen granskar de arbetspensionsförsäkrade i slutet av 2018, dvs. de drygt 523 000 kommunalanställda som beräknas avgå med ålders-, delinvalid- eller invalidpension år 2020–2039. I antalet anställda ingår också personer på olika ledigheter (familjeledighet e.d.) och siffran kan inte jämföras med antalet årsverken som i allmänhet används vid planering.

Prognosens syfte är uttryckligen att ge en bild av den nuvarande personalens pensionsavgång, eventuella nya framtida arbetstagare har därför inte beaktats.