Suomeksi
Nyhet

Coronaviruspandemin försvagar också bruttonationalprodukten

Näringslivets forskningsinstitut Etla har undersökt coronaviruspandemins konsekvenser för ekonomin med tre scenarier. Enligt Etla verkar det värsta scenariot mest sannolikt nu. I det minskar Finlands bruttonationalprodukt med upp till 5 procent.

De största ekonomiska kostnaderna av coronaviruspandemin uppkommer genom att pandemin lamslår den globala ekonomin och stoppar många verksamheter. Följden är en chock för såväl efterfrågan som utbudet.

De karantäner samt stängningar av skolor och servicenäringar som pandemin förorsakar får utbudet av arbete att minska och leder till produktionsstopp. Samtidigt minskar också efterfrågan på tjänster kraftigt, till exempel inom turism-, restaurang- och fritidstjänsterna. Det här ökar osäkerheten och försvagar företagens och hushållens förtroende för den ekonomiska utvecklingen.

Det värsta ekonomiska scenariot mest sannolikt

I de tre alternativa scenarier som Etla skisserat upp minskar Finlands bruttonationalprodukt med 1–5 procent. Det positivaste scenariot kan förverkligas om pandemin i Europa fås under kontroll i mars–april och EU-länderna samordnar stimuleringsåtgärderna.

I basscenariot skulle Finlands BNP minska med drygt 3 procent. Den privata konsumtionen skulle minska med cirka 30 procent i två månaders tid för att sedan återgå till den långsamma tillväxttrenden. Den chock som pandemin förorsakade för exporten skulle utgöra cirka hälften av den chock som finanskrisen förorsakade 2009. Exporten skulle minska med cirka 10 procent under hela året. Också de privata investeringarna skulle minska något.

För närvarande verkar det dock osannolikt att det positiva scenariot och basscenariot förverkligas. I scenariot med den svagaste ekonomiska utvecklingen skulle Finlands BNP minska med 5 procent år 2020. Ekonomin skulle under det andra kvartalet krympa med nästan en tiondel, men sedan börja växa.

Etlas kalkyler är riktgivande och de har gjorts i en situation där den ekonomiska osäkerheten är mycket stor. Det finns till exempel ännu inte statistiska uppgifter om utvecklingen av realekonomin i Europa eller Förenta staterna. Etla uppdaterar prognoserna för Finlands försörjningsbalans i sin branschöversikt före slutet av maj.

Mer på webben