Suomeksi
Nyhet

Sysselsättningsfonden föreslår att arbetslöshetsförsäkringspremien ska uppgå till högst 3,0 procent av lönesumman

Sysselsättningsfonden har gett Social- och hälsovårdsministeriet en uppskattning av helhetsnivån på arbetslöshetsförsäkringspremierna för 2020. Enligt uppskattningen kan premien sänkas med högst 0,6 procentenheter.

Talouden suunnittelua tilastojen ja tunnuslukujen avulla

Sysselsättningsfonden föreslår för Social- och hälsovårdsministeriet att helhetsnivån på arbetslöshetsförsäkringspremien ska ligga på högst 3,0 procent. Enligt uppskattningen kan premien sänkas med högst 0,6 procentenheter. Helhetsnivån skulle då ligga på 2,4–3,0 procent av lönesumman. 

Helhetsnivån sänktes med 0,8 procentenheter 2019 och ligger just nu på 3,0 procent.

Enligt Sysselsättningsfondens uppskattning är förtjänstskyddsutgifterna och statsandelen för 2020 sammanlagt 2 769 miljoner euro, vilket är en ökning med cirka 100 miljoner jämfört med 2019.

Det slutgiltiga förslaget blir klart på sommaren

Sysselsättningsfonden lämnar årligen in en uppskattning av följande års förtjänstskyddsutgifter, storleken på statens medfinansiering och premieprocenterna till Social- och hälsovårdsministeriet. I år lämnade fonden in uppskattningen till social- och hälsovårdsministeriet den 2 maj, efter att den godkänts av fondens styrelse.

Det slutliga förslaget blir klart under sommaren, varvid man kan ta de senaste prognoserna om ekonomins och sysselsättningens utveckling i beaktande. Den ekonomiska prognosen för de följande åren innehåller just nu mera risker och större osäkerheter än vanligt, bland annat eftersom lagstiftningen om konjunkturbufferten är tidsbunden fram till slutet av 2019.

Enligt fondens uppskattning fortsätter den ekonomiska tillväxten att öka måttligt ännu nästa år, men minskningen av arbetslöshet saktar åtminstone ner, och arbetslösheten kan till och med stiga något. Sysselsättningsfondens nettoförmögenhet (konjunkturbufferten) var i slutet av 2018 positiv och låg på 969 miljoner euro. Enligt den nuvarande uppskattningen uppstår det under detta år ett överskott på cirka 500 miljoner euro.

Sysselsättningsfondens förvaltningsråd godkänner det slutgiltiga förslaget om premieprocenterna för år 2020 vid sitt möte den 29 augusti 2019.

Arbetsmarknadsparterna förvaltar Sysselsättningsfonden

Sysselsättningsfonden samlar in arbetslöshetsförsäkringspremier av arbetsgivare och löntagare och finansierar därmed det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet och främjar även utvecklingen av löntagarnas kompetens genom vuxenutbildningsförmåner.

Sysselsättningsfonden är en organisation som förvaltas av arbetsmarknadsparterna och som inrättats med stöd av lag. Fondens verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

Fondens styrelseordförande är KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

Mer på webben

Pressmeddelande på Sysselsättningsfondens webbplats (på finska) >