Suomeksi
Nyhet

Den kommunala ekonomin försvagas kraftigare än det allmänna ekonomiska läget

Enligt den konjunkturöversikt som Kommunfinans offentliggjort har den kommunala ekonomin försvagats kraftigt under 2019. Förhandlingsrundan har mycket stor betydelse för hur sysselsättningen och de ekonomiska framtidsutsikterna kommer att utvecklas.

Jääpuikot roikkuvat puunoksilta hyisessä maisemassa. Kuva: Jordan Benton/Pexels.

Enligt den konjunkturöversikt som Kommunfinans offentliggjort har den kommunala ekonomin försvagats kraftigt under 2019. Förhandlingsrundan har mycket stor betydelse för hur sysselsättningen och de ekonomiska framtidsutsikterna kommer att utvecklas.

Kommunernas bokslut för 2019 kommer att bli de sämsta hittills sedan 1997, då den nya bokföringen togs i bruk. Årsbidraget för fastlandskommunerna, dvs. differensen mellan intäkterna och verksamhetsutgifterna minskade under de tre första kvartalen 2019 med cirka två miljarder euro jämfört med 2018.

De ekonomiska problemen har sitt ursprung i de ökade verksamhetsutgifterna. Då kommunernas investeringsbehov samtidigt har ökat, har skuldsättningstakten ökat.

Effektiviteten måste förbättras i kommunsektorn

För att stoppa försvagningen i den kommunala ekonomin skulle det behövas besparingar på cirka 250 miljoner euro per år, dvs. det genomsnittliga sparbehovet per invånare är 45 euro. Det finns inga snabba lösningar på kommunernas ekonomiska problem, utan kommunernas svåra ekonomiska läge verkar bli bestående.

Det avgörande på lång sikt är hur kommunerna kan öka intäkterna från kommunalskatten genom att öka sysselsättningsgraden samt öka effektiviteten i serviceproduktionen och utveckla servicenätet. Kostnaderna för social- och hälsovård kan hanteras till exempel med bättre förebyggande tjänster.

Osäkerheten på arbetsmarknaden avspeglar sig i ekonomin

Den ekonomiska tillväxten i Finland har utvecklat sig överraskande väl, men enligt Kommunfinans konjunkturöversikt kommer tillväxten oundvikligen att dämpas.

Sysselsättningstillväxten har fortsatt också under den senaste tiden, men framtidsutsikterna på arbetsmarknaden har blivit klart osäkrare än tidigare. Förhandlingsrundan är mycket viktig för sysselsättningen.

Utrikeshandeln verkar klara sig bättre än i den tidigare prognosen från Kommunfinans. Å andra sidan ökar den offentliga konsumtionen på grund av regeringens utgiftsökningar eftersom de koncentrerats till de närmaste åren. Förväntningarna har dock sjunkit, vilket enkäterna om konsumenternas och industrins förtroende visar.

Mer på webben