Suomeksi
Nyhet

Utkast till valfrihetslag har offentliggjorts – ansök om understöd för pilotförsök

Pilotförsöken med den nya valfrihetsmodellen inleds i sommar om riksdagen godkänner lagpaketet om vård- och landskapsreformen. Social- och hälsovårdsministeriet beviljar pilotförsöken statsunderstöd som kan ansökas nu.

Pilottihankkeet

Social- och hälsovårdsministeriet skickade den 22 januari ett utkast till proposition med förslag till valfrihetslag på remiss för bedömning av lagstiftningen. Propositionen hänför sig till vårdreformen. Bedömningen kan leda till ändringar i valfrihetslagen.

Avsikten är att regeringens proposition om kundens valfrihet inom social-och hälsovården ska lämnas till riksdagen i början av mars. Målet är att riksdagen ska besluta om alla lagar som gäller landskaps- och vårdreformen i juni 2018 och att reformen ska träda i kraft 1.1.2020.

I pilotförsöken testas valfrihetens viktigaste element

I pilotförsöken testas element ur den nya valfrihetsmodellen redan före år 2020. Pilotförsöken inleds i juli 2018. I statsbudgeten har 100 miljoner euro anslagits för pilotförsöken.

Pilotförsöken kan gälla social- och hälsovårdscentraler, mun- och tandvårdsenheter, kundsedlar eller personlig budget. De kan också gälla en kombination av dessa.

I pilotförsöken för social- och hälsovårdscentralerna och mun- och tandvårdsenheterna testas modellen för samordning av social- och hälsovårdstjänster för kunder. Dessutom undersöks hur kriterierna för grunderna för ersättningarna till serviceproducenterna fungerar i praktiken.

I de pilotförsöken som gäller kundsedlar och personlig budget är målet att testa framför allt hur hela serviceprocessen fungerar ur kundens synvinkel.

Beslut om understöd av pilotförsöken före utgången av april  2018

Ansökningstiden för statsunderstöd pågår till 15.3.2018.

De som tidigare ansökt om understöd för pilotförsök med valfrihet kan uppdatera och förnya sin ansökan inom utsatt tid.

Understöd för pilotförsök kan sökas av kommuner och samkommuner som bildat ett konsortium och valt en gemensam projektadministratör.

Pilotförsöken ska gälla minst 80 procent av landskapets invånare. På särskilda grunder kan försöket gälla en mindre andel av invånarna.

Utlysningen av ansökan om understöd för valfrihetspilotförsök har publicerats på webbplatsen regionreformen.fi. Ansökningsblanketterna publiceras på webbsidan 31.1.2018.

Mer på webben