Suomeksi
Nyhet

I social- och hälsovårdssektorns brytningsskede behövs nya arbetssätt och nytänkande

Enligt arbets- och näringsministeriets branschrapport leder vårdreformen, digitaliseringen och den övriga teknologiska utvecklingen samt befolkningens stigande ålder till stora omvälvningar inom social- och hälsovårdssektorn. Förändringarna är förknippade med både möjligheter och hotbilder.

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuus

Den offentliga sektorn utgör ett fundament för social- och hälsovårdssektorn eftersom den producerar merparten av social- och hälsovårdstjänsterna. Aktörerna inom den offentliga, den privata och tredje sektorn samarbetar ändå i stor utsträckning. Det här är nödvändigt för i samband med en del av kundernas servicebehov krävs det myndighetsbeslut.

Samarbetet mellan olika sektorer förutspås öka ytterligare i och med vårdreformen.

Branschen är arbetsintensiv och digitalisering kan frigöra resurser

Social- och hälsovårdssektorn är till sin natur arbetsintensiv.

Enligt yrkesbarometern II/2017 hör flera av yrkena inom social- och hälsovårdssektorn till de 15 yrken där det uppskattas råda störst brist på arbetskraft i hela landet. De regionala skillnaderna är dock stora.

Å andra sidan frigör digitaliseringen och den övriga tekniska utvecklingen också resurser som kan användas effektivare och då behövs det inte lika mycket personal för att sköta samma uppgifter som tidigare. Personalen behöver också ett nytt slags kunnande, vilket kan skapa nya yrkesområden.

I rapporten bedömer man också att en större kundorientering och valfrihet kräver en ny arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper och yrkesområden.

Nya tekniska lösningar ger bättre möjligheter att till exempel producera tjänster på distans och därigenom möjliggöra tillgänglighet och mångsidigare servicekanaler. Tekniken förbättrar också förmågan att behärska arbetet och främjar god service och en förutseende informationsproduktion.

Reglering gör verksamhetsmiljön mer komplex

Betecknande för social- och hälsovårdsbranschen är att den regleras mycket genom lagstiftning. Exempelvis representerar många av branschens sakkunniga sådana yrken där utövandet är reglerat i lag eller det krävs legitimering. En del av yrkena har skyddade yrkesbeteckningar.

Å andra sidan gäller detta inte alla yrken inom branschen, speciellt inte dem som ligger på gränssnitten för branschens olika områden, och det kan förorsaka problem.

Branschen måste slå vakt om sin attraktionskraft

I rapporten rekommenderas också att man sörjer för attraktionskraften inom branschen. Exempelvis möjliggör utvecklingen av distansteknik nya möjligheter till distansarbete inom många sådana områden av social- och hälsovårdstjänsterna där det inte har varit möjligt tidigare. En sådan möjlighet kan upplevas som en betydande attraktionsfaktor.

Mer på webben