Suomeksi
Nyhet

Förhållningsregler för vård vid utbrändhet samlade på nätet

Arbetshälsoinstitutet har sammanställt förhållningsregler för vård vid utbrändhet till arbetsplatsernas förfogande. Reglerna skapades inom ett projekt där man samlade in forskningsresultat om olika vårdmetoder och om uppnådda effekter av dem.

Uupumus

Fastän det finns en hel del forskning om utbrändhet har företagshälsovården och arbetsplatserna inte haft någon gemensamt antagen verksamhetsmodell för vård vid utbrändhet.

I Arbetshälsoinstitutets projekt gjordes en systematisk översikt där man samlat in information om innehållet i de interventioner som riktats till utbrända arbetstagare och om vilken effekt interventionerna haft på utbrändhetssymptomen och på den fortsatta arbetskarriären.

Eftersom resultaten i de enskilda undersökningarna var sinsemellan motstridiga kunde man inte göra upp evidensbaserade riktlinjer för vård och behandling.

Däremot gavs rekommendationer på basis av resultaten från de kvalitativa undersökningarna genom att man gjorde en resumé över faktorer som konstaterats främja återhämtning efter utbrändhet och återgång till arbetet.

Utöver förhållningsreglerna resulterade projektet även i ett utbildningsmaterial om vård vid utbrändhet som kan användas både i företagshälsovården och i olika arbetarskyddsutbildningar.

Den närmaste chefen har en viktig roll

Av resultaten att döma sker återhämtningen efter utbrändhet stegvis.

De anställda inom företagshälsovården kan främja arbetstagarnas återhämtning genom att stödja deras övergång från ett skede till ett annat i processen. Det visade sig vara viktigt ur arbetstagarnas synvinkel att de tar ansvar för sitt eget välmående.

Den närmaste chefen spelar en central roll i huruvida arbetstagaren fortsätter i arbete. Det är framför allt praktiskt och konkret stöd som visat sig vara viktigt.

Arbetarskyddsfonden stödde projektet med forskningsanslag.

Mer på webben