Suomeksi
Nyhet

Bättre företagsklimat i kommunerna

Verksamhetsförutsättningarna för företag i kommunerna har utvecklats i en allt positivare riktning. Detta framgår av Finlands näringsliv EK:s enkät bland företagsledare.

Yrittäjät lyövät kätensä yhteen ilmassa

Företagsledarna ansåg att också kommunernas näringspolitiska beslutsfattande har effektiverats något.

44 procent av företagsledarna ansåg att det lokala företagsklimatet är gott, och 28 procent att det är dåligt. Kommunerna inser alltså i regel företagens betydelse och vill utveckla deras verksamhetsförutsättningar. Kommunernas näringspolitik fick helhetsvitsordet 3,10 på skalan 1–5.

Företagsservicen och servicestrukturerna bör utvecklas

Det största utvecklingsbehovet finns enligt företagsledarna inom kommunernas företagsservice och i servicestrukturerna.
 
I synnerhet många av dem som företräder små och medelstora företag önskade mera uppmärksamhet och stöd. De upplevde också att kommunens beslutsfattare allokerar mest resurser till rådgivning för startande företag och till stora arbetsgivare.
 
Vid denna kommunrankning jämfördes också olika ekonomiska regioner och deras dragningskraft ur företagens synvinkel.
 
Följande kriterier användes vid jämförelsen:

  • företagens möjligheter att delta i produktionen av offentlig service
  • jämbördigt bemötande och beaktande av olika slags företag oberoende av företagets storlek, sektor eller skede i livscykeln
  • systematiskt utnyttjande av bedömningen av de kommunala beslutens konsekvenser för företagen
  • snabbhet och smidighet i tillståndsprocesserna.

Vid kommunrankningen tillämpades två slags material: regional statistik över den kommunala ekonomin och företagsamheten samt en enkät bland företagsledare. Enkäten utfördes i december–januari och den besvarades av sammanlagt 2 206 företagsledare runt om i Finland. De företrädde finländska arbetsgivarföretag.

Mer på webben