Suomeksi
Cirkulär
17/2023
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Bemyndigande att ingå avtal om årsarbetstid för studiehandledare och speciallärare vid vuxengymnasier och avvikande avtal om timarvoden och undervisningsskyldighet för korttidsvikarier inom den grundläggande utbildningen från 1.8.2023

KT:s kommunsektion har beslutat att i enlighet med det förhandlingsresultat som KT och FOSU rf uppnått, bemyndiga kommunerna och samkommunerna att ingå ett lokalt tjänstekollektivavtal om anställningsvillkoren (årsarbetstid och lön) för studiehandledare och speciallärare som är tjänsteinnehavare eller timlärare i huvudsyssla vid vuxengymnasier. Bemyndigandet ger också rätt att avtala om införande av det nya mom. 2 i UKTA del A § 30, som kan tillämpas vid korttidsanställningar (högst 5 skolarbetsdagar) inom den grundläggande utbildningen i fråga om timarvodesgrunder och bestämmelser om undervisningsskyldigheten. Avtalen kan införas från 1.8.2023. 

I detta cirkulär redogörs för innehållet i de avtalsbestämmelser som grundar sig på bemyndigandet (löne- och arbetstidsbestämmelser). De avtalsbestämmelser bemyndigandet gäller har bifogats detta cirkulär.

Anställningsvillkor för studiehandledare med årsarbetstid vid vuxengymnasium: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla

Bestämmelsen överensstämmer till sin struktur med bestämmelserna om studiehandledare med årsarbetstid i gymnasiet (löne- och arbetstidsbestämmelser) (se UKTA del B § 6 a och § 13 a).

I mom. 1 i bestämmelsen ingår en årsarbetstid på 1 216 timmar för studiehandledare med årsarbetstid vid vuxengymnasium. Av denna totala arbetstid är 304 timmar avsett för sådant arbete som läraren får välja tid och plats för. Tillämpningsanvisningen innehåller anvisningar som ingår i planen för arbetstidsanvändning.

I mom. 2 i bestämmelsen fastställs det antal timmar som kan förläggas till sommaravbrottet. Som skolans sommaravbrott betraktas tiden utanför de 38 arbetsveckorna. Arbetstid som kan förläggas till denna tid är 30–50 timmar.

I mom. 3 i bestämmelsen framgår villkoren för överskridande av arbetstiden. Årsarbetstiden på 1 216 timmar för en studiehandledare vid vuxengymnasium kan överskridas med högst 100 timmar, om det arbete som fastställts i planen för arbetstidsanvändning inte kan minskas. Arbetsgivaren och studiehandledaren ska komma överens om överskridningen. Arbetstid som överskrider årsarbetstiden ersätts med timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 101.

I mom. 4 i bestämmelsen fastställs årsarbetstiden för studiehandledare vid vuxengymnasier som anställts som timlärare i huvudsyssla. Årsarbetstiden för en timlärare i huvudsyssla är minst 661 timmar per arbetsår eller minst 20 timmar per vecka. Andelen arbetstid som läraren får bestämma tid och plats för bestäms enligt mom. 1. Lönen för en timlärare i huvudsyssla är lägre i samma proportion som den arbetstid läraren ålagts är kortare än full arbetstid.

Den uppgiftsrelaterade lönen för studiehandledare och timlärare i huvudsyssla med årsarbetstid vid ett vuxengymnasium är densamma som den uppgiftsrelaterade lönen för studiehandledare och timlärare i huvudsyssla med årsarbetstid i gymnasiet, se UKTA löner och arvoden). Vuxengymnasier har särskilda lönepunkter. De årsbundna tilläggen bestäms enligt UKTA del B § 8 (se tabellens punkt Studiehandledning och specialundervisning i gymnasiet: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla). 

Avtalsbestämmelsen om anställningsvillkoren för studiehandledare med årsarbetstid vid vuxengymnasier (bestämmelse om arbetstid och lönepunkter/löner) finns i cirkulärbilaga 1.

Anställningsvillkor för speciallärare med årsarbetstid vid vuxengymnasium: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla

Bestämmelsen överensstämmer till sin struktur med bestämmelserna om speciallärare med årsarbetstid i gymnasiet (löne- och arbetstidsbestämmelser) (se UKTA del B § 6 b och § 13 b).

I mom. 1 i bestämmelsen ingår en årsarbetstid på 1 216 timmar för speciallärare med årsarbetstid vid vuxengymnasium. Av denna totala arbetstid är 304 timmar avsett för sådant arbete som läraren får välja tid och plats för. Tillämpningsanvisningen innehåller anvisningar som ingår i planen för arbetstidsanvändning.

I mom. 2 i bestämmelsen fastställs det antal timmar som kan förläggas till sommaravbrottet. Som skolans sommaravbrott betraktas tiden utanför de 38 arbetsveckorna. Arbetstid som kan förläggas till denna tid är högst 30 timmar, om man kommit överens om det med förtroendemannen.

I mom. 3 i bestämmelsen framgår villkoren för överskridande av arbetstiden. Årsarbetstiden på 1 216 timmar för en speciallärare vid vuxengymnasium kan överskridas med högst 100 timmar, om det arbete som fastställts i planen för arbetstidsanvändning inte kan minskas. Arbetsgivaren och specialläraren ska komma överens om överskridningen. Arbetstid som överskrider årsarbetstiden ersätts med timarvode. Arvodet för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 101.

I mom. 4 i bestämmelsen fastställs årsarbetstiden för speciallärare vid vuxengymnasier som anställts som timlärare i huvudsyssla. Årsarbetstiden för en timlärare i huvudsyssla är minst 661 timmar per arbetsår eller minst 20 timmar per vecka. Andelen arbetstid som läraren får bestämma tid och plats för bestäms enligt mom. 1. Lönen för en timlärare i huvudsyssla är lägre i samma proportion som den arbetstid läraren ålagts är kortare än full arbetstid.

Den uppgiftsrelaterade lönen för speciallärare med årsarbetstid som är timlärare i huvudsyssla vid ett vuxengymnasium är densamma som den uppgiftsrelaterade lönen för speciallärare med årsarbetstid som är timlärare i huvudsyssla i gymnasiet (se UKTA del B § 6 b mom. 1 och 2, se UKTA löner och arvoden). Vuxengymnasier har särskilda lönepunkter. De årsbundna tilläggen bestäms enligt UKTA del B § 8 (se tabellens punkt Studiehandledning och specialundervisning i gymnasiet: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla). 

Avtalsbestämmelsen om anställningsvillkoren för speciallärare med årsarbetstid vid vuxengymnasier (bestämmelse om arbetstid och lönepunkter/löner) finns i cirkulärbilaga 2.

Del A § 30 Arvode för korttidsvikarier – Timarvodesgrunder och bestämmelser om undervisningsskyldighet för timlärare inom den grundläggande utbildningen (nytt mom. 2)

Bestämmelsen innehåller ett nytt mom. 2 som kan införas genom ett lokalt avtal. I fråga om korttidsvikarier inom den grundläggande utbildningen (anställningsförhållandet varar högst fem skolarbetsdagar) möjliggör bestämmelsen en avvikande tillämpning av timarvodesgrunderna (UKTA del B bilaga 1 § 27 mom. 1 och 2) och bestämmelserna om undervisningsskyldighet (UKTA del B bilaga 1 § 28 mom. 2).

Enligt mom. 2 i bestämmelsen tillämpas på undervisningen i årskurserna 7–9 undervisningsskyldigheten 21 årsveckotimmar i fråga om all undervisning som ges i form av allmän undervisning. Det finns två lönepunkter. Om läraren har lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning, bestäms timarvodesgrunden enligt lönepunkt 4 03 07 03 8. Om läraren inte har lärarbehörighet för grundläggande utbildning eller gymnasieundervisning, bestäms timarvodesgrunden enligt lönepunkt 4 03 07 04 2.

Enligt mom. 2 i bestämmelsen tillämpas på specialundervisning undervisningsskyldigheten 22 årsveckotimmar i fråga om all undervisning som ges i form av specialundervisning. Det finns två lönepunkter. Om läraren har lärarbehörighet för specialundervisning, bestäms timarvodesgrunden enligt lönepunkt 4 03 07 04 4. Om läraren inte har lärarbehörighet för specialundervisning, bestäms timarvodesgrunden enligt lönepunkt 4 03 07 04 7.

Enligt mom. 2 i bestämmelsen tillämpas på undervisningen i årskurserna 1–6 undervisningsskyldigheten 24 årsveckotimmar i fråga om all undervisning som ges i form av allmän undervisning. Det finns två lönepunkter. Om läraren har lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning, bestäms timarvodesgrunden enligt lönepunkt 4 03 07 05 6. Om läraren inte har lärarbehörighet för grundläggande utbildning eller gymnasieundervisning, bestäms timarvodesgrunden enligt lönepunkt 4 03 07 09 9.

En flexiblare tolkning av behörighetsvillkoren för lärare och användningen av endast två lönepunkter minskar skolornas administrativa arbete och gör löneutbetalningen smidigare. Detta kan underlätta rekryteringen av kunniga korttidsvikarier.
Avtalsbestämmelsen i UKTA del A § 30, som innehåller ett nytt mom. 2, finns i cirkulärbilaga 3.

KOMMUN- OCH VÄLFÄRDSOMRÅDESARBETSGIVARNA KT

Verkställande direktör Markku Jalonen

Förhandlingsdirektör Hannu Freund


Bilagor

Bilaga 1 Arbetstid för studiehandledare med årsarbetstid vid vuxengymnasium: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla 
Bilaga 2 Arbetstid för speciallärare med årsarbetstid vid vuxengymnasium: tjänsteinnehavare och timlärare i huvudsyssla 
Bilaga 3 A § 30 Arvode för korttidsvikarier 

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT