På svenska
Yleiskirje
17/2023
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Valtuutus sopia vuosityöajasta aikuislukion opinto-ohjaajan ja erityisopettajan osalta sekä perusopetuksen lyhytaikaisten sijaisten tuntipalkkioista ja opetusvelvollisuuksista toisin sopiminen 1.8.2023 lukien

KT:n kuntajaosto on päättänyt KT:n ja JUKO ry:n neuvottelutuloksen mukaisesti antaa valtuutuksen kunnille ja kuntayhtymille sopia paikallisesti virkaehtosopimuksella aikuislukion opinto-ohjaajien ja erityisopettajien viranhaltijoiden ja päätoimisten tuntiopettajien palvelussuhteenehdoista (vuosityöajasta ja palkkauksesta). Valtuutus annettiin sopia myös OVTES osio A 30 §:n uuden 2 momentin käyttöönotosta, jota voidaan soveltaa perusopetuksen lyhytaikaisissa palvelussuhteissa (enintään 5 koulun työpäivää) tuntipalkkioperusteisiin ja opetusvelvollisuusmääräyksiin. Sopimukset voidaan ottaa käyttöön 1.8.2023 lukien.

Tässä yleiskirjeessä selostetaan annettuun valtuutukseen perustuvien sopimusmääräyksien sisältö (palkkaus- ja työaikamääräykset). Sopimusmääräykset, joita valtuutus koskee, ovat tämän yleiskirjeen liitteenä.

Aikuislukion vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteenehdot

Määräys on rakenteeltaan yhdenmukainen lukion vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan määräyksien (palkkaus- ja työaikamääräykset) kanssa (ks. OVTES osio B 6a § ja 13a §).

Määräyksen 1 momentti sisältää vuosityöaikaan otetun aikuislukion opinto-ohjaajan vuosityöajan, joka on 1216 tuntia. Tästä kokonaistyöajasta opettaja saa 304 tunnin osalta valita tehtävän työn ajan ja paikan. Soveltamisohje sisältää työajan käyttösuunnitelmaan sisältyvää ohjeistusta.

Määräyksen 2 momentti määrittää tuntimäärän, joka on sijoitettavissa kesäkeskeytysaikaan. Koulun kesäkeskeytysajaksi katsotaan 38 työviikon ulkopuolinen aika. Tälle ajalle työaikaa on sijoitettavissa 30–50 tuntia.

Määräyksen 3 momentti määrittää ehdot työajan ylittämiselle. Aikuislukion opinto-ohjaajan vuosityöaika 1216 tuntia on ylitettävissä enintään 100 tunnilla, jos työajankäyttösuunnitelmassa määrättyä työtä ei ole vähennettävissä ja ylityksestä sovitaan opinto-ohjaajan kanssa. Vuosityöajan ylittävä työaika korvataan tuntipalkkiolla. Yhden tunnin hinta saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 101.

Määräyksen 4 momentti määrittää päätoimiseksi tuntiopettajaksi otetun aikuislukion opinto-ohjaajan vuosityöajan. Vuosityöaika on päätoimisella tuntiopettajalla vähintään 661 tuntia lukuvuoden työaikana tai vähintään 20 tuntia viikossa. Ajan ja paikan suhteen valinnaisen työajan osuus määräytyy 1 momentin mukaisesti. Päätoimisen tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi kuin hänelle määrätty työaika on täyttä työaikaa lyhyempi.

Vuosityöaikaan otetun aikuislukion opinto-ohjaajan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka on sama kuin lukion vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka (ks. OVTES osio B 6a § 1 mom. ja 2 mom. ks. OVTESin palkkiot ja peruspalkat hinnoittelutunnuksittain). Aikuislukiossa on käytössä omat hinnoittelutunnukset.  Vuosisidonnaiset lisät määräytyvät OVTES osio B 8 §:n mukaan (ks. taulukosta lukion opinto-ohjaaja ja erityisopettaja viranhaltija ja päätoiminen tuntiopettaja).

Sopimusmääräys aikuislukion vuosityöaikaan otetun opinto-ohjaajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteenehdoista (työaikamääräys ja hinnoittelutunnukset/palkkaus) on liitteenä 1.

Aikuislukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteenehdot

Määräys on rakenteeltaan yhdenmukainen lukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan määräyksien (palkkaus- ja työaikamääräykset) kanssa (ks. OVTES osio B 6b § ja 13b §).

Määräyksen 1 momentti sisältää vuosityöaikaan otetun aikuislukion erityisopettajan vuosityöajan, joka on 1216 tuntia. Tästä kokonaistyöajasta opettaja saa 304 tunnin osalta valita tehtävän työn ajan ja paikan. Soveltamisohje sisältää työajan käyttösuunnitelmaan sisältyvää ohjeistusta.

Määräyksen 2 momentti määrittää tuntimäärän, joka on sijoitettavissa kesäkeskeytysaikaan. Koulun kesäkeskeytysajaksi katsotaan 38 työviikon ulkopuolinen aika. Tälle ajalle työaikaa on sijoitettavissa enintään 30 tuntia, jos asiasta on sovittu luottamusmiehen kanssa.

Määräyksen 3 momentti määrittää ehdot työajan ylittämiselle. Aikuislukion erityisopettajan vuosityöaika 1216 tuntia on ylitettävissä enintään 100 tunnilla, jos työajankäyttösuunnitelmassa määrättyä työtä ei ole vähennettävissä ja ylityksestä sovitaan erityisopettajan kanssa. Vuosityöajan ylittävä työaika korvataan tuntipalkkiolla. Yhden tunnin hinta saadaan jakamalla varsinainen palkka luvulla 101.

Määräyksen 4 momentti määrittää päätoimiseksi tuntiopettajaksi otetun aikuislukion erityisopettajan vuosityöajan. Vuosityöaika on päätoimisella tuntiopettajalla vähintään 661 tuntia lukuvuoden työaikana tai vähintään 20 tuntia viikossa. Ajan ja paikan suhteen valinnaisen työajan osuus määräytyy 1 momentin mukaisesti. Päätoimisen tuntiopettajan palkka on samassa suhteessa alempi kuin hänelle määrätty työaika on täyttä työaikaa lyhyempi.

Vuosityöaikaan otetun aikuislukion erityisopettajan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka on sama kuin lukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan ja päätoimisen tuntiopettajan tehtäväkohtainen palkka (ks. OVTES osio B 6b § 1 mom. ja 2 mom. ks. OVTESin palkkiot ja peruspalkat hinnoittelutunnuksittain). Aikuislukiossa on käytössä omat hinnoittelutunnukset.  Vuosisidonnaiset lisät määräytyvät OVTES osio B 8 §:n mukaan (ks. taulukosta lukion opinto-ohjaaja ja erityisopettaja viranhaltija ja päätoiminen tuntiopettaja).

Sopimusmääräys aikuislukion vuosityöaikaan otetun erityisopettajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan palvelussuhteenehdoista (työaikamääräys ja hinnoittelutunnukset/palkkaus) on liitteenä 2.

Osio A 30 § Palkkaus lyhytaikaisessa palvelussuhteessa – Perusopetuksen tuntiopettajan tuntipalkkioperusteet ja opetusvelvollisuusmääräykset (uusi 2 momentti)

Määräys sisältää uuden 2 momentin, jonka käyttöönotosta voidaan sopia paikallisesti. Määräykseen perustuen voidaan perusopetuksen lyhytaikaisten sijaisten (palvelussuhde kestää enintään viisi koulun työpäivää) osalta soveltaa tuntipalkkioperusteita (OVTES osio B liite 1 27 § 1 mom. ja 2 mom.) ja opetusvelvollisuusmääräyksiä (OVTES osio B liite 1 28 § 2 mom.) toisin.

Määräyksen 2 momentin mukaan vuosiluokkien 7–9 opetukseen sovelletaan kaiken yleisopetuksena annettavan opetuksen osalta opetusvelvollisuutta 21 vuosiviikkotuntia. Hinnoittelutunnuksia on kaksi. Jos opettajalla on perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus, määräytyy tuntipalkkioperuste hinnoittelutunnuksen 4 03 07 03 8 mukaan. Jos ei opettajalla ei ole perus- tai lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuutta, määräytyy tuntipalkkioperuste hinnoittelutunnuksen 4 03 07 04 2 mukaan.

Määräyksen 2 momentin mukaan erityisopetukseen sovelletaan kaiken erityisopetuksena annettavan opetuksen osalta opetusvelvollisuutta 22 vuosiviikkotuntia. Hinnoittelutunnuksia on kaksi. Jos opettajalla on erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuus, määräytyy tuntipalkkioperuste hinnoittelutunnuksen 4 03 07 04 4 mukaan. Jos opettajalla ei ole erityisopetusta antavan opettajan kelpoisuutta, määräytyy tuntipalkkioperuste hinnoittelutunnuksen 4 03 07 04 7 mukaan.

Määräyksen 2 momentin mukaan vuosiluokkien 1–6 opetukseen sovelletaan kaiken yleisopetuksena annettavan opetuksen osalta opetusvelvollisuutta 24 vuosiviikkotuntia. Hinnoittelutunnuksia on kaksi. Jos opettajalla on perus/lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuus, määräytyy tuntipalkkioperuste hinnoittelutunnuksen 4 03 07 05 6 mukaan. Jos ei opettajalla ei ole perus- tai lukio-opetusta antavan opettajan kelpoisuutta, määräytyy tuntipalkkioperuste hinnoittelutunnuksen 4 03 07 09 9 mukaan.

Opettajan kelpoisuusvaatimuksien joustavampi tulkinta ja vain kahden hinnoittelutunnuksen käyttäminen vähentää koulujen hallinnollista työtä ja sujuvoittaa palkanmaksua. Tämä voi osaltaan helpottaa osaavien lyhytaikaisten sijaisten hankintaa.

OVTES osio A 30 §:n sopimusmääräys, joka sisältää uuden 2 momentin, on liitteenä 3.


KUNTA- JA HYVINVOINTIALUETYÖNANTAJAT KT

Toimitusjohtaja Markku Jalonen

Neuvottelujohtaja Hannu Freund


Liitteet

Liite 1 Vuosityöaikaan otetun aikuislukion opinto-ohjaajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan työaika
Liite 2 Vuosityöaikaan otetun aikuislukion erityisopettajan viranhaltijan ja päätoimisen tuntiopettajan työaika
Liite 3 A 30 § Palkkaus lyhytaikaisessa palvelussuhteessa

Teija Metsäranta

johtava työmarkkinajuristi
Puhelin:
+358 9 771 2468
Matkapuhelin:
+358 50 562 7140
Sähköposti:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT