Suomeksi
Cirkulär
7/2020
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2020–2021

Med detta cirkulär sänds information om det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2020–2021, som gäller 1.4.2020–28.2.2022.

Kostnadseffekt

Lönerna justeras 1.8.2020 och 1.4.2021. Avtalsändringarnas kostnadseffekt är sammanlagt 3,04 procent, men varierar i olika kommuner och samkommuner beroende på personalstrukturen.

Allmän förhöjning 1.8.2020

Grundtimlönerna, ackordslönerna och de individuella tilläggen höjs 1.8.2020 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Höjningarna görs på det sätt som anges nedan.

Arbetserfarenhetstilläggen och arbetsmiljötilläggen höjs inte.

Grundtimlöner och löner för unga arbetstagare från 1.8.2020

Grundtimlönerna och lönerna för unga arbetstagare bestäms och de individuella grundtimlönerna höjs 1.8.2020 enligt följande:

Lönegrupp

 

€/timme

Förhöjning 1.8.2020 cent per timme

I

A

12,98–15,00

20

 

B

11,56–13,56

18

 

C

10,71–12,13

16

II

A

10,23–11,17

15

 

B

10,03–10,71

15

III

 

9,75–10,45

13

IV

 

9,05

13

O

 

9,28

12

Lönerna för arbetstagare under 18 år

8,48–8,70

 

13

Grundtimlönen för en arbetstagare i sysselsättningsverksamhet för handikappade är lägre än den förhöjda fulla grundtimlönen i motsvarande grad som arbetsförmågan är nedsatt.

Ackordslöner från 1.8.2020

Ackordslönerna, med undantag av löner som följer lönesättningen inom den privata sektorn, höjs med i snitt 1,0 procent. På grund av systemet med förkortning av arbetstiden betalas löner som följer den gällande ackordslönesättningen i respektive kollektivavtal inom den privata sektorn, frånsett skogsbranschen, förhöjda med 4,6 procent. Inkomstmålen för delackordslö-nesättningen i bilaga 4 i TIM-AKA höjs med 1,0 procent.

Tavoiteansiot 1.8.2020 lukien, euroa/tunti

Nivå I     16,80–20,81
Nivå II    15,05–18,60
Nivå III   14,46–16,95
Nivå IV   13,82–16,15
Nivå V    12,85–14,97
Nivå VI   11,72–13,61

Individuellt tillägg från 1.8.2020

Det individuella tillägget höjs med 1,0 procent, dock minst med 1 cent per timme.

Förtroendemän från 1.8.2020

Huvudförtroendemännens individuella tillägg höjs med minst 1 cent per timme 1.8.2020 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum. Det individuella tillägget för huvudförtroendemän är 0,46–1,58 euro per timme.

Arbetarskyddsfullmäktiga från 1.8.2020

Till de arbetarskyddsfullmäktiga betalas en ersättning på 0,58 euro per timme från 1.8.2020 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Justering av medeltiminkomsten

Den allmänna förhöjningen har följande verkan på de kvartalsvisa medeltiminkomster som avses i § 35 mom. 1 i kollektivavtalet:

De medeltiminkomster som räknats ut på IV kvartalet år 2019 samt I och II kvartalet år 2020 höjs med 1,22 procent och de medeltiminkomster som räknats ut på III kvartalet år 2020 höjs med 0,41 procent.

De höjda medeltiminkomsterna tillämpas från den dag då den ovan nämnda allmänna förhöjningen har trätt i kraft.

Allmän förhöjning 1.4.2021

Lönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en allmän förhöjning på 1,0 procent. Närmare information om lönehöjningarna ges senare.

Lokal justeringspott 1.4.2021

Lönerna höjs 1.4.2021 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum genom en lokal justeringspott på 0,8 procent av lönesumman inom TIM-AKA.

Fördelning av den lokala justeringspotten

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheterna och uppgifterna på så lika villkor som möjligt i olika lönegrupper.

Den lokala justeringspotten används för att höja grundtimlöner, individuella tillägg eller ackordslöner.

Beräkning av den lokala justeringspotten

Den lokala justeringspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Användning av och förhandlingar om den lokala justeringspotten

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationens representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Om samförstånd inte kan nås, beslutar arbetsgivaren om användningen av den lokala justeringspotten för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar.

Ändringar i avtalstexten från 1.4.2020

§ 10 Definition av skiftarbete
Bestämmelsen har ändrats i enlighet med arbetstidslagen.

§ 13 Arbetstid i avbrutet treskiftsarbete
Bestämmelsen har slopats eftersom den inte behövs.

§ 14 Arbetstidsarrangemang enligt 7 § i arbetstidslagen (periodarbete)
Bestämmelsen har slopats eftersom den inte behövs.

§ 17 Veckovila
Nytt mom. 2 som överensstämmer med arbetstidslagen.

§ 22 Maximal arbetstid
Den uppföljningsperiod för den maximala arbetstiden som avses i arbetstidslagen är 12 månader.

Ändringar i avtalstexten från 31.8.2020

§ 9 Ordinarie arbetstid
Den ordinarie arbetstiden förkortas till 38 timmar 15 minuter per vecka.

§ 27 Söckenhelgsersättning
Söckenhelgsersättningen höjs så att den betalas för 7 timmar 39 minuter.

§ 55 Semesterlöneledighet
Nytt mom. 9 och bilaga 6 om utbyte av förhöjningsdelen i semesterlönen mot semesterlöneledighet.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombuds-man, tfn 09 771 2381 eller arbetsmarknadsombudsman Juha Raunio, tfn 09 771 2143 eller e-post ttes@kt.fi.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Anne Kiiski

Bilagor       

  1. Underteckningsprotokoll
  2. Ändrade bestämmelser i TIM-AKA
  3. Tillämpningsanvisningar för de ändrade bestämmelserna i TIM-AKA

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi

Juha Raunio

arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2143
Mobiltelefon:
+358 50 518 1491
E-post:
Juha.Raunio@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT