Suomeksi
Cirkulär
6/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2018–2019 (UKTA 2018–2019)

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2018–2019 är i kraft 1.2.2018–31.3.2020.

Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala kollektivavtalet för undervisningspersonal 2018–2019 (UKTA 2018–2019). Utöver tillämpningsanvisningarna bifogas också underteckningsprotokollet, tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019, arbets- och tjänstekollektivavtalet om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott, de ändrade avtalsbestämmelserna och anvisningar för beräkning av den lokala justeringspotten.

Lönebilagan i UKTA 2018–2019 finns inte med i detta cirkulär. Uppgifter om höjningarna av löner och arvoden under avtalsperioden, dvs. 1.5.2018, 1.12.2018 och 1.4.2019 läggs ut på KT:s webbplats www.kt.fi/sopimukset/ovtes/palkat-palkkiot.

I tillämpningsanvisningar (bilaga 2) görs det ingen detaljerad genomgång av systemet med årsarbetstid som införs i yrkesläroanstalterna mellan 1.8.2018 och 1.8.2020 (UKTA del C bilaga 1). Bestämmelserna om detta finns dock i cirkulärbilaga 3 som innehåller en sammanställning av de paragrafer som ändrar tolkningen av avtalet. För de berörda yrkesläroanstalterna ges särskilda anvisningar och utbildning om införandet av systemet med årsarbetstid i yrkesläroanstalterna.

Det arbets- och tjänstekollektivavtal om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott som gäller alla kommunala avtalsområden finns i bilaga 1 som en del av underteckningsprotokollet till UKTA 2018–2019. Också det fortfarande gällande särskilda avtalet om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 ingår i bilaga 1. Anvisningar för avtalet om semesterpenningen finns också i KT:s cirkulär 4/2016.

Avtalsparterna för UKTA 2018–2019 är överens om innehållet i cirkuläret.

 

Avtalsböcker

De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen 2018–2019 publiceras i bokform på både finska och svenska. Information om beställning av avtalsböckerna skickas till KT:s kontaktpersoner per e-post. I avtalsboken UKTA 2018–2019 kommer det också att finnas en del tekniska ändringar som inte behandlas i detta cirkulär.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef    Hannu Freund

Bilagor

  1. Underteckningsprotokoll till UKTA 2018–2019, Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019
    Arbets- och tjänstekollektivavtal om grunderna för och betalning av en lokal resultatbaserad engångspott
  2. Tillämpningsanvisningar för UKTA 2018–2019
  3. Ändrade avtalsbestämmelser i UKTA 2018–2019
  4. Anvisningar för beräkning av den lokala justeringspotten
Underteckningsprotokoll till UKTA 2018–2019, Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 Arbets- och tjänstekollektivavtal om grunderna för och betalning av resultatbaserad engångspott

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Teija Metsäranta

ledande arbetsmarknadsjurist
Telefon:
+358 9 771 2468
Mobiltelefon:
+358 50 562 7140
E-post:
Teija.Metsaranta@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT