Suomeksi
Cirkulär
8/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017 (TS-17)

Genom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas s.k. konkurrenskraftsavtal inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Konkurrenskraftsavtalet sänker de kommunala arbetsgivarnas arbetskraftskostnader, men på kort sikt stramar verkningarna åt den kommunala ekonomin, eftersom sänkningen av socialskyddsavgiften för alla arbetsgivare enligt avtalet finansieras genom besparingar som går ut över arbetsgivarna inom offentliga sektorn.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i kraft 1.2.2017–31.1.2018.

Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilaga 1.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsorganisationerna inom TS och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Lönehöjning i TS-14 i december 2016

Det individuella tillägget enligt TS-14 § 12 och separattillägget enligt § 14 höjs 1.12.2016 med 0,47 procent. Lönehöjningen avtalades år 2015. Den har behandlats mer ingående i KT:s cirkulär 13/2015.

TS-17

Uppgiftsrelaterade minimilöner i lönegrupperna

Minimilönerna ändras inte under avtalsperioden.

Uppgiftsrelaterade minimilöner (€/mån.) från 1.2.2017

Lönegrupp I​ ​1 673,29
Lönegrupp II ​ ​1 851,77
Lönegrupp III​ ​3 054,08

Iakttagande av arbetstidskapitlet och semesterkapitlet i AKTA

Enligt § 4 i allmänna delen i TS-17 iakttas bestämmelserna i bland annat arbetstidskapitlet och semesterkapitlet i AKTA i den form som gäller vid respektive tidpunkt, om inte något annat har avtalats i TS-17 eller dess bilagor.

De ändrade avtalsbestämmelserna i AKTA med tillämpningsanvisningar finns i KT:s cirkulär 4/2016

Minskning av semesterpenningen

I ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal har det avtalats om en minskning av semesterpenningen med 30 procent från nuvarande nivå för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019, vilket de centrala arbetsmarknadsorganisationerna kom överens om i konkurrenskraftsavtalet. Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet finns i cirkulärbilaga 2.

Procentsatserna för semesterpenningarna (6 %, 5 % och 4 %) i AKTA kap. IV § 18 mom. 1 har inte ändrats i avtalsboken AKTA 2017. Märk väl att procentsatserna för semesterpenningarna fortfarande är oförminskade i § 18 i semesterkapitlet i AKTA 2017, eftersom nedskärningen har avtalats genom ett särskilt tidsbegränsat kollektivavtal.

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019 gäller endast dessa kvalifikationsår. I avtalsboken AKTA 2017 har det för klarhetens skull lagts till följande protokollsanteckning i kap. IV § 18:

”Under denna avtalsperiod bestäms semesterpenningen enligt underteckningsprotokollet och ett särskilt kollektivavtal (Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019).”

I fråga om TS-17 tillämpas det särskilda kollektivavtalet på den semesterpenning som tjänats in för kvalifikationsåren 2016–2017 och 2017–2018.

I § 3 i det särskilda kollektivavtalet sägs följande:

”En tjänsteinnehavare eller arbetstagare tjänar för varje full kvalifikationsmånad in en semesterpenning på

 1. 4,2 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 1 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,
 2. 3,5 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 2 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,
 3. 2,8 % i de fall som avses i kap. IV § 5 mom. 2 punkt 3 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet,

av den ordinarie månadslönen för den juli månad som följer efter kvalifikationsåret.”

I fråga om kvalifikationsåret 2018–2019 tillämpas konkurrenskraftsavtalet, enligt vilket semesterpenningarna för offentliga sektorn, bland annat kommunerna, skärs ner med 30 procent från den nuvarande nivån. Nedskärningen gäller semesterpenningarna för semestrar som tjänats in under de kvalifikationsår som går ut 2017–2019.

Semesterpenningen för kvalifikationsåren

 

TS-14
(AKTA
2014–2016)​

(–31.1.2017)

KVAL. ÅR
2016–2017
 

(1.2.2017–)

KVAL. ÅR
2017–2018

 

 

KVAL. ÅR
2018–2019

 

 

1. 6 % 4,2 % 4,2 % 4,2 %
2. 5 % 3,5 % 3,5 % 3,5 %
3. 4 % 2,8 % 2,8 % 2,8 %


Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet träder i kraft 1.2.2017. Det innebär att om anställningen upphör senast 31.1.2017 bestäms semesterförmånerna enligt de tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller 31.1.2017. Semesterpenningen minskas då inte.

Om anställningen upphör 1.2.2017 eller senare, bestäms semesterförmånerna för kvalifikationsåret 2016–2017 enligt det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet i bilaga 2 till detta cirkulär. Semesterpenningen för kvalifikationsåret 2016–2017 minskas för hela kvalifikationsåret om anställningen fortgår efter 1.2.2017.

Exempel 1

Kvalifikationsåret 2015–2016

 • Semesterpenningen betalas till alla delar enligt AKTA 2014–2016, oberoende av betalningstidpunkten.
  Semesterpenningen minskas alltså inte.

Exempel 2

Kvalifikationsåret 2016–2017

 1. Anställningen upphör före 1.2.2017 (t.ex. 30.11.2016).
 • Semesterpenningen betalas till alla delar enligt AKTA 2014–2016, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså inte.
 1. Anställningen upphör 1.2.2017 eller senare

(t.ex. 1.3.2017)

 • Semesterpenningen betalas till alla delar (för hela kvalifikationsåret) enligt bestämmelserna i det särskilda kollektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså.
 1. Om anställningen fortgår utan avbrott 1.2.2017 eller börjar denna dag eller senare, betalas semesterpenningen för kvalifikationsåret 2016–2017 till alla delar (för hela kvalifikationsåret) minskad enligt bestämmelserna i det särskilda kollektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten.
 • Semesterpenningen minskas alltså.
 1. Anställningen upphör 31.12.2016 och fortsätter omedelbart 1.1.2017 så att anställningen ännu är i kraft 1.2.2017.
 • Eftersom anställningen fortgår utan avbrott betalas semesterpenningen till alla delar (för hela kvalifikationsåret) enligt bestämmelserna i det särskilda kollektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså.

Exempel 3 

Kvalifikationsåret 2017–2018

 • Semesterpenningen betalas till alla delar enligt bestämmelserna i det särskilda kollektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså.

Exempel 4

Kvalifikationsåret 2018–2019

 • Semesterpenningen betalas till alla delar enligt bestämmelserna i det särskilda kollektivavtalet, oberoende av betalningstidpunkten. Semesterpenningen minskas alltså.

Ändringar på grund av förlängningen av den ordinarie arbetstiden

Arbetstidsbestämmelserna i AKTA har ändrats genom att den ordinarie arbetstiden förlängts. Ändringarna påverkar också anställda inom TS. Den uppgiftsrelaterade lönen ändras inte på grund av detta. I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förlängs arbetstiden med i genomsnitt 24 timmar per år utan att lönerna ändras.

De ändrade arbetstidsbestämmelserna träder i kraft 1.2.2017.

Den ordinarie arbetstiden enligt AKTA förlängs med 30 minuter per vecka i allmän arbetstid, byråarbetstid, och 37 timmars arbetstid. I periodarbete förlängs den ordinarie arbetstiden i motsvarande grad med 1 timme under en tvåveckorsperiod, med 1 timme 30 minuter under en treveckorsperiod och med 2 timmar under en fyraveckorsperiod. I samband med ändringen har också längden på söckenhelgsförkortningarna ändrats för respektive arbetstidsform. Också övertidsgränserna har ändrats.

Ordinarie arbetstid (full arbetstid), söckenhelgsförkortning och övertidsgräns (vecka/period):

Arbetstidsform​

 

AKTA 2014–2016

TS-14

AKTA 2017

TS-17

Allmän arbetstid
 

 

 

 

Ordinarie arbetstid
​38 tim. 15 min. / vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 39 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min. / vecka

Ordinarie arbetstid
38 t 45 min. / vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 45 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min. / vecka

Byråarbetstid

 

 


 

Ordinarie arbetstid
​36 tim. 15 min. / vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 15 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min. / vecka

Ordinarie arbetstid
​36 tim. 45 min. / vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 21 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min. / vecka

Periodarbetstid 

 

 

 

 

 

 

Ordinarie arbetstid

​ ̶   76 tim. 30 min. / 2 veckor

​ ̶  114 tim. 45 min. / 3 veckor

​ ̶  153 t / 4 veckor

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 39 min.

Övertidsgräns 38 tim. 15 min. / vecka (avbrottet känt på förhand)

Ordinarie arbetstid

​ ̶   77 tim. 30 min. / 2 veckor

​ ̶  116 tim. 15 min. / 3 veckor

​ ̶  155 t / 4 veckor

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 45 min.

Övertidsgräns 38 tim. 45 min. / vecka(avbrottet känt på förhand)

Arbetstid för vissa sakkunniga (tidigare 37 timmars arbetstid)


 

37 tim. / vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 24 min.

Övertidsgräns
38 tim. 15 min. / vecka

37 tim. 30 min. / vecka

Söckenhelgsförkortning
7 tim. 30 min.

Övertidsgräns
38 tim. 45 min. / vecka

Förlängningen av arbetstiden per vecka med 30 minuter jämfört med AKTA 2014–2016 bör i regel planeras in under en och samma dag i arbetsskiftsförteckningen.

Arbetsgivaren kan planera arbetsskiften med tillämpning av utjämningsperioder enligt arbetstidskapitlet eller komma överens om en längre utjämningsperiod i enlighet med § 3 i arbetstidskapitlet i AKTA. Om det avvikande arbetstidsarrangemanget, t.ex. en längre arbetsperiod än enligt avtalsbestämmelserna i AKTA, gäller minst 5 anställda krävs det en överenskommelse med förtroendemannen eller ett lokalt avtal med avtalsorganisationen i fråga. Också då ska den ordinarie arbetstiden inom högst ett år utjämnas så att den i genomsnitt överensstämmer med AKTA.

När man kommer överens om en längre utjämningsperiod är det viktigt att se till att arbetstidsbestämmelserna följs vid planeringen av arbetsskift, vid delgivning av och ändringar i arbetsskiftsförteckningarna och vid beräkning och erläggande av arbetstidsersättningar, om inget annat avtalas lokalt.

Vid en längre utjämningsperiod kan den arbetstid som uppstått på grund av arbetstidsförlängningen fullgöras under en dag. Arbetstidsförlängningen kan också planeras i arbetsskiftsförteckningen så att arbetsskiften vissa dagar är längre än normalt.

Exempel 6

Utjämningsperiod på en vecka, längden på ett vanligt arbetsskift 7 timmar 39 minuter.

 • Arbetstidsförlängningen (30 min./vecka) ger möjlighet att planera ett arbetsskift på 8 timmar 9 minuter under en dag.

Exempel 7

Arbetsperiod på 3 veckor, längden på ett vanligt arbetsskift 7 timmar 39 minuter.

 • Arbetstidsförlängningen (30 min./vecka) ger möjlighet att planera arbetsskift på 8 timmar 24 minuter under två dagar.

Exempel 8

Avtalsändringarna träder i kraft 1.2.2017, som är en onsdag.

 • Ändringen i den ordinarie arbetstiden träder i kraft 1.2.2017 eller vid ingången av den fulla vecka eller arbetsperiod som börjar närmast efter detta datum. Exempel: En arbetstagare (allmän arbetstid) har en arbetsperiod på tre veckor. Under arbetsperioden 16.1–5.2.2017 är arbetstiden i genomsnitt 38 timmar 15 minuter. Från och med den arbetsperiod som börjar 6.2.2017 är arbetstiden i genomsnitt 38 timmar 45 minuter i veckan.
   
 • För en ny tjänsteinnehavare eller arbetstagare träder förändringen i kraft samtidig som för de övriga anställda, om personen ifråga arbetar i samma arbetsperiod som de andra. I övriga fall träder förändringen för personen i fråga i kraft redan 1.2.2017.

Om det lokalt avtalats om en arbetsperiod som är längre än i avtalsbestämmelserna i AKTA (t.ex. s.k. årsarbetstid), beräknas den genomsnittliga ordinarie arbetstiden för hela arbetsperioden så att längre ordinarie arbetstider tillämpas från 1.2.2017.

Exempel 9

 • Allmän arbetstid, där en deltidsanställd enligt arbetsavtalet haft en arbetstid på 52,29 % av full arbetstid (t.ex. i allmän arbetstid 38 tim. 15 min./vecka) medan TS-14 varit i kraft. Från 1.2.2017 är deltidsarbetstiden 52,29 % av en arbetstid på 38 timmar 45 minuter.
   
 • Enligt TS-17 § 11 mom. 1 är en deltidsanställd tjänsteinnehavares eller arbetstagares uppgiftsrelaterade lön och tillägg i euro lägre i samma proportion som arbetstiden är kortare än full ordinarie arbetstid enligt tjänste- och arbetskollektivavtalet.

Exempel 10

Allmän arbetstid, en veckas arbetsperiod där en söckenhelg infaller:

 • TS-14:
mån 8 tim. ​ordinarie arbetstid 30 tim. 36 min.
tis 8 tim.  
ons 7 tim. söckenhelgsförkortning 7 tim. 39 min.
tor sh övertidsgräns 38 tim. 15 min.
fre 7 tim. 36 min.  
lör    
sön    
 • TS-17:
mån 8 tim. ​ordinarie arbetstid 31 tim. 
tis 8 tim.  
ons 7 tim. söckenhelgsförkortning 7 tim. 45 min.
tor sh övertidsgräns 38 tim. 45 min.
fre 8 tim.  
lör    
sön    

Exempel 11

Periodarbetstid, där anställningen inte fortgår en enda full arbetsperiod, vilket innebär att för varje arbetstidsförkortande söckenhelg eller helgdagsafton som infaller under anställningen förkortas den ordinarie arbetstiden så att förkortningen står i samma proportion till full förkortning enligt avtalspunkten som anställningens längd står till en full arbetsperiod.

 • Anställningen fortgår från måndag till följande veckas onsdag (10 kalenderdagar) och innefattar en söckenhelg. Den proportionella förkortningen på grund av söckenhelgen blir 10/14 (10 kalenderdagar/2 veckors arbetsperiod) x 7,75 = 5,54 timmar. Övertidsgränsen är 56 tim. 28 min.

Uträkning: (5 x 7,75 + 3 x 7,75) - 5,54= 38,75 + 23,25 - 5,54 = 56,46 dvs. 56 tim. 28 min.

Exempel 12

 • TS-14: Allmän arbetstid 38 tim. 15 min., arbetstagarens ordinarie lön 3 000 €.
 • TS-17: Allmän arbetstid 38 tim. 45 min., den ordinarie lönen från 1.2.2017 fortfarande 3 000 €.

Tekniska ändringar i arbetstidsbestämmelserna i AKTA och TS

I arbetstidsbestämmelserna i AKTA och TS har det gjorts ovan beskrivna ändringar i arbetstiden för respektive arbetstidsform. Märk väl att det också i andra avtalsbestämmelser har gjorts ändringar som beror på arbetstidsförlängningen med 30 minuter per vecka och de ändrade söckenhelgsförkortningarna. Till exempel beräknas söckenhelgsförkortningen för en deltidsanställd fortfarande som en procentuell andel av söckenhelgsförkortningen vid full arbetstid. Från 1.2.2017 ska förändringarna i söckenhelgsförkortningarna beaktas i uträkningen. Övertids- och mertidsarbete beräknas enligt samma principer som tidigare och också de övriga arbetstidsbestämmelserna är oförändrade, men i beräkningen måste man beakta för-ändringarna i den ordinarie arbetstiden.

Timlönedivisorerna i arbetstidskapitlet i AKTA har inte ändrats.

Vissa arbetstidsformer inom TS tillämpningsområde

I TS-17 bilaga 2 § 2 har det gjorts ändringar i mertidsersättningen under söckenhelgsveckor.

Söckenhelger förkortar inte heller i fortsättningen (i regel) årsarbetstiden för dem som har kontinuerligt treskiftsarbete. Dessa anställda betalas därför ersättning i pengar. Ersättningen minskar så att den från 1.2.2017 är en oförhöjd timlön för 4,7 timmar (TS-17 bilaga 5 § 7).

De ändrade avtalsbestämmelserna finns i cirkulärbilaga 3.

Arbetstiden enligt tillstånd till undantag inom brand- och räddningsväsendet ändras inte genom avtalsuppgörelsen.

Den ordinarie arbetstiden ändras inte heller för dem som har en ordinarie arbetstid på 40 timmar (TS-17 bilaga 1).

Främjande av lokala avtal

Gemensamma anvisningar har utarbetats om främjande av lokala avtal. Anvisningarna skickas i ett separat cirkulär.

Arbetstidsbanker

En arbetstidsbank är ett alternativ i utbudet av flexibla arbetstider och arbetstidssystem. Syftet med systemet är att främja ändamålsenliga arrangemang, produktivitet och konkurrenskraft och att beakta personalens arbetstidsönskemål till exempel när det gäller att förena arbete och familjeliv/fritid, vilket ökar trivseln i arbetet och arbetshälsan. Med arbetstidsbank avses frivilliga arrangemang för samordning av arbetstid och fritid som innebär att man genom lokala avtal kan spara penningförmåner som omvandlats till ledigheter och kombinera dem under en längre tidsperiod med beaktande av verksamheten och personalsituationen i kommunen eller samkommunen. 

Bestämmelsen om arbetstidsbanker (AKTA kap. III § 32) med anvisningar träder i kraft 1.2.2017. Bestämmelsen tillämpas också på dem som omfattas av TS-17.

Anvisningar om arbetstidsbanker har utarbetats och de skickas i ett separat cirkulär.

Avtalsböckerna 2017

De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen 2017 trycks på både finska och svenska. Information om beställning av avtalsböckerna skickas till KT-kontaktpersonerna per e-post.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilagor

 1. Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och rbetskollektivavtalet för teknisk personal 2017
 2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om semesterpenningen för valifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019
 3. Ändrade avtalsbestämmelser i TS-17

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT