Suomeksi
Cirkulär
3/10
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2010-2011

Med detta cirkulär sänds för kännedom det kommunala arbetskollektiv-avtalet för timavlönade (TIM-AKA) 20102011, som gäller 1.2.201031.12.2011. Avtalet kan dock sägas upp skriftligt senast 31.1.2011 så att det upphör 28.2.2011.

 

 

1
Lokala justeringspotter 1.2.2010 och 1.9.2010

Likalönspott 1.2.2010

Lokalt har avtalats om en likalönspott på 0,4 procent av lönesumman inom avtalsområdet. Potten betalas 1.2.2010 eller från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast efter detta datum.

Syftet med likalönspotten är att främja lönernas konkurrenskraft i kvinnodominerade branscher och eliminera omotiverade löneskillnader mellan kvinnor och män genom att rikta löneförhöjningarna till utbildade kvinnodominerade grupper.

Likalönspotten fördelas genom höjning av grundtimlönerna, de individuella tilläggen och ackordlönerna.

Likalönspotten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för tillsvidareanställda arbetstagare.

Lokal justeringspott 1.9.2010 på basis av resultatförbättring

En lokal justeringspott på 0,7 % fördelas 1.9.2010 på basis av förbättrade resultat.

Löneförhöjningarna betalas 1.9.2010 eller vid ingången av den lönebetalningsperiod som börjar närmast detta datum.

Syftet med den lokala potten är att förbättra resultaten inom serviceproduktionen i kommunen, samkommunen eller dess verksamhetsenhet. Arbetsgivaren ska ge alla anställda som omfattas av avtalet möjlighet att delta i resultatfrämjande projekt.

Som utgångspunkt för betalningen av potten fastställs på förhand sådana resultatmål för resultat- eller verksamhetsenheterna som bygger på kommunens eller samkommunens strategiska mål. Dessutom fastställs prestationsnivåerna, granskningsperioden och hur måluppfyllelsen ska mätas. Måtten kan vara nyckeltal eller beskriva resultatet av till exempel ett utvecklingsprojekt. Resultatet bedöms genom en helhetsbedömning.

Användning, beräkning och fördelning av den lokala justeringspotten

Den lokala potten beräknas på summan av medeltiminkomsterna enligt TIM-AKA § 35 för de arbetstagare som omfattas av resultatmålen. Potten används för höjning av dessa arbetstagares uppgiftsrelaterade löner eller för individuella tillägg i enlighet med måluppfyllelsen.

Om målen uppfylls endast delvis får de som omfattas av potten endast en sådan andel som motsvarar de uppfyllda målen. Resten av potten används för individuella tillägg.

Målet för den lokala potten är att förbättra resultaten och produktiviteten och att bromsa utgiftsökningen. Kostnadsbesparingar kan uppnås bland annat genom en mer ändamålsenlig personalstruktur, arbetsorganisering och arbetsledning samt genom ny teknik och samarbete med andra aktörer. Också kommun- och servicestrukturreformen syftar till effektivering av verksamheten.

2
Användningen av och förhandlingar om de lokala justeringspotterna

Den behöriga kommunala myndigheten och representanten för huvudavtalsorganisationen förhandlar om användningen av de lokala justeringspotterna. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet försöka uppnå enighet genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.  Parterna förhandlar om användningen av justeringspotten för de ändamål som anges i denna paragraf och om höjningen av grundtimlöner och ackordslöner och storleken på potten för individuella tillägg. Över förhandlingarna upprättas ett protokoll av vilket parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar ska framgå. Om enighet i ärendet inte kan nås, beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg eller motsvarande höjningar.

3
Löneförhöjningar år 2011

Löneförhöjningar 1.5.2011 eller senare förhandlas fram senast 31.1.2011.

4
Ändringar och preciseringar i avtalstexten

2 § Lokala avtal
Det har blivit möjligt att avvika från semesterbestämmelserna i fråga om personal som överförts från en annan arbetsgivare.

61 § Sjuklön
Ändring som gäller lönebetalningen under den första sjukledighetsdagen när läkarintyg inte lämnats in i tid.

65 § Plötsligt insjuknat barn
Rätt till lön för förälder som inte bor i samma hushåll som barnet.

71 § Förtroendemän
Det individuella tillägget för huvudförtroendemän har höjts.

72 § Arbetarskyddsfullmäktige
Ersättningen till arbetarskyddsfullmäktige har höjts.

Dessutom har det gjorts stilistiska ändringar som inte är avsedda att ändra tolkningen av avtalet.

Närmare upplysningar ger Suvi Kämäri, ledande arbetsmarknadsombuds­man, tfn 09 771 23 81.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

 

Bilagor

  • Underteckningsprotokoll
  • Ändrade bestämmelser
  • De gällande bilagorna 1, 3 och 4 i TIM-AKA 
     

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi