På svenska
Yleiskirje
3/10
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2010-2011

Oheisena lähetetään tiedoksi kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus (TTES) 20102011, joka on voimassa 1.2.2010-31.12.2011. Sopimus voidaan kuitenkin viimeistään 31.1.2011 irtisanoa päättymään 28.2.2011. 

1
Paikalliset järjestelyerät 1.2.2010 ja 1.9.2010 lukien

Samapalkkaisuuserä 1.2.2010 lukien

Paikallisesti on sovittu käytettäväksi 1.2.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien samapalkkaisuuserä, jonka suuruus on 0,4 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.

Samapalkkaisuuserällä pyritään edistämään naisvaltaisten alojen palkkakilpailukykyä sekä poistamaan naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja kohdentamalla palkankorotuksia koulutetuille naisvaltaisille ryhmille.

Samapalkkaisuuserä toteutetaan siten, että perustuntipalkkoja, henkilökohtaisia lisiä ja urakkapalkkoja korotetaan.

Samapalkkaisuuserä lasketaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa työskentelevien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta.

Tuloksellisuuden paranemiseen perustuva paikallinen järjestelyerä 1.9.2010 lukien

1.9.2010  lukien varataan 0,7 %:n suuruinen tuloksellisuuden parantumiseen perustuva paikallinen järjestelyerä.

Palkantarkistukset maksetaan 1.9.2010 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Paikallisen erän tavoitteena on parantaa kunnan tai kuntayhtymän taikka sen toimintayksikön palvelutuotannon tuloksellisuutta. Työnantajan on tarjottava mahdollisuus osallistua tuloksellisuushankkeisiin kaikille tämän sopimuksen piirissä oleville.

Erän maksamista varten asetetaan etukäteen tulos- tai toimintayksikölle kunnan tai kuntayhtymän strategisiin tavoitteisiin perustuvat tuloksellisuustavoitteet sekä määritellään niiden saavuttamista kuvaavat mittarit, suoritustasot ja tarkastelujakso. Mittarit voivat olla tunnuslukuja tai ne voivat kuvata esim. jonkin kehittämishankkeen toteuttamista tuloksellisesti. Arviointi perustuu tuloksellisuuden kokonaisarviointiin.

Paikallisen järjestelyerän käyttäminen, laskeminen ja kohdentaminen

Paikallisen erän suuruus lasketaan tuloksellisuustavoitteiden piiriin kuuluvien työntekijöiden TTES:n 35 §:n mukaisten keskituntiansioiden summasta, ja erä käytetään em. työntekijöiden tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen tai henkilökohtaisiin lisiin saavutettujen tavoitteiden edellyttämällä tavalla.

Mikäli tavoitteet saavutetaan vain osittain, maksetaan erästä sen piiriin kuuluville vain saavutettuja tavoitteita vastaava osuus, ja loppuosa erästä käytetään henkilökohtaisiin lisiin.

Paikallisen erän tavoitteena on parantaa tuloksellisuutta ja tuottavuutta sekä hillitä menojen kasvua. Kustannussäästöjä voidaan aikaansaada mm. entistä tarkoituksenmukaisemmalla henkilöstörakenteella, töiden organisoinnilla ja johtamisella sekä hyödyntämällä uutta teknologiaa ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Toimintojen tehostamiseen pyritään myös kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa.

2
Paikallisten järjestelyerien täytäntöönpano ja neuvottelumenettely

Asianomainen kunnallinen viranomainen ja pääsopijajärjestön edustaja neuvottelevat paikallisten järjestelyerien käyttämisestä. Neuvotteluissa on tarkoituksena antaa henkilöstölle tosiasiallinen vaikutusmahdollisuus ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen kuulemalla tasavertaisesti neuvotteluosapuolia. Osapuolet neuvottelevat järjestelyerän käytöstä tarkoituksiin, jotka on mainittu edellä tässä pykälässä, perustuntipalkkojen ja urakkapalkkojen korottamisesta sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta. Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin ja henkilökohtaisiin lisiin tai vastaaviin korotuksiin.

3
Palkantarkistukset vuonna 2011  

Neuvottelut 1.5.2011 tai sen jälkeen tulevista palkankorotuksista käydään 31.1.2011 mennessä. 

4
Teksteihin tehdyt muutokset ja tarkennukset

2 § Paikallinen sopiminen
Mahdollistettu vuosilomamääräyksistä poikkeaminen muulta työnantajalta siirtyvän henkilöstön osalta.

61 § Sairausajan palkka
Muutettu sairausloman ensimmäisen päivän palkanmaksua lääkärintodistuksen viipyessä.

65 § Äkillisesti sairastunut lapsi
Oikeus palkkaan vanhemmalle, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

71 § Luottamusmiehet
Korotettu pääluottamusmiehen henkilökohtaista lisää.

72 § Työsuojeluvaltuutetut
Korotettu työsuojeluvaltuutetun korvausta.

Lisäksi on tehty stilistisiä muutoksia, joilla ei ole tarkoitus muuttaa sopimuksen tulkintaa.

Lisätietoja asiassa antaa johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri,
puh. 09 771 2381.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liitteet (pdf)

  1. Allekirjoituspöytäkirja
  2. Muuttuneet määräykset 
  3. Voimassa olevat TTES:n liitteet 1, 3 ja 4 

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi