Suomeksi
Cirkulär
8/08
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete samt tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig

I protokollet om förhandlingar om arbetslivsutvecklingsfrågor inom kommunala sektorn 2004 kom parterna överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att revidera kommunsektorns arbetarskydds- och arbetsmiljöavtal på så sätt att revideringen beaktar bestämmelserna i den arbetarskyddslag (738/2002) som trädde i kraft 1.1.2003 och verkningarna av de lagbestämmelser om arbetarskyddstillsyn som är under beredning. Gruppens arbete skulle vara klart senast 31.12.2005. Sedan förhandlingarna avbrutits i oenighet fastslogs i § 1 i protokollet om förhandlingar om arbetslivsutvecklingsfrågor inom kommunala sektorn 2007 att arbetsgruppens arbete skulle vara färdigt före 14.12.2007. Likaså avtalades vid förhandlingar hösten 2007 om ersättning till den ordinarie arbetarskyddsfullmäktigen.

Ett förhandlingsresultat nåddes 12.3.2008 om innehållet i arbetarskyddsavtalet och i tjänste- och arbetskollektivavtalet om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig. Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation godkände dokumenten 3.4.2008. Samtidigt avtalades att Tehy rf ansluter sig till nämnda avtal.

Det nya avtalet om arbetarskyddssamarbete ersätter det tidigare arbetarskydds- och arbetsmiljöavtalet för den kommunala sektorn som undertecknades 30.10.2002. Däremot gäller fortfarande ett avtal om befrielse och ersättning av inkomstbortfall för arbetarskyddsfullmäktige som undertecknades 30.10.2002.
 
Genom arbetarskyddsavtalets textinnehåll preciseras och kompletteras 5 kapitlet i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskydds-samarbete på arbetsplatsen (44/2006) där innehållet i arbetarskydds-samarbetet på arbetsplatsen och verksamhetsförutsättningarna för arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddskommissionen definieras.
 
Representanter för Kommunala arbetsmarknadsverket samt huvudavtals-organisationerna och Tehy rf har tillsammans behandlat anvisningarna i bilaga 3.
 
Vid förhandlingar hösten 2007 avtalades om en utredning över hur arbetar-skyddssamarbetet fungerar i praktiken. Utredningen och de motiverade förslagen till åtgärder på basis av utredningsresultatet avses bli klara i god tid före arbetarskyddsvalet på senhösten 2009.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                           Markku Jalonen

Forskningschef                                        Margareta Heiskanen
 
 
Bilagor  
 
Kommunalt avtal om arbetarskyddssamarbete
Tjänste- och arbetskollektivavtal om uppsägningsskydd och ersättning för arbetarskyddsfullmäktig
Anvisningar för arbetarskyddssamarbetet
Lag om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (44/2006) (http://www.finlex.fi)