På svenska
Yleiskirje
8/08
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus sekä työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojaa ja työsuojeluvaltuutetun korvausta koskeva virka- ja työehtosopimus

Pöytäkirjassa kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2004 sovittiin, että osapuolet asettavat yhteisen työryhmän uudistamaan kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimusta siten, että uudistamistyössä otetaan huomioon 1.1.2003 voimaan tulleen työturvallisuuslain (738/2002) sekä valmisteilla olevan työsuojelun valvontalainsäädännön vaikutukset. Työryhmän työ tuli saattaa valmiiksi 31.12.2005 mennessä. Neuvottelujen katkettua erimielisinä sovittiin pöytäkirjan kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevista neuvotteluista 2007 1 §:ssä, että edellä mainitun työryhmän työ saatetaan valmiiksi 14.12.2007 mennessä. Syksyn 2007 neuvotteluissa sovittiin myös varsinaiselle työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvauksesta.

Työsuojelusopimuksen ja neuvottelutulokseen liittyvän työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojaa ja työsuojeluvaltuutetun korvausta koskevan virka- ja työehtosopimuksen sisällöstä saavutettiin neuvottelutulos 12.3.2008 ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta hyväksyi asiakirjat 3.4.2008. Samassa yhteydessä sovittiin, että Tehy ry yhtyy mainittuihin sopimuksiin.

Uudella työsuojelun yhteistoimintasopimuksella korvataan aiempi 30.10.2002 allekirjoitettu kunnallisen alan työsuojelu- ja työympäristösopimus. Sen sijaan 30.10.2002 allekirjoitettu sopimus työsuojeluvaltuutetuille annettavasta vapautuksesta ja ansionmenetyksen korvaamisesta on edelleen voimassa.

Työsuojelusopimuksen tekstisisällöllä täsmennetään ja täydennetään työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 5 lukua, jossa määritellään työpaikan työsuojeluyhteistoiminnan sisältöä sekä työsuojeluorganisaatioon kuuluvien työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan toimintaedellytyksiä.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja pääsopijajärjestöjen edustajat ja
Tehy ry:n edustaja ovat yhdessä käsitelleet liitteenä 3 olevan ohjeistuksen.

Syksyn 2007 neuvotteluissa sovittiin työsuojeluyhteistyön toimivuutta koskevasta selvityksestä. Selvitys sekä sen tulosten perusteella tehtävät perustellut toimenpidesitykset on tarkoitus saada valmiiksi hyvissä ajoin ennen loppusyksyn 2009 työsuojeluvaaleja.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                         Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö                            Margareta Heiskanen


Liitteet (pdf)
1.Kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimus
2.Virka- ja työehtosopimus työsuojeluvaltuutetun irtisanomissuojasta ja työsuojeluvaltuutetun korvauksesta
3.Työsuojeluyhteistoiminnan toteuttamista koskevia ohjeita
4.Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006) (www.finlex.fi)