Suomeksi
Cirkulär
24/04
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Utveckling av lönesystemet och ändringar i avtalet (UKTA)

Utvecklingsavtal                

I enlighet med avtalet om utveckling av det kommunala lönesystemet 2003-2007, som undertecknades 13.11.2002, används 0,5 % av lönesumman för undervisningssektorn fr.o.m. 1.9.2004 bl.a. för övergången från lönetabellsystemet, där olika tjänsteinnehavargruppers löner, tilläggsarvoden och årsförhöjningar anges i löneklasser, till löner i euro.

Parterna i det kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal har kommit överens om följande avtalsändringar.

December 2004               

I samband med löneutbetalningen för december betalas tjänsteinnehavare, timlärare i huvudsyssla och hel- och deltidsanställda lärare i arbetsavtalsförhållande vid yrkesutbildningscenter för vuxna ett engångsbelopp som beräknas på den totala lönen för November.

Januari 2005

Vid ingången av januari

  • genomförs löneändringarna för speciallärare vid grundskolan och bestämmelsen om specialiseringstillägg slopas
  • höjs inplaceringslöneklassen för en lektorsgrupp i gymnasiet
  • höjs inplaceringslöneklassen för vissa lektorsgrupper och timlärargrupper vid vuxengymnasiet
  • överförs de lärare vid läroanstalter för yrkesutbildning som omfattas av C-lönesystemet till systemet med löner i euro
  • ges en justeringspott att användas lokalt för vissa grupper av anställda som numera får månadslön i euro.

I bilagorna beskrivs överenskommelsen och tillämpningen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                          Jouni Ekuri

Förhandlingschef                                     Vuokko Piekkala

Bilagor

  1. Tillämpningsanvisningar
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om justering 1.9.2004 av det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA) 2003-2004
  3. Textändringar i bilagorna till UKTA