Suomeksi
Cirkulär
26/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Nya bestämmelser om kontinuerligt treskiftsarbete

Vi bifogar det förhandlingsreslutat som 27.5.2003 nåddes om ändringar i bilaga 5 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS) 2003-2004 och i § 6 punkt 3 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA) 2003-2004. Ändringarna träder i kraft 1.5.2004.

Bestämmelserna om kontinuerligt treskiftsarbete har förtydligats bland annat i fråga om arbetsskiftsförteckningar, övertidsersättningar och situationer där en anställd också arbetar i andra arbetstidsformer. Dessutom har läsbarheten underlättats i och med att vissa bestämmelser ur det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) har skrivits in i avtalet i stället för att som tidigare ingå som hänvisningar. Ändringarna har gjorts utan kostnadseffekt.

Tillämpningsområdet och längden på den ordinarie arbetstiden förblir oförändrade. Bestämmelserna tillämpas på arbete som arrangerats i enlighet med 6 § arbetstidslagen, som utförs under dygnets samtliga timmar alla dagar i veckan och där den ordinarie arbetstiden per arbetsskift och dygn är 8 timmar och i medeltal 36 timmar per vecka under en ettårsperiod, och där arbetsskiften avlöser varandra regelbundet och växlar vid på förhand överenskomna tidpunkter.

Kontinuerligt treskiftsarbete grundar sig på en årlig arbetstid som bestäms enligt semesterns längd. Exempel: om rätten till semester är 38 dagar är årsarbetstiden 1 606,4 timmar som delas in i 200,8 arbetsskift. Arbetstiden utjämnas till de fastställda årsarbetstiderna under en period på fem år. Normalt sköts ett arbete av fem personer som följer en rullande semesterturlista.

Enligt de nya bestämmelserna är utjämningsperioden 1.5.2004-30.4.2005, eftersom semestern 2004 skall tas ut mellan 2.5.2004 och 30.4.2005.

Om kommunen och samkommunen tillämpar en utjämningsperiod som inte börjar 1.5.2004 utan t.ex. 1.1.2004 skall arbetsskiften under tiden 1.1-30.4.2004 planeras enligt skiftledighetstabellen (se TS-03 bilaga 5 § 4 mom. 2, s. 44). Denna period är 121 kalenderdagar lång och innehåller 77 ordinarie arbetsskift, 12 dagar skiftledighet (V-dagar) och 32 lediga dagar (dagar markerade med -). Om utjämningsperioden börjar 1.4.2004 skall den innehålla 19 arbetsskift, 3 dagar skiftledighet (V-dagar) och 8 friskift.

Outtagna semesterdagar och lediga dagar från det gamla systemet beviljas under utjämningsperiodens övergångsperiod, innan den nya utjämningsperioden inleds 1.5.2004. Om ledigheter inte kan ges ersätts de i pengar.

Kuntakoulutus arrangerar en kursdag om de nya bestämmelserna 10.12.2003 i Helsingfors.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Förhandlingschef                      Jyrki Hämäläinen

Bilagor

  1. De viktigaste ändringarna i bestämmelserna om kontinuerligt treskiftsarbete i TS-03 och TIM-AKA
  2. Förhandlingsresultat om ändring av bilaga 5 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2003-2004 (TS-03)
  3. Förhandlingsresultat om ändring av § 6 punkt 3 i det kommunala och arbetskollektivavtalet för timavlönade 2003-2004 (TIM-AKA)
  4. Exempel på arbetsskiftsförteckning och semesterturlistor

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi