Suomeksi
Vanliga frågor
AKTA

Kommunen har inlett samarbetsförhandlingar om visstidspermittering för tiden 15.5–31.7.2020. Sommararbetare har sökts, men inga beslut att välja någon har fattats. Måste man anställa sommararbetare?

En arbetsgivare har inget rekryteringstvång och behöver därför inte anställa sommararbetare i en situation där inga valbeslut ännu har fattats.

Kommunen kan erbjuda de sökande sommarjobb, om det inte kränker rätten till annat lämpligt arbete under permitteringen för personer som hotas av permittering eller som redan permitterats.

Arbetsgivaren ska alltid erbjuda den som permitterats eller som hotas av permittering arbete

  1. som arbetsgivaren känner till när meddelandet om permittering ges eller
  2. som uppkommer efter att meddelandet om permittering getts eller under permitteringstiden.

Med arbetsgivare avses hela kommunen eller samkommunen.

Arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagaren andra hel- eller deltidsuppgifter som är lämpliga med beaktande av arbetstagarens yrkesskicklighet och förmåga.

Arbetsgivaren ska i första hand erbjuda arbetstagaren arbete som motsvarar arbetet enligt arbetsavtalet eller ett så likadant arbete som möjligt. Om detta inte är möjligt, kan arbetsgivaren erbjuda även andra arbeten som med beaktande av arbetstagarens utbildning, yrkesskicklighet och erfarenhet kan anses lämpliga för arbetstagaren. För det arbete som erbjuds betalas den lön som gäller för arbetet i fråga.

Om en permittering sker av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker, bör arbetsgivaren utbilda arbetstagaren för sådana nya uppgifter som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda som alternativ till uppsägning. Om permitteringen sker för att arbetet tillfälligt har minskat, är ett villkor för permittering att arbetsgivaren inte skäligen kan ordna sådan utbildning för arbetstagaren som motsvarar arbetsgivarens behov. Utbildningen måste anses vara ändamålsenlig och skälig för båda parterna.

Skyldigheten att erbjuda arbete för permitterade enligt 5 kap. 2 § i arbetsavtalslagen hindrar inte att en kommun eller samkommun i en verkstad eller motsvarande träningsenhet anställer någon i ett sådant lönesubventionerat arbete eller sådan arbetsprövning som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice för sådana uppgifter som annars inte utförs i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande.