Vanliga frågor
AKTA

I vilka situationer måste arbetsgivaren skaffa ansiktsmasker till de anställda?

Regeringen fattade 13.8.2020 ett principbeslut om en rekommendation om användning av munskydd.

Enligt bakgrundspromemorian till principbeslutet gäller rekommendationen inte i etablerade sammanhang, såsom arbetsplatser. Rekommendationen gäller i detta skede inte sådana platser och situationer där samma personer, som känner varandra, möts regelbundet och samlas för längre tider inomhus. Sådana är till exempel föreningar, daghem och skolor. Rekommendationen gäller inte heller sådana offentliga lokaler och situationer där det i allmänhet är enkelt att iaktta tryggt avstånd.

Andningsskydd eller mask rekommenderas i sådana situationer där uppgiften innebär

  • arbete i offentliga lokaler där man inte kan iaktta tryggt avstånd
  • resor med kollektivtrafiken, där användning av mask rekommenderas.

THL har uppdaterat sina anvisningar om användning av ansiktsmask 24.9.2020. I coronaepidemins upptrappningsfas rekommenderas användning av ansiktsmask i kollektivtrafiken, i offentliga lokaler inomhus och vid offentliga evenemang, där nära kontakter inte alltid kan undvikas.  Användning av ansiktsmask rekommenderas bland annat i läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och i högskolor.

Om epidemiläget fortsättningsvis försämras, dvs. övergår till spridningsfasen, kommer användningen av ansiktsmasker ytterligare att utvidgas.

I upptrappningfasen rekommenderas användning av ansiktsmask alltid

  • i kollektivtrafik och andra kollektiva trafikmedel, till exempel taxi
  • i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang, inklusive skolor och läroanstalter från och med årskurserna 7−9.  

Epidemiläget varierar från region till region.

Om sjukvårdsdistrikten och de regionala samarbetsgrupperna kommer fram till att regionen är i upptrappnings- eller spridningsfasen, kan de ta i bruk anvisningarna för upptrappnings- eller spridningsfasen i THL:s rekommendation. Enligt regeringens handlingsplan för att stävja coronaepidemin gäller följande:

  • under upptrappningsfasen är den regionala incidensen av coronavirus i upptrappningsfasen cirka 10–25 fall per 100 000 invånare per 14 dygn. I upptrappningsfasen förekommer lokala och regionala smittkedjor, som i regel är spårbara. Behovet av sjukhusvård kan tillgodoses utan särskilda åtgärder.
  • i spridningsfasen sprids coronavirusinfektioner regionalt eller mer allmänt. Incidensen är cirka 18–50 fall per 100 000 invånare per 14 dygn. Den dagliga ökningstakten är över 10 procent och mindre än hälften av smittkällorna kan spåras. Behovet av sjukhusvård och intensivvård ökar kraftigt.

Den uppdaterade rekommendationen gäller inte arbetsplatser för vilka Arbetshälsoinstitutet är expertinstitut.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Det är arbetsgivaren skyldighet att utgående från en riskbedömning avgöra behovet av skyddsutrustning för de anställda, exempelvis andningsskydd eller ansiktsmasker.

Vid riskbedömningen och när arbetsgivaren överväger användningen av ansiktsmasker lönar det sig också att följa THL:s webbplats om den regionala infektionssituationen.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar ansiktsmask för att skydda andra i de sjukvårdsdistrikt där coronasmitta påträffats de senaste två veckorna. Lokala myndigheter kan utgående från sina egna riskbedömningar ha egna, kompletterande rekommendationer på sitt område.

Om man utgående från riskbedömningen beslutar att använda andningsskydd eller masker måste arbetsgivaren skaffa skydden och maskerna samt styra och övervaka användningen.

Den anställda har för sin del skyldighet att i enlighet med givna anvisningar använda den skyddsutrustning som arbetsgivaren delat ut.

Om arbetsgivaren anser det vara nödvändigt att bära ansiktsmask eller andningsskydd i arbetet rekommenderas det att de begagnade maskerna kastas i blandat avfall. På arbetsplatsen bör det finnas en plats där masker som kan återanvändas tas emot för tvätt.


Sidan var publicerad den 21 augusti 2020 och updaterad den 28 september 2020.