Suomeksi

UKTA 2020– 2021

2020–2021

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del F Bilaga 12 Medborgarinstitut

  III Timlärare

  § 11 Anställningens början

  I fråga om anställningens början iakttas AKTA kap. I § 6.

  § 12 Uppgifter

  mom. 1      

  En timlärare anställs för att ge den undervisning som anges i arbetsavtalet. I timlärarens skyldigheter ingår att förbereda undervisningstimmarna, hålla undervisningstimmarna, utföra annat arbete i direkt anslutning till undervisningstimmarna och delta i arbetsavtalsenliga lärarmöten.


  Tillämpningsanvisning

  En undervisningstimme är 45 minuter.


  mom. 2    

  En timlärare är vid behov tillfälligt skyldig att också utföra andra sådana uppgifter som fastställts i medborgarinstitutets verksamhets- och undervisningsplan och som är fast anknutna till institutets verksamhet inom lärarens eget område och som kan anses lämpliga med tanke på lärarens utbildning och arbetserfarenhet. Arvodet för dessa uppgifter bestäms enligt § 13.


  Tillämpningsanvisning

  En ovan avsedd timme som inte är en undervisningstimme är 60 minuter.


  mom. 3–4 har slopats

  § 13 Timarvoden

  mom. 1

  Till en timlärare (4 06 07 03 3) betalas för varje undervisningstimme läraren hållit ett timarvode enligt lönebilagan.

  mom. 2

  Till en timlärare som har behörighet som lärare i huvudsyssla vid folkhögskolor och medborgarinstitut samt till en timlärare som har slutfört 35 studieveckors eller minst 60 studiepoängs pedagogikstudier för lärare betalas ett timarvode som är 10 % högre än vad som annars betalas timläraren. Om timläraren slutfört endast grundstudierna i vuxenpedagogik är timarvodet 5 % högre.


  Tillämpningsanvisning

  På timlärare tillämpas i fråga om handledning av distansundervisning § 6 mom. 7.


  mom. 3    

  I fråga om föreläsningsarvoden ingås särskilda lokala avtal.

  § 14 Årsförhöjning

  mom. 1          

  Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i tre år har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 6 %.


  Tillämpningsanvisning

  Vid beräkningen av undervisningstimmarna beaktas timmarna vid endast ett medborgarinstitut. Betalningen av årsförhöjningen förutsätter också att läraren undervisar vid medborgarinstitutet eller folkhögskolan i genomsnitt minst 16 veckotimmar. Som divisor används antalet arbetsveckor.


  mom. 2          

  På ansökan om årsförhöjning och på den tid efter vilken årsförhöjningen förfaller tillämpas del A § 17.

  § 15 Semesterersättning

  mom. 1           

  En timlärares rätt till (semester, semesterlön och) semesterersättning följer semesterlagen (162/2005). Semesterersättning betalas vid utgången av medborgarinstitutets arbetsperiod eller när anställningen upphör. Timläraren ska ges en specifikation över semesterersättningen som innehåller en utredning över ersättningsgrunden.

  mom. 2

  Om timläraren för samma tid får semester, semesterersättning eller semesterpenning på basis av ett annat anställningsförhållande hos samma arbetsgivare, har läraren inte rätt till den semesterersättning som avses i denna paragraf.


  Tillämpningsanvisning

  Semesterersättningen är 9 % av de löner som betalats under hela anställningsförhållandet (11,5 %, om anställningen har fortgått utan avbrott minst ett år före utgången av kvalifikationsåret).

  Arbetsgivaren är skyldig att ge den anställde en specifikation över semesterersättningen.


  § 16 Semesterpenning

  En timlärare intjänar semesterpenning för sådana kalendermånader då timläraren har minst 14 arbetade dagar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 14 arbetade dagar, eller 35 arbetstimmar, om läraren omfattas av regeln om intjäning med 35 arbetstimmar (full kvalifikationsmånad). Semesterpenningen räknas ut enligt följande:

  50 %

  Semesterersättningen för arbetsåret

  x

  Månader med 14 arbetsdagar eller 35 undervisningstimmar

   

  Antalet anställningsmånader

  § 17 Sjuklön och lön för moderskapsledighet

  mom. 1

  Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 14 timmar per vecka betalas sjuklön och lön för moderskapsledighet enligt AKTA kap. V § 2 och 7.


  Tillämpningsanvisning

  Vid beräkningen av karenstider betraktas timlärarens anställning som sammanhängande, om läraren har varit anställd i sitt eget institut fram till utgången av föregående ordinarie arbetsperiod och då undervisat i genomsnitt 14 timmar per vecka.


  mom. 2

  Rätten för andra timlärare än de i mom. 1 avsedda timlärarna att få moderskapsledighet och avlönad sjukledighet bestäms i enlighet med arbetsavtalslagen.

  § 18 Tillfällig vårdledighet

  En timlärare som undervisar i genomsnitt minst 14 timmar per vecka har i enlighet med AKTA kap. V § 9 rätt till avlönad arbetsledighet (tillfällig vårdledighet) för att ordna vård för eller sköta sitt barn då barnet insjuknat plötsligt.

  § 19 Ersättningar för resekostnader

  En timlärares rätt att få resekostnadsersättningar följer respektive bestämmelser i AKTA, dock med följande undantag:

  Till en timlärare som är bosatt i någon annan kommun än den där medborgarinstitutet är beläget betalas resekostnadsersättning för timlärarens resa från bostaden som ligger utanför kommunen eller från lärarens verksamhetsställe utanför kommunen till institutets arbetsställe till den del resans längd överstiger sex kilometer. På samma grunder ersätts återresan och betalas dagtraktamente.

  Till en timlärare som är bosatt i samma kommun betalas resekostnadsersättning från timlärarens bostad eller verksamhetsställe till medborgarinstitutets arbetsställe, dock högst till den del resan överstiger sex kilometer. På samma grunder ersätts återresan.

  § 20 Lönebetalning

  Perioden och tidpunkten för lönebetalningen följer AKTA kap. II § 18.