Suomeksi
UKTA
Del C Undervisningspersonalen inom yrkesutbildningen

IV Arbetstid

§ 12 Arbetstid för lärare

mom. 1

Arbetstiden för en heltidsanställd lärare är 1 500 timmar per år. För minst 25 % av arbetstiden får läraren välja tid och plats för arbetet (icke-bunden arbetstid). Den övriga arbetstiden är bunden arbetstid. Andelen icke-bunden arbetstid ska basera sig på det verkliga behov som uppskattats för den enskilda läraren.


Tillämpningsanvisning

Lärarens arbetstidsplan kan innehålla uppgifter för vilka endast arbetstiden fastställs, medan andelen bunden och icke-bunden arbetstid inte behöver fastställas separat.

Sådana uppgifter kan vara chefsarbete/teamledaruppgifter, projektoch utvecklingsarbete, ansvarsuppgifter (t.ex. ansvarig ledare för entreprenadarbete, kvalitetsansvarig), samarbete med intressentgrupper och utveckling av den egna kompetensen.


mom. 2

I kortare anställningsförhållanden än ett år är en heltidsanställd lärares arbetstid 37,5 timmar per vecka, varav andelen icke-bunden arbetstid följer § 12 mom. 1.


Tillämpningsanvisning

Arbetstiden ska ordnas så att den under tjänsteförhållandet utjämnas till det antal timmar som anges i detta moment.


mom. 3

En heltidsanställd lärare (38 tim. 45 min.) som omfattas av UKTA del E kan enligt eget önskemål behålla sin lönenivå vid övergången till årsarbetstid. Motsvarande rätt att behålla lönenivån enligt arbetsavtalet har också deltidsanställda lärare med en årsarbetstid på över 1 500 timmar.

Den individuella årsarbetstiden för en sådan lärare som övergått från del E är längre än arbetstiden för en heltidsanställd (1 500 timmar/år) i samma proportion som lönen är högre.

Den genomsnittliga veckoarbetstiden för en lärare beräknas utgående från lärarens individuella årsarbetstid.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelserna i mom. 3 tillämpas på lärare som övergått från del E till årsarbetstid så länge de fortsätter arbeta i sådana tjänster eller uppgifter som vid tidpunkten för övergången.

På lärare som övergått från del E och som vid det nya valet av årsarbetstid väljer en heltidsanställd lärares årsarbetstid på 1 500 timmar tillämpas bestämmelserna i mom. 3 tills det nya valet av årsarbetstid trätt i kraft. Det nya valet träder i kraft antingen 1.1.2021 eller 1.8.2021 beroende på om utbildningsanordnaren utgår från kalenderåret eller läsåret.


§ 12 a Arbetstid för studiehandledare

mom. 1

Arbetstid för en heltidsanställd studiehandledare är 1 500 timmar per år.


Protokollsanteckning

I en studiehandledares arbetstidsplan fastställs endast arbetstiden, medan andelen bunden och icke-bunden arbetstid inte behöver fastställas separat.


mom. 2

När en heltidsanställd studiehandledare som omfattas av UKTA övergår till systemet med årsarbetstid kan han eller hon välja en individuell årsarbetstid på 1 575 timmar. Studiehandledarens genomsnittliga veckoarbetstid är då 37,5 timmar.


Tillämpningsanvisning

Bestämmelsen tillämpas på studiehandledare som övergått till årsarbetstid senast 1.8.2020.

Bestämmelserna i mom. 2 tillämpas på studiehandledare som övergår till årsarbetstid så länge de fortsätter arbeta i sådana tjänster eller uppgifter som vid tidpunkten för övergången.


mom. 3

I kortare anställningsförhållanden än ett år är en heltidsanställd studiehandledares arbetstid 36,25 timmar per vecka.

§ 13 Övergångsbestämmelse om minimiandelen icke-bunden arbetstid

Bestämmelsen gäller de lärare som övergått till årsarbetstid enligt del C när arbetsgivaren infört systemet med årsarbetstid 1.8.2018–1.8.2020. På andra än de särskilt nämnda lärarna i denna paragraf  tillämpas procenten för icke-bunden arbetstid i § 12. På lärarna tillämpas följande minimiprocenter för icke-bunden arbetstid så länge de fortsätter arbeta i sådana tjänster eller uppgifter som vid tidpunkten för övergången:

 • lärare i matematiska ämnen och språk minst 30 %,
 • lärare i företagsekonomi:
  • lärare i bokföring, redovisning och ekonomiförvaltning minst 37 %,
  • lärare i yrkesinriktade teoretiska ämnen (bl.a. det andra inhemska språket, främmande språk och matematiska ämnen) minst 34 %,,
  • lärare i modersmålet och handelskorrespondens/kommunikation minst 43 %,,
 •  lärare inom sjöfartsområdet:
  • lärare i sjöfartsämnen och tekniska ämnen minst 30 %, i arbetsundervisning minst 27 %,
  • lärare som ger navigerings- och maskinövervakningsundervisning minst 35 %,
  • språklärare minst 42 %,
  • lärare i andra ämnen minst 38 %,
 • lärare som övergått från del E minst 17 %.

Tillämpningsanvisning  

På lärare som övergått från del E och som vid det nya valet av årsarbetstid väljer en heltidsanställd lärares årsarbetstid på 1 500 timmar tillämpas bestämmelserna i denna paragraf tills det nya valet av årsarbetstid trätt i kraft. Därefter tillämpas minimiprocenten för icke-bunden arbetstid i § 12 mom.1. Det nya valet träder i kraft antingen 1.1.2021 eller 1.8.2021 beroende på om utbildningsanordnaren utgår från kalenderåret eller läsåret.  

För lärare som övergått från del E till systemet med årsarbetstid och som redan tidigare valt att övergå (eller på annat sätt övergått) till en heltidsanställd lärares årsarbetstid på 1 500 timmar, ändras minimiprocenten för icke-bunden arbetstid automatiskt till den i § 12 mom.1. Ändringen i lärarens minimiprocent för icke-bunden arbetstid gäller från början av planeringsåret. Ändringstidpunkten är antingen 1.1.2021 eller 1.8.2021 beroende på om utbildningsanordnaren utgår från kalenderåret eller läsåret.

Efter att det nya valet av årsarbetstid och den ovan nämnda ändringen trätt i kraft avses i denna paragraf med lärare som övergått från del E endast de lärare som valt en individuell årsarbetstid.


§ 14 Planering och uppföljning av arbetstiden

mom. 1

Arbetsgivaren fastställer för lärare och studiehandledare en skriftlig årsarbetstidsplan, där man bestämmer innehållet i och mängden undervisnings- och handledningsarbete samt lärarens övriga uppgifter. Årsarbetstidsplanen utarbetas i samarbete med läraren och ges till läraren innan arbetsperioden börjar.

mom. 2

Arbetstiden följs upp regelbundet. Om årsarbetstidsplanen behöver ändras görs det genom att de uppgifter som skrivits in i planen ändras.


Tillämpningsanvisning

Planeringen och uppföljningen av arbetstiden baserar sig på det lokala systemet. Mer detaljerade tillämpningsanvisningar för arbetstidsplanen och uppföljningen av arbetstiden bereds på lokal nivå i samarbete med representanter för undervisningspersonalen.


§ 15 Överskridning av arbetstiden/mertidsarbete

mom. 1

Årsarbetstiden för en heltidsanställd lärare och studiehandledare kan uppgå till mellan 1 500 och 1 700 timmar. Om årsarbetstiden överskrider 1 500 timmar är lönen i motsvarande grad högre.


Exempel

En lärares årsarbetstid är 1 650 timmar. Månadslönen är då minst 110 % av lönen för en lärare med en årsarbetstid på 1 500 timmar. Överskridningen av arbetstiden kan betalas också genom ett timarvode enligt mom. 3.


mom. 2

En årsarbetstid som överskrider 1 700 timmar förutsätter en överenskommelse mellan läraren eller studiehandledaren i fråga. För detta mertidsarbete betalas en ersättning för varje timme enligt mom. 3 förhöjd med 50 procent.

mom. 3

Priset för en timme får man genom att dividera den ordinarie lönen med 125.

§ 16 Tillägg för obekväm arbetstid

mom. 1

För arbetstimmar som utförs under samma dygn betalas kvällstillägg efter det att 8 timmar har förlöpt sedan den första arbetsuppgiften under dygnet påbörjades. I fråga om påbörjandet av arbetet och betalningen av kvällstillägget beaktas inte den icke-bundna arbetstiden i § 12 mom. 1. Kvällstillägget utgör 50 % av ersättningen enligt § 15 mom. 3.


Tillämpningsanvisning

Kvällstillägg betalas tidigast efter klockan 15.


mom. 2

För arbete som arbetsgivaren fastställt i arbetstidsplanen och som utförs på lördagar, söndagar och under söckenhelger samt på vardagar klockan 22.00–7.00 betalas ett tillägg för obekväm arbetstid. Tillägget utgör 50 % av ersättningen i § 15 mom. 3.

mom. 3

För samma arbetstimme betalas arbetstidstillägg bara enligt en av grunderna i mom. 1 eller mom. 2.

§ 17 Undervisning vid yrkesläroanstalter enligt läroplanen för gymnasier (gäller 1.4.2020–31.7.2022 vid läsårsrytm/31.12.2022 vid kalenderårsrytm)

För en lärare som har behörighet som lärare i ämnesundervisning i gymnasiet (10 § i förordning 986/1998) och som undervisar enligt gymnasiets läroplan i en undervisningsgrupp bestående av elever inom yrkesutbildningen som förbereder sig för studentexamen i modersmålet och litteratur, det andra inhemska språket, ett främmande språk eller matematik utökas den icke-bundna arbetstiden. Mängden icke-bunden arbetstid får man genom att multiplicera undervisningstimmarna i modersmålet och litteratur med minst 0,85 (undervisningsskyldighet 16 tim./ vecka), i det andra inhemska språket och i främmande språk med 0,62 (undervisningsskyldighet 19 tim./vecka) och i matematik med 0,56 (undervisningsskyldighet 20 tim./ vecka).


Exempel

En modersmålslärare med undervisning i gemensamma examensdelar undervisar i gymnasiet 10 timmar per vecka. Lärarens årsarbetstid får man genom att räkna ihop den bundna och den icke-bundna arbetstiden, dvs. undervisningstimmarna (10) och lägga till den icke-bundna arbetstiden (10 x 0,85). Arbetstiden enligt systemet med årsarbetstid är 18,5 timmar (10 + 8,5).