Suomeksi

UKTA 2018– 2019

2018–2019

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal
 • Bläddra i avtalets kapitel ÖppnaStäng
  Del C Bilaga 7 Social- och hälsovårdsläroanstalter

  IV Timlärare

  § 6 Anställningsvillkor för timlärare

  mom. 1

  Lönen, arbetstiden och semestern för timlärare med helhetsarbetstid bestäms enligt samma grunder som för motsvarande tjänsteinnehavare. Grundlönen för timlärare framgår av lönebilagan. Lönepunkterna är följande:

  4 16 07 00 5

  Lämplig högre högskoleexamen eller lämplig högre yrkeshögskoleexamen

  4 16 07 00 6

  Annan lämplig examen


  Tillämpningsanvisning

  En timlärare vars andel av helhetsarbetstiden är minst 19 timmar per vecka och 760 timmar per år, betraktas som timlärare i huvudsyssla. Lönen för en sådan lärare är lägre än full lön i samma proportion som lärarens arbetstid är kortare än helhetsarbetstiden.


  mom. 2

  Timarvodet för timlärare i bisyssla räknas ut utgående från grundlönen i § 2 enligt dyrortsklass, och beloppet per månad för årsarvodet för en veckotimme får man genom att dividera grundlönen med 22 för teoriundervisning och med 25 för praktiskt betonad undervisning. Timarvodet för en timlärare i bisyssla räknas ut på det sätt som bestäms om uträkning av engångstimarvode i del A § 27.

  mom. 3

  Om en timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet får kriteriet för huvudsyssla uppfyllt genom undervisning vid en läroanstalt med flera utbildningsområden i flera ämnen än i denna bilaga, är timlärarens undervisningsskyldighet 22 timmar i veckan vid teoriundervisning och 25 timmar i veckan vid praktiskt betonad undervisning.

  mom. 4

  Timlärare i huvudsyssla har rätt till årsbundet tillägg enligt § 3.

  mom. 5

  På anställningsvillkoren för timlärare inom det arbetstidssystem som baserar sig på undervisningsskyldighet tillämpas i övrigt bestämmelserna om timlärare i huvud- respektive bisyssla i UKTA del A.

  mom. 6

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar minst 10 timmar i veckan kan åläggas annat än undervisningsarbete i enlighet med § 4 mom. 3, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 10 timmar.

  mom. 7

  En timlärare i bisyssla som anställts för minst ett arbetsår och som undervisar mindre än 10 timmar i veckan kan åläggas annat än undervisningsarbete i enlighet med § 4 mom. 3, och då betalas ersättning för den tid som överstiger 4 timmar.