Suomeksi
UKTA
Del B Avtalsbestämmelser om ett arbetstidsförsök för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

III Kvot för tilläggsuppgifter i grundskolan

§ 7 Kvot för tilläggsuppgifter i grundskolan

mom. 1

Om en lärartjänsteinnehavare åläggs att sköta en tilläggsuppgift som gäller utveckling, planering eller administration för en skola eller kommunens undervisningsväsende eller mer arbete än i genomsnitt för anskaffnings- och underhållsarbete i fråga om konst- och färdighetsämnen, betalas en ersättning utgående från dels hur mycket arbete uppgiften medför, dels hur krävande och ansvarsfull uppgiften är. Arbetsgivaren fastställer det penningbelopp som används för tilläggsuppgifter i skolan eller kommunen.


Tillämpningsanvisning

Det arbete som kan komma att ersättas enligt bestämmelsen är annat arbete än det som gäller skötseln av den egna tjänsten (de grundläggande uppgifterna). De uppgifter som hör till lärarens grundläggande uppgiftsbeskrivning är inte tilläggsuppgifter.

Genom särskilda ersättningar ersätts sådana tilläggsuppgifter som inte hör till varje lärares grundläggande uppgiftsbeskrivning, till exempel krävande utvecklingsprojekt eller skötsel av skolans bibliotek. Tilläggsuppgifterna kan komma att ersättas enligt del B § 14 mom. 2 (planeringsarbete, arbetsplatsutveckling, utbildning utanför skolarbetstiden) eller enligt denna avtalsbestämmelse. Krävande utvecklingsuppgifter kan vara internationellt, nationellt eller kommunalt arbete, till exempel utarbetande av en läroplan eller ett värderingssystem eller något annat utvecklingsprogram, uppdrag som kontaktperson vid internationellt samarbete som gäller skolans verksamhet, till exempel EU-projekt, arbete i anknytning till deltagande i något av undervisningsministeriets eller utbildningsstyrelsens nationella projekt för utveckling av undervisningen eller i planeringen vid ett byggprojekt på skolan osv. (t.ex. sakkunnig i planering av ett klassrum för kemiexperiment).

Genom denna avtalsbestämmelse ersätts den tid som behövs för att utföra det extra mertidsarbete som arbetsgivaren bestämt. Bestämmelsen ger inte möjlighet till en väsentligt högre svårighetsgrad som beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. Samma arbete/faktor kan inte ersättas både som mertidsarbete och genom högre svårighetsgrad i den uppgiftsrelaterade lönen, om det inte är fråga om en tilläggsuppgift som kräver extra arbetstid och som samtidigt innebär en väsentligt högre svårighetsgrad.


mom. 2

För ersättning av tilläggsuppgifterna enligt mom. 1 ovan ska användas ett belopp som anges i lönetabellen nedan (ersättning för obligatorisk tilläggsuppgift = tidigare ersättning i enskilda kommuner och skolor och för konst- och färdighetsämnen.)

mom. 3

Kommunens behöriga myndighet får enligt eget övervägande utöver det belopp som bestäms i mom. 2 för ändamålet i mom. 1 använda det belopp som myndigheten har använt för särskilda uppgifter enligt UKTA 2010–2011 del B bilaga 1 (§ 11–22 och § 24–25).

mom. 4

Lokalt kan man dessutom komma överens om att för ett ändamål enligt mom. 1 använda ett större belopp än beloppet enligt mom. 2 och 3. Beloppet enligt detta moment finansieras med den lokala justeringspotten eller med andra medel som enligt arbetsgivarens prövning används för detta ändamål. Till den del som en lokal justeringspott används för uppgifterna, kan potten fördelas på nytt när den lokala potten ska fördelas nästa gång, om penningbeloppet inte längre ska användas för ersättning för uppgifter enligt denna avtalsbestämmelse.

mom. 5

Om uppfyllandet av timantalet i undervisningsskyldigheten för en lärartjänsteinnehavare så förutsätter, kan en tilläggsuppgift enligt denna paragraf fylla ut undervisningsskyldigheten enligt följande:

Beloppet per månad för en tilläggsuppgift som åläggs tjänsteinnehavaren

x

Undervisningsskyldigheten per vecka (oförminskad)

Den ordinarie lönen per månad som motsvarar full undervisningsskyldighet